ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ช่วยด้วยค้าบบบ

ส่ละ. วระส: 14. จงหาสมการพหุนามกําลัง 4 ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจํานวนเต็มและมี 1 - 2 1+1และ 1 - 1 เป็น ะ คําตอบของสมการนี อธีทํา 2 ล -1 ) 15. จงหาสมการพหุนามกําลัง 4 ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจํานวนเต็ม 2และ291 เป็นคําตอบ ษ ของสมการนี
คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ช่วยพ้มหน่อย

11. ค่าสัมบูรณ์ของรากของสมการ ฮ่ -3๒'+42-12 =0 เท่ากับเท่าใด วิธีทท . . ไว ู ู โ1ไศไ1โไไไโไธไชนชนฐ้้์ ๑๑๑๑๑8668 9 13. ถ้า -1 +ง31 เป็นคําตอบของสมการ ม + 493ะ0 3ม92ม๐4 =0 แล้วจงหาคําตอบที่ ๑๑๑8อ๑99๑ออออ8อออคอคอคตอขอรณะละลอดตกนอกอกกคกกลลล รส วว ฉฮฝ ลออ6ลออมยคล9๐60 อะ๐คอนอลออดหอยองแวอบจดังคอบรรจุจคยทอรจจกะจครกรก อ
คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ลิมิตของลำดับ ข้อ ใดเป็นลำดับไดเวอร์เจนท์

ลํ ๑ิจๆ น้ รรั, 9 าคับใคต่อไปนี้เป็นลําคับไดเวอร์เจนต์ 1+(-0" ค ไจ0 5 ล เณ ---- ว 5 (-ฏูก" ' เซ เมน ซ้ ว ถ+1ไ ถ
คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

รบกวนหน่อยคะ ขอวิธีทำด้วยนะคะ รบกวนคะ🙏🏻🙏🏻

ตัวอย่าง ในการสอบถามนักเรียนหญิงชั้น ม. 4 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งจํานวน 50 คน เกี่ยวกับดาราที่ชื่นชอบ 3 คน คือ หนุ่ม , เต้า และ ตุ้ย พบว่า มี 37 คน ชอบหนุ่ม มี 28 คน ชอบเต๋า มี 38 คน ชอบตุ้ย มี 22 คน ชอบหนุ่มและเต๋า มี 19 คน ชอบเต้าและตุ้ย มี 15 คน ชอบทั้งสามคน มธ.151 บทที่ 1 เซต 9 จงหา 1. ชอบหนุ่มและตุ้ย มี ... 2. ชอบเด๊า แต่ไม่ชอบตุ้ย มี 3. ชอบอย่างน้อยสองคน มี ... - 09 มเท่านั้น มี 4. ชอบหนุ่มเท่านั้น มี ..... 5. ชอบเด้าและตุ้ยแต่ไม่ชอบหนุ่ม มี ... .คน
คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

แสดงวิธีทำยังไงคะ วานผู้รู้ช่วยด้วยค่า

'แบบทดสอบ 1. ในการเดินทางจากเมือง 4 ไปเมือง 8 สามารถไปทางถนนสายตรงได้ 2 เส้นทาง และ. สสามารถไปทางถนนที่ผ่านเมือง 6' ได้ โดยมีถนนจากเมือง 4 ไปเมือง 6 จํานวน 2 เส้นทาง .และมีถนนจากเมือง ๐ ไปเมือง 8 จํานวน 3 เส้นทาง จะมีวิธีเดินทางจากเมือง .4 ไป เมือง 8 ได้ทั้งหมดกีวธี 2. ตึกเรียนหนึ่งมีประตู 3 ประตู ครูเลือกเตินเข้าตึกเรียนด้วยประตูหนึ่ง ต่อมานักเรียนสอง .คนต้องการเดินเข้าตึกเรียนโดยใช้ประตูที่ต่างจากครู จะมีวิธีเข้าตึกเวียนสําหวับครูและ นักเรียนได้ทั้งหมดกี่วิธี 3. นิภาต้องการตั้งรหัสผ่านสําหรับบัตรเอทีเอ็ม เป็นรหัส 4 หลัก ที่ประกอบด้วยตัวอักษร .ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กหนึ่งหลัก และอีกสามหลักที่เหลือประกอบด้วยเลขโดดตั้งแต่ 0 ถึง 9 นิภาจะตั้งรหัสที่แตกต่างกันได้ทั้งหมดกี่รหัส 4. วิภูต้องการตั้งรหัสกระเป๋าซึ่งประกอบด้วยเลขโดดตั้งแต่ 0 ถึง 9 จํานวน 3 ตัว จะมีรหัส ทั้งหมดกี่รหัสที่เลขโดดในหลักสุดท้ายเป็นจํานวนคู่ และเลขโดดในตําแหน่งที่อยู่ติดกัน ต่างกัน 5. พรรณภามีแหวน 4 วง สร้อยคอ 3 เล้น พรรณภาต้องการเลือกใส่เครื่องประดับโดยใส่ แหวนไม่เกิน 1 วง และใส่สร้อยคอไม่เกิน 1 เล้น พรรณภาจะเลือกใส่เครื่องประดับได้กีวิธี 6. จงหาว่าจะมีวิธีแจกของขวัญที่แตกต่างกัน 7 ขิ้น ให้เด็ก 7 คน คนละ ] ขิ้น ได้กีวธี 7. จงหาว่าจะมีวิธีแจกของขวัญที่แตกต่างกัน 7 ชิ้น ให้เด็ก 8 คน โดยเด็กแต่ละคนได้ ของขวัญไม่เกิน 1 ขึ้น ได้กีวธี ว 8. มีจุด 10 จุดอยู่บนระนาบ โดยไม่มีสามจุดใดอยู่บนเส้นตรงเดียวกัน จะ ที่มีจุดเหล่านี้เป็นจุดยอดได้ทั้งหมดกี่รูป 9. เซต 4 มีสมาชิก 7 ตัว จะมีสับเซตที่มีสมาชิก 4 ตัว ได้ทั้งหมดกี่สับเซต. 10. จงหาว่าจะมีวิธีแบ่งคน 9 คน ให้ไปเที่ยวภูเขา 3 คน ไปเที่ยวทะเล. ที่วัด 3 คน ได้กีวิธี 11. ต้องการสร้างรหัสที่ประกอบด้วยเลขโดดตั้งแต่ ] ถึง 9' ้าน
1/609