ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ภาษาอังกฤษ
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ ไม่ได้ grammars เลย

11. โทเร (2) ๒ลห ๕ทลหพ (8) !!ไนรแหล1อ6 1ท6 (6) ทนททา๒๕ ๐ 60ง!มิ-19 6ลร6ร 6 100,000 6๐ทไส่หลท ไท ผูท6 ป.5. 06เห่ห๕๕ท 4เอพ| ลทส 5ล6016ทาง6ห เท 2020, งหเป่า 1ท6 (0) กอ6นร อท 6๐หทไไต่หลท ลธูลส อ6เฟล๕ท 0-14. 11.'0นห ลทรพลหท: (1อ6เทย (6๐๓๕๕น์อท: (1 อ๐เทย 12. “6๐๐หล่ไทธ 10 ไท6 เทา6ท6ลท 8เอลส่ลทาห 0ร์ ติลส่เละห6ร ลทส ไทล6 6หเไต่หลท'ร !105๒1เล| กเร506ลฟ์เอท, 6ลร6ร ๐์60ฯง!0-19 ล 100,000 ๕ทไสต่หลท เท ป้ท6 ป.5. ทลง6 (4) เท๕๕ลรลส์ (8) หล๒ดเต่ไห ๐0ง๕ โท6 ลร1 กิง6 เทอทป่าร, ลทส (6) ลห6 ๒ห๐16๕เอ๕ส 1๐ (0) ทลง๕ พรอท สตู่นล 10 |ล๕๒ 0๐ธ ท6ล|ป่ท๕ลหล โนทส์เทธ. 12."0นท สทรพอลท:ง. (1อ๑เทย 6๐๓พ๕๕0ิอท: 2 = 0 13. |ท 1นไห, (4) !แท6ห6 เพลร ล 90 ๒๑ห๕๕ท1 ห๕สั่น6๕ส !ท (8) 10เล| 6๕รอร ลทาอทธ ๕หไไต่หลท, 6ล||เทธ เท10 เท6 ศุนล6รบป์เอท เทล1 ป้า6 00เดนไล โส่ลล (6) ปทล1 หอนทธู๕6! ๒๕6๐๒!6 (0) เพลห6 ๒ลหนี6นไลแไห รลด์อ โห๐ทา ไท6 ตู่[ร6ลร6. 13.0นท สทรพอท: (1อ๑เทย 6๐๓๕๕พิอท: 202000 = 0
ภาษาอังกฤษ
มัธยมปลาย

มีใครมีปสก เคล็ดลับ วิธีเรียนภาษาอังกฤษแม่นๆหรือเก่งอังกฤษมั้ย เราอยากแอคทีฟตัวเองด้านภาษานี้มาก แต่ไม่รู้จะทำไง🥺 //ภาษาอื่นก็ด้วยฮะๆๆ//

ภาษาอังกฤษ
มัธยมปลาย

ขอสอบถามหน่อยค่ะ อยากรู้จริงๆและมากๆเลยค่ะ คือเป็นคนที่ไม่มีความฝันและไม่รู้ว่าอยากเป็นอะไร แต่อยากเข้าคณะมนุษย์ศาสตร์ ศิลปศาสตร์ คนที่จบมาสามารถแนะนำได้ไหมคะว่าเราสามารถจบไปแล้วทำอาชีพอะไรได้บ้าง🙏🙏

ภาษาอังกฤษ
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะส่งพรุ่งนี้​แล้ว

