ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

แผนการเรียน มัธยมปลาย

รบกวนหน่อยนะคะ

(หCoMplete aud codowiuance practice #2 In a certain cactus, prickly spines can be two pronged or one pronged. If a true breeding one-pronged cactus is crossed with a true breeding two-pronged cactus, the F1 generation has a mixture of spines, some are two pronged, some are one- pronged. a. Is this an example of codominance or incomplete dominance? b. Show the F2 generation (a cross between the two F1's) What are the phenotypes and in what proportion? (Key O =one pronged, T= two pronged) Phenotypes One pronged % Two pronged One and two pronged % % In the same cactus, if you croรsed a plant that has red flowers to one that has yellow flowers, you produce a cactus that has orange flowers. (Key R=red and Y=yellow) a. Is this codominance or incomplete dominance? b. Show the cross of an orange flowered plant to a red flowered plant. Phenotypes: Red flowers % orange flowers % Yelow flowers % EALIVEWORKSHEETS (> (> () (> (> () (> () (> () () () ()

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
แผนการเรียน มัธยมปลาย

รบกวนหน่อยนะคะ

Incomplete and codominance practice #1 Directions: Read each statement and determine the pattern of inheritance. 1. Birds can be blue, white, or white with blue-tipped feathers. 2. Flowers can be white, pink, or red 3. A hoo can have curly hair, spiked hair, or a mix of both curly and spiked. 4. A sneech can be tall, medium, or short. 5. A Bleexo can be spotted, black or white. Trolls can have red, blue or purple hair. The allele that controls this trait is INCOMPLETELY DOMINANT, where purple hair is caused by the heterozygous condition. genotype phenotype BB red BR Stanley has purple hair and is married to Julia who brags that she has the bluest blue hair in the valley. a. How many of Julia's children will be able to brag about their blue hair also? % b. How many will take after their father % C. Show a cross to prove your answers. d. One of Julia's children is born with shocking red hair. Is Stanley the father of this child? e. But wait, Julia Swears that she has been faithful, she claims the hospital goofed and got her baby mixed with someone else's. Is Julia the mother of the red-haired child? SALIVEWORKSHEETS () () () | () () ()

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
แผนการเรียน มัธยมปลาย

รบกวนหน่อยนะคะ

Nameะ Date: Answer the questions using the Punnett square shown below. B b B BB Bb b | Bb bb 1. What genotype do both parents have? 2. What letter represents the recessive gene? 3. What letter represents the dominant gene? 4. What are the three genotypes an offspring could have? 5. If b is a recessive gene, list the offspring that will exhibit or show the recessive trait. 6. If B is dominant over b, list the offspring that will exhibit or show the dominant trait. 7. Which genotype has a 50% chance of being inherited? Draw a Punnett square for each of the gene crosses listed below. Then, list the offsprings' genotypes. 8. Rr and rr 9. HH and hh 10.Aa and Aa

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
แผนการเรียน มัธยมปลาย

อยากทราบว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ของม.เกษตร สายศิลป์-ภาษาสามารถสอบเข้าหรือยื่นพอร์ตได้ไหมคะ หรือรับเฉพาะสายวิทย์-คณิตอ... อ่านต่อ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
แผนการเรียน มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะหนูทำไมเป็น

ลิฟต์ตัวหนึ่งมวล 500 กิโลกรัม เคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่งสูงสุดได้เพียง 1 เมตร/วินาที หากแรงดึงสายเคเบิลสูงสุดที่มีได้ มีค่า 8400 นิวตัน ซึ่งลิฟต์ตัวดังกล่าวได้นำไปติดตั้งที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง ชึ่งข้อมูลมวลของนักเรียนในโรงเรียน แห่งนี้เป็นไปตามตารางด้านล่างนี้ จงหาว่าลิฟต์ตัวดังกล่าวจะบรรทุกนักเรียนโรงเรียนนี้ในขณะที่ลิฟต์กำลังเคลื่อนที่ ขึ้นได้มากสุดกี่คน โดยกำหนดให้ใช้วิธีค่าเฉลี่ยเท่านั้นในการหาค่ามวลเฉลี่ยของนักเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ มวล(กิโลกรัม) จำนวนนักเรียน(คน) 60 - 62 5 63 - 65 8 66 - 68 42 69 - 71 27 (ตารางแจกแจงความถี่มวลของนักเรียนโรงเรียนมัธยมแห่งนี้) (กำหนดให้ค่า g = 10 m/s)

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
แผนการเรียน มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะหนูทำไมเป็น

วัตถุหนึ่งเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย มีแอมพลิจูด 10 เซนติเมตร มีคาบ 0.61 วินาทีต่อรอบ วัตถุจะมีความเร่ง สูงสุดกี่เมตร/วินาที A) 9.83 B) 13.30 C 10.60 (D) 15.80

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
แผนการเรียน มัธยมปลาย

รบกวนช่วยหน่อยนะคะ ของม.4

ตอนที่ 3 จงอธิบายมาอย่างละเอียด 1. จงอธิบายความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ 2. จงเขียนรูปแบบการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมในกรณีที่พ่อมีหมู่เลือด A แม่มีหมู่เลือด B จะมีโอกาสมีลูกหมู่เลือดใดบ้าง

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
แผนการเรียน มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ

หยิบไพ่ 1 ใบจากสำรับ จำนวนวิธีที่จะหยิบได้ไพ่แต้ม 2 หรือ 3 ได้ทั้งหมดกี่วิธี A)8 วิธี B 13 วิธี C 10 วิธี D) 26 วิธี

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
1/132