ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

สังคมศึกษา มัธยมปลาย

มีใครรู้ว่าตัวหนังสือที่อยู่ในวงกลมสีแดงคือตัวอะไรบ้างคะ คือพยายามแกะว่ามันคือตัวอะไรอยู่หลายรอบก็ยังไม่รู้เลยค่ะ😭😭

- เจริญมาก ส่งสมาเผยแพร่ กายมหายาน 1 บา ราชวงศ์คุปตร ยุคทอง กพิษกะ ศิลปวัฒนธรรม ก.เมือง ปญฺญญา ก่อตั้ง ศาสพ จักรวาล (แล) - ฟาสู่ลาม - ชาย เริ่มกุล) นับถือ สาม ราชวงสุดท้ายของอินเดีย อักงานมหาราช ทำนุบารุง เสรีภาพ บอศาส-สามา - - ในอ้อม - ซา เช่น มุสลิมเคร่งครัด อิสลาฟ สร้างมาล สงON อธ - ปราง - พราหมณ์ , คำสอน ร่า - ชะ ฮาล ♥ ทางบุมช - แม่น้ำยมาเล GU ทําฟ อาด น รวมกับ ปรกทน อุปใช้ท 16 : อบจ 4 (หมา)

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 2
1/276