[ 1 3 1+++=. “- 11+56 0 -แร(อเพอ. จปัเส: 1!0 0๑ (0แรแอเทอระ ได้05, [3 331 1 ฉก แล(แหล1 (11) . จข่อนได้ ชอน ]่น%6 2 (12 แปรพะ /, [รโซ256? “3 3 วพรไอแทลระ 1.อจไจ. ไอจ เทนอ ไร17. โ6แส่ละ (เฟง 200 หลไฟน ไห. วน5อเหลทะ เละ (14) ? 1ง. ' 0 ๐0 “ 1 า “ 111๐0๐0 1 1+3+0๐๐ จปเล: “ท่อ [เลจ6 4เทล[|6 อ65. !00. 1.001! # ๐อน6 1 1 1 11+ 0๐ ("พรไตแพอรร ()ไจ. /เท ตไดในมก| 6อแบุ6 จจรู่ไท อานจ ดท๑ 0สไฟ - กเกส ทอ เพลาอ. โชตจ ทานะ1 (19) ใหผลม [1 11513> 0๐ 0665 100 ใหป่แ, ฉก.
ภาษาอังกฤษ
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยได้มั้ยคะ คำเหล่านี้มีกี่ตัวและมีกี่เสียง ขอบคุณค่ะ

6๕67๐7565 1. "ท่16 ปข่าอ ทนทา๒อ๕ะ ๐์ ไอ๕!!อร สทส์ ยข้าอ ทนทาดอรท ๐ร์ รอนทส่ร 1ท ยฆ้าอรอ อแส่ร. ) |๑6๐5 รอนทสร ธ8หออท 5 2 1 2 9ล๐๕ 3 6อนไส่ 4 (แกท๑๐๑ ว ฟัฟู 5 ร1ว7 6 ยทไทร 7 พก๐ ป ดเดด 8 ลผ่ผ่หอรร
ภาษาอังกฤษ
มัธยมปลาย

ขอช่วยหน่อยค่ะ คืออยากให้ช่วยเติมคำตอบที่ถูกลงในช่องว่างหน่อยนะคะ เราไม่เเน่ใจว่าของเราถูกไหม ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ🙏🏻🙏🏻

4ค ม0 15 รออรเม่ทอ, เอร5๑? 8: 4ค: 8: 4: 8: ๑ ศะ 7ๆ ฆา9: "ไอ!๑เ๒ทอ๓ท๑ ๕ยศุนต “งงโป๊ท ฝีๆ๑ ร6 ๑ ๕๐ทง๕เรรฟีอท พน โลๆ 1 6. ศิลลซ์ เทล สโล|๐ชนล 06|อน เทละไร ไช ล๒๐นะ? 6๐ทาฏไอเอ ไทช ล 4พฟ. 1ไรโฮท สทส์ ๕๓๑๕๕. 6วดี่>- , 4: 6๐๐ฮ่ ก 1551ไรทณ์๑ 5๕๐๐!. !พอ๒/ ๕ลท | ทล6!๒ อน? 0 ด 9๑ 2 9๕อ4 คแข้, ๐6 โทอทาลทะ, 1ร5 ลไร0อท. | 3), 1'ทา 0 17155 (6โชรอก เรท % ปั๊ไอหอ เซล! ทอง งมลนไช่ งอน |ไอ แอ ใช้ลิม6 อ ทํา6458ยู67 7” เหลไธ รบอ ใ ไรร่ 6เบ็รอท ฮุด1ร ไท6 ทาธรร896 6 โทรกษ๒ ๑ ร 1รธได้ซ่บงจ จ + เอน โล ทคะร ธ “ร, 0! ร 6บอ /งแรอก ทัธร ร ญู งงอก จ้าไต่๕เมาร ติ หัส จ อ๒โอ อ 6 ๐ท ปี ล 8. โล: ' ๕ าอ, ยาธ์ก กออน นน น าลงตก, ธาน, 9 หส[6 - อ โ15ด6ล๒๐ 0 เ6 “0 อเอรร๑? ฉันแจ้ง เกงิจ6 ปัท๐ ๕เฮูน : าทลกเป้อน, ง“ สรอก 9โกร 1กกลักง. ชิอ. 6ขาจา ๐ตไทเอ๐ เกงอป ใด้น ร กดรรลัชี๑ ๐ ป ร 0 ไค๒๑ 7ง - สลอก วัตตัน ย โก โ๑6 : งงอแต โก ชัก 3 ด! โปเ6โธล “ปลไรอท, นสลเจ ฮิรภิสียโกะ- 2แรอท งบลโรอทร ทฑาอปัก๕. ป พ ากรนี6ร แล่ 1 จัเรหรวกิต ฒา 5 ธถทโต์ล16 ไ,
ภาษาอังกฤษ
มัธยมปลาย

