ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ชีววิทยา มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยได้มั้ยคะ คือตอนนั้นติดซ้อมกิจกรรมแล้วครูสั่งงานน🙏🏻🙏🏻

ชอ 1. นักเรียนสรุปความแตกต่างของโครงสร้าง DNA และ RNA ข้อเปรียบเทียบ แบบทดสอบ DNA 1.จำนวนพอลินิวคลีโอไทด์ 2. โครงสร้าง 3.ชนิดเบส 2. mRNA หมายถึง DNA 3. การสังเคราะห์ mRNA มีขั้นตอนอย่างไร 4. RNA พอลิเมอเรสมีบทบาทอย่างไรในการสังเคราห์ mRNA RNA 5. ในการสังเคราะห์ mRNA มีทิศทางจากปลาย 5 ไปยังปลาย 3 หรือจากปลาย 5 ไปยังปลาย 3 6. กระบวนการสังเคราะห์ mRNA จาก DNA แม่พิมพ์เรียกว่ากระบวนการอะไร 7. ให้นักเรียนเปรียบเทียบกระบวนการสังเคราะห์ DNA (DNA replication) และกระบวนการ สังเคราะห์ mRNA (transcription) 2 สาย กระบวนการสังเคราะห์ DNA 1. ใช้พอลินิวคลีโอไทด์ที่เป็นแม่พิมพ์ทั้ง 2 2.ใช้เอนไซม์ DNA พอลิเมอเรสในการสังเคราะห์ 3. ใช้ดีออกซีไรโบนิวคลีโอไทด์ 4 ชนิดคือ A TC G DNA สายใหม่ 2 สาย 4.ได้ กระบวนการสังเคราะห์ mRNA

เคลียร์แล้ว จำนวนคำตอบ: 1
1/279