ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ

แบบฝึกหัด 2.1ก 0จงเขียนจำนวนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปอย่างง่ายและเลขยกกำลังทุกจำนวนมีเลขชี้กำลังเป็น จำนวนเต็มบวก 23 1) 320 * (2x)" 2) r 3) ( (2-") 4) (๕ 6 ) (ส 6) 5) (2ab") (ab) 6) 1 7) 3abา 8)

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

มีใครใจดีผ่านมาช่วยหน่อยได้มั้ยคะ อยากรู้ว่าทำไมข้อ4. ถึงเป็น xy3 ค่ะแง🥲🥲

นคู่) 3) - 32 (-2) - - 2 (เพราะ 1 = 5 ซึ่งเป็นจำนวนดี) ฟร ( - (เพราะ 1 = 2 ซึ่งเป็นจำนวนคู่

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ

2. ตารางแจกแจงความถี่แสดงอายุ (ปี) ของคนในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง เป็นดังนี้ อายุ (ปี) ความถี่สะสม ความถี่ 10 - 19 2 20 - 29 17 30 - 39 27 40 - 49 32 50 - 59 32 60 - 69 35 1) จงหาจำนวนคนที่มีอายุอยู่ในช่วง 10 - 19, 20 - 29, 30 - 39, 40 - 49, 50 - 59 และ 60 - 69 ปี 2) จงหาว่าคนในหมู่บ้านแห่งนี้ มีอายุอยู่ในช่วงใดมากที่สุด และมีจำนวนเท่าไร 3. จงเติมตารางต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ อันตรภาคชั้น ความถี่ ความถี่สัมพัทธ์ ความถี่สะสม ความถี่สะสมสัมพัทธ์ 36 - 40 3 41 - 45 6 46 - 50 8 51 - 55 9 56 - 60 6 61 - 65 4 66 - 70 4

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

ขอบคุณล่วงหน้าคั้บ!

3. จงแสดงว่าจุด A(-9,-3) , B(-4,2) และ C(1,7) อยู่บนเส้นตรงเดียวกัน 4. ถ้าเส้นตรงที่ลากผ่านจุด A(-5,K) และ B(3,6) มีความชันเท่ากับเส้นตรงที่ลากผ่านจุด A(3,4) และ B(-5,-4) จงหาค่า K

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

วิชาคณิต ช่วยหน่อยนะคะ

ข้อสอบ เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น จงแสดงวิธีทำให้ถูกต้อง รส.0 1. ในการเดินทางจากเมือง 4 ไปเมือง B สามารถไปทางถนนสายตรงได้ 2 เส้นทาง และ สามารถไปทางถนนที่ผ่านเมือง C ได้ โดยมีถนนจากเมือง 4 ไปเมือง C จำนวน 2 เส้นทาง และมีถนนจากเมือง C ไปเมือง B จำนวน 3 เส้นทาง จะมีวิธีเดินทางจากเมือง A ไป สรส เมือง B ได้ทั้งหมดกี่วิธี ร่อง 2. ตึกเรียนหนึ่งมีประตู 3 ประตู ครูเลือกเดินเข้าตึกเรียนด้วยประตูหนึ่ง ต่อมานักเรียนสอง คนต้องการเดินเข้าตึกเรียนโดยใช้ประตูที่ต่างจากครู จะมีวิธีเข้าตึกเรียนสำหรับครูและ นักเรียนได้ทั้งหมดกี่วิธี 3. นิภาต้องการตั้งรหัสผ่านสำหรับบัตรเอทีเอ็ม เป็นรหัส 4 หลัก ที่ประกอบด้วยตัวอักษร ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กหนึ่งหลัก และอีกสามหลักที่เหลือประกอบด้วยเลขโดดตั้งแต่ 0 ถึง 9 นิภาจะตั้งรหัสที่แตกต่างกันได้ทั้งหมดกี่รหัส 4. วิภูต้องการตั้งรหัสกระเป๋าซึ่งประกอบด้วยเลขโดดตั้งแต่ 0 ถึง 9 จำนวน 3 ตัว จะมีรหัส ทั้งหมดกี่รหัสที่เลขโดดในหลักสุดท้ายเป็นจำนวนคู่ และเลขโดดในตำแหน่งที่อยู่ติดกัน ต่างกัน 5. พรรณภามีแหวน 4 วง สร้อยคอ 3 เส้น พรรณภาต้องการเลือกใส่เครื่องประดับโดยใส่ แหวนไม่เกิน 1 วง และใส่สร้อยคอไม่เกิน 1 เส้น พรรณภาจะเลือกใส่เครื่องประดับได้กี่วิธี บล่ลง

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

ช่วยตรวจดูให้หน่อยค่ะ ว่ามีตรงไหนผิดไหม

1. First Mary will call. Then I will ask about the test. (When) When Mary calls ป will ask abou่ the test. 2. First she will finish the interview. Then she will leave her office. (After) Afer she finishes the interview, she will leave_her office. 3. First she will go to the store. Then she will buy her mother's birthday present. (When) When she goes to fthe slore, She will buy her mohers birihday_present. 4. First I will clean the living room. Then our guests will arrive. (Before) 1 will clean the living room before Our guests arive. 5. First I will finish my homework. Then I will go for a run. (After) Afterl finishes my homework will go for a run . 6. First I will send this email. Then I will help you. (As soon as) 1 will help_you as soon os I send this email. 7. First I will show the website. Then I will leave. (Before) I will show the websie before leave. 8. First you will get home. Then I will start cooking. (When) When you gd home ป will slart cooking- 9. First we will go to the beach. Then the children will swim. (As soon as) As soon as we goes to the beach, the children will swim. 10. First the students will finish their final exams. Then will relax. (After) Afler the students finishes their final exams ,they will relax.

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 2
1/967