ทำมายแมพ

ว วด ๐ร ต หแระเนรสดตอสดด1อ เทอ หปอ๐พฟศส = อ) เศ จ เอน1 ฝ่า6 โนท6ขีอทเทย 6๐1 ทนทาสเท หร!อท? “จภู เกิลไร 0ก์ ฝ่า6 ห่นกาลท ธิฯอ เท่อพ เท่ยเฮอนร ทันททอ6 ตอท พอท«? ไม่ฮู1 ณ์ ผูอธร ไทเวนฮูท ขําธ กกอท1 ลเห ๐์ ขําอ น๒” . อมูอ ลทส ห [| 1 ไฮไ ล แรน์ทล ทลร !พพอ |ผ่ทต่ร อ[๐6แร-- นตะ กอก๕ , ทอร ลเทส อสร. 0อทธร ลทส 10สร เลีเอ6« น๒ ต์เกีฮ่เฮท1 ว[1ร 6๐6์ ไทก์อททาล- ” ง ข่อท. ๐อท6 ส่อ1๐1 ๐0|อท, ลทส แอย์คอ อต่ฮ่ แอสร ตอ!๐!.|อพ-แตท! ๐อทเหลร1ร. เออ นเ0 รข์ทาน! จต่อ นําอท !หลเทรร์ฮแร นําอทา 10 ปํา6 วหลเท เ์อ/ ๒๒๐๐ธรรไทย. โททร ไวหโท ไทใอทุวหอ1ร ไทร !ทาลยูอ กหอทา ฟ่า6 เอนเทล. “7ไทล[15 ลท ๑๒พีอล] ปีในรโดท? ภิเท ๑1วพเอล] ปีไพร1อท ๑๐๕พร จะไทอท 0" น1 0 อ๕ณีเข. [1ในรแอเร ลหอ นวทททอส| สร ล หลราไช ๑ร ทกรแลไะอท โน๕ธาอ1 ลช อ๕ชชอตอ๕อนร จรไอท. [ไวอ ไชณท เร6ไร พร โท1๐ รอ๑ไท๕ ร0เทอนไน่ท 'ฝ้าล1 ส๑๑ร ทด1 ๐๑ชลรแวอเท๕| 1ด จตไทล1 1 ล๑เล]ไจ ไร. .ว๑๓๕๓๕ไท อท ไทอพ เหอ ลอ 100ไนท6 ละ ล ไทรลต๐, พะอ ทาไท6 5๑๐ ฟ่าไทตร สไป่โอทอ!ไข. โจ้อต อลวไอ» ไท ออ เอ!1-ไชทอพ 1พท6 ๑ อตน์ดล] ปีในรไอท, พหอ สร@ ลรไพอ๕ วูก์ หทอ รอ๑ ล ลร6 อะ 1พอ 'โลอ๕ร. โท ฝันร 1๒@ ๑ร์ ง!ไพรแดท, ฝ่า@ ไวตลโท ช๑ไลโอร 1ไท6 1ทาลธ๕๑ร 1๑ [1 307ไ1โ1 ้ '๒ล๕สหอนทส ลร (ไทอ ตหอนเทส สเทส (ไท6 อไข่๑๕ ไท ป่ทอ ๐๕๓๕ ลร (ฝ่าอ “๑ไฑ่๑๐7 หนะ ฝัง@ อรอ5 111๒๐ ไท6 “งลรอ” จอรนร !ไท6 “1หอ 1 11 111111111 เตห๑๑๑รรไทธ๕ ลอ ๑ล16๕ ๑๑ธณ์แห6 ปีไพเรไดทร.
1/166