ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

แผนการเรียน มัธยมปลาย

โลก ดาราศาสตร์ เเละอวกาศ เล่ม1 ม.4

2. ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ 2.1 เพราะเหตุใด อัลเฟรด เวเกเนอร์ จึงเชื่อว่าทวีปต่าง ๆ ในปัจจุบันเคยติดกัน เป็นแผ่นเดียวมาก่อน 2.2 การค้นพบสิ่งใดของ แฮรี่ เฮส ที่ถูกนำมาใช้สนับสนุนทฤษฎีการแผ่ขยาย พื้นมหาสมุทร 2.3 ถ้ามีการค้นพบสันเขากลางสมุทรในมหาสมุทรแห่งหนึ่ง ในเวลาต่อมามหาสมุทร แห่งนั้นจะกว้างขึ้น หรือแคบลง เพราะเหตุใด สันเขากลางสมุทรแอตแลนติกเกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีรูปแบบใด 2.5 หมู่เกาะภูเขาไฟรูปโค้งเกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีรูปแบบใด 2.4 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ยังไม่เคลียร์ จำนวนคำตอบ: 2
แผนการเรียน มัธยมปลาย

ช่วยหนูหน่อยค่ะ🥹🥹🥹

คาถาม ประจําหน่วยการเรียนรู้ ๑. สถาบันพระมหากษัตริย์มีบทบาทสำคัญต่อการสร้างสรรค์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ๒. นักเรียนได้แง่คิดหรือมุมมองอะไรบ้างจากการที่ได้ศึกษาผลงานของบุคคลสำคัญในการ ๓. ของไทยอย่างไร สร้างสรรค์ของชาติไทย “สถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยมีอายุยืนยาวนานหลายร้อยปี ซึ่งพระมหากษัตริย์ ทุกพระองค์ล้วนมีคุณูปการใหญ่หลวงต่อประวัติศาสตร์ไทยมาตั้งแต่อดีต” จากข้อความ ดังกล่าว นักเรียนมีความรู้สึกภาคภูมิใจต่อบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างไร ๔. นักเรียนสามารถนำแบบอย่างความดีของบุคคลสำคัญที่มีส่วนสร้างสรรค์ชาติไทยที่เรียนมา ๕. ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร นักเรียนคิดว่าหากประเทศไทยไร้ซึ่งวีรกษัตริย์และบุคคลสำคัญต่างๆ ประเทศไทยทุกวันนี้ จะเป็นอย่างไร

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/140