ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ภาษาอังกฤษ
มัธยมปลาย

ช่วยหนูด้วยค่ะ🤯🤯🤯😭😭😣😖😫😩🥺

!ทต6 เฟฟเท-ดนอธรบป์อทร. 1. ไทต(6« เงห๐๒6 ก็ไงอ สู[รเทธร |สร1 หธรไฮฝสห ธงอทไทย. 2. 6ตห๐แทธ'ธร รไรไธ เพพตร รไทย เพเทอท รเทอ ๒๐๒6 ทธเ |อยู. 3. ไไท6 6๐|ธงธเทธร1 รในส่อทเ1 ทศร รในสูไอส่ งตเฉสทธรอ, เจนธรเ[ตท, สตทส ษีทยแรท. 4. !ไห ไสทาไง ตทส |ไ ทตงอ ตูโททธะ เท ป้าธ ธรเศนเศท1 ปฟ้า|ร พีทาธ. 5. ไทตศเไอง6ไห ส่อย |ร แนททเทย เท ป้า6 อสพ.
ภาษาอังกฤษ
มัธยมปลาย

ขอร้องเถอะค่ะช่วยหนูด้วยหนูทำไม่เป็น😫😭😭

!ทไต๒6 เฟฟเท-ดนอธรป์อทร. 1. !ทต เงห๐๒6 ก็ไงอ สู[รเทธร |สร1! หธรไธหฝุ่สศูห ธงอทไทย. 2. 6ตห๐เทธ'ธ รไรไฮ เพพตร รไทย เพเทอท รทอ ๒๐๒6 ทธเ |อยู. 3. ไไท6 6๐!ธงธเทธร1 รในส่อทเ1 ทศร รในสูไอส งตเฉสทธรอ, เจนรรเ[ตท, สตทส ษีทยแรท. 4. !ไห ไสทาไง ตทส | ทตงอ6 สดูโททธะห เท ป่าธ ธรเศนเตท1 ฟ้า|ร ปมีทาธ. 5. ไทตศเไอง6ไห ส่อย |ร แนททเทย เท ป้า6 อส"พ.
ภาษาอังกฤษ
มัธยมปลาย

ขอร้องเถอะค่ะช่วยหนูด้วยหนูทำไม่เป็น😫😭😭

!ทไตแอ เฟเท-ดนอธรป์อทร. 1. ไทต เงห๐๒6 ก็ไงอ สู[รเทธร |สร1 หธรไฮฝสห ธงอทไทย. 2. 6ตห๐แทธ'ธร รไรไธ เพพตร รไทย เพเทอท รเทอ6 ๒๐๒6 ทธเ |อยู. 3. ไไท6 6ธงธเทธร1 รในส่อทเ1 ทศร รในสูไอส่ งตเฉสทธรอ, เจนรรเ[ตท, ตทส ษีทยแรท. 4. !ไห ไสทาไง ตทส | ทตงอ สโททธะ เท ป้าธ ธรเศนเตท1 ฟ้า|ร มีทาธ. 5. ไทตศเไอง6ไห ส่อย |ร แนททเทย เท ป้า6 อสพ.
ภาษาอังกฤษ
มัธยมปลาย

ขอร้องเถอะค่ะช่วยหนูด้วยหนูทำไม่เป็น😫😭😭

!ทไต๒6 เฟฟเท-ดนอธรป์อทร. 1. !ทต เงห๐๒6 ก็ไงอ สู[รเทธร |สร1! หธรไธหฝุ่สศูห ธงอทไทย. 2. 6ตห๐เทธ'ธ รไรไฮ เพพตร รไทย เพเทอท รทอ ๒๐๒6 ทธเ |อยู. 3. ไไท6 6๐!ธงธเทธร1 รในส่อทเ1 ทศร รในสูไอส งตเฉสทธรอ, เจนรรเ[ตท, สตทส ษีทยแรท. 4. !ไห ไสทาไง ตทส | ทตงอ6 สดูโททธะห เท ป่าธ ธรเศนเตท1 ฟ้า|ร ปมีทาธ. 5. ไทตศเไอง6ไห ส่อย |ร แนททเทย เท ป้า6 อส"พ.
ภาษาอังกฤษ
มัธยมปลาย

ขอร้องเถอะค่ะช่วยหนูด้วยหนูทำไม่เป็น😫😭😭

!ทต6 เฟฟเท-ดนอธรบป์อทร. 1. ไทต(6« เงห๐๒6 ก็ไงอ สู[รเทธร |สร1 หธรไฮฝสห ธงอทไทย. 2. 6ตห๐แทธ'ธร รไรไธ เพพตร รไทย เพเทอท รเทอ ๒๐๒6 ทธเ |อยู. 3. ไไท6 6๐|ธงธเทธร1 รในส่อทเ1 ทศร รในสูไอส่ งตเฉสทธรอ, เจนธรเ[ตท, สตทส ษีทยแรท. 4. !ไห ไสทาไง ตทส |ไ ทตงอ ตูโททธะ เท ป้าธ ธรเศนเศท1 ปฟ้า|ร พีทาธ. 5. ไทตศเไอง6ไห ส่อย |ร แนททเทย เท ป้า6 อสพ.
ภาษาอังกฤษ
มัธยมปลาย

ขอร้องเถอะค่ะช่วยหนูด้วยหนูทำไม่เป็น😫😭😭

!ทไต๒6 เฟฟเท-ดนอธรป์อทร. 1. !ทต เงห๐๒6 ก็ไงอ สู[รเทธร |สร1! หธรไธหฝุ่สศูห ธงอทไทย. 2. 6ตห๐เทธ'ธ รไรไฮ เพพตร รไทย เพเทอท รทอ ๒๐๒6 ทธเ |อยู. 3. ไไท6 6๐!ธงธเทธร1 รในส่อทเ1 ทศร รในสูไอส งตเฉสทธรอ, เจนรรเ[ตท, สตทส ษีทยแรท. 4. !ไห ไสทาไง ตทส | ทตงอ6 สดูโททธะห เท ป่าธ ธรเศนเตท1 ฟ้า|ร ปมีทาธ. 5. ไทตศเไอง6ไห ส่อย |ร แนททเทย เท ป้า6 อส"พ.
ภาษาอังกฤษ
มัธยมปลาย

ข่วยทำหน่อยครับแก้สอบPlzzz

4 /แออแ 0ยไทด10ไดรเท ใทย ก0อตท ม -....โต( (ทอ ตะณา แอกร0หณ์? 4 กอล1 ๒ ท๒6 6 !๐6 2 คินส ......« ๕0 หอน ชัพัญ่( หอน ทออส 1อ( ชีฟร. 169? 4 ตณิน ๒ ญะ 6 ๓กทย 1 33+5++ ด รณ์ส 8 ๒ย 6๐ ๒ 4 “14 9๓ 10 ถาออ! (ทร ไ๊แอฟ์เต่อก1 " อก. 2 บอณ๒๕ 8 ๐๐๓าเทอกเอ4. ๐ กอย่อร6 5 พื่อ. ไัเห ไฟ่ผูก รตา0ย| |ธร! เอละ. 4 สนนร้อย 7 อ00606 ๐ เลตนล1อ6 6 9 ญ่าอเฟต์ อฒ๕ก 10 ........ อะ รมออ885 เทอย.. 2 หณับอ ซวย๓๕ 0 ญูพ แ 31++. จแมต์ช- 8 ๒๕๒๓๑ 8 อ๐ 0 ธนช่อ 8 [กลอ ไอดเทร เท ....... ! ใ หต์ฟี คอเล มีอ 1อ ทอน. อยฆา. 4 เพอดูกณเหทอ 8 |๐๐๒อ 0 อ8รอก. ๐ งฒ่บอร. เจ 000 เณ ๐ พอก 911 8๓ 0.ก๒ ๒๒๐๕0 ๒ ต่อ0 ๐๕๑ ค ๓ล๓อ4 ๒8 เช 0 ๑๕๕ 42 หกยย(| 0ดกดกรรยเกณี ๒๒ 8ออก! ด กณฑลท6 /@ ทรยนต6 0 กะย์ร 43 คอม๐ ชาล[ มาก พณะ รอก 4 ๒ธ๑ท 8 เณ6 60 ๒๕ 94 | กลห๒ 1๐ กลกส์ ไท ชน่ร เซตอ โทย ตอก เหอกฉ่อช. ม ๑๓๕ 8 ๕๐๐ 0 0๐ล๕๓ เ 8 เค5500 เธบชีท 1006ยย”. 8 รนดูญูรร!๒ย 8 ถกเศพ่ธอ 0 อ่ออ4 เ 0: 3 เ---๊ 4 พอ8 8เรกฎู10. 8 ทลส่1 0 +ตพ บอ !เเก็กฎ. 47 7ไทลท ลด่เอส ใป่ภา กอ110 .-.-- ไฟ่๒. ด๒๑ พณี๒อ 60 พละ 18 ห่อ รณฟ่ ๒๐ เล4 ....-. ช้ายทท ส! ชัทด ขอดฉ่า ร 8ว๒๒ 0 6800ก .กา6 ทาส! 5ก9 ฏิเลร เทอ ผ่อก0.
ภาษาอังกฤษ
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยครับ อ่อนภาษาอังกฤษครับ

6 ว ว2นธิ!น๐1 /ป. 9 ธินเน่วา๒/ บุม0/ ธินเนน๒ อเอน 5| 07 นอมเอ๐นุร ว ๑8ธเอทนอ ผู นรด ๓ รแทอค 10) บนอน1 2ก058” 1ธนุร 'ธิน๐] 901 อ1อ รเธรท๐. เทอ 6โ /ๆวเทอ ว ใ15๐0น1ๆ6 ง 'อ9บุรนบู รอนุ นน รนุ1 'รอมานแนน 8 พ| ๑แอน1 ๑9ต า4 ธเโ นรม๐ ยดู ทอคว,น๐อ ว ทอ น๒9 ศู ท๐ าห ง ภารน ๐1รนพาๆเพ ทอด 1โ อ"6 ว น.เทา ผู ธินนๆ ง บา า1.| รนเนง | แวอร412 พน| 9โ ง4าอธรเทอ ว วรรนน ย ภภมรธรเน < ๑ ๑อ๑6๑99658 “ๆ 0๐8 ทย 'ธน นุม/ รธนน๐ว 901 0ออรน วุ,ุนอ0 ท๐ 6ๆ1โ นนทคๆ9 ว รวน๒บนเอนอ0 ผี รธิน05 ง )ธ1๐19ส เวน๒ส อ 4สุ ก รภ/] วเรอในย ๒ นุวทร นอรร .เอกอ ท๐# ออน ษโ "เอ ง ว “น๒พ ฎ งอ9อา90ง ฯง 'รอนอ๑าๆ๒อธิ 6 0๐9 ธินเอ8 อทท รเนอน พน ก ตณิ มห าว.นอ๐ ว บานะ| อ นบ5| ดดกะน» “5รอ.10 /ตอน ๒ าอน 5ไต ลา ธินเน่วาอ ว ร แดนคบพูเลอแหล (น20 แนะรนออเอนน กมะเนด ณะาหละ มนะเน 0แนะ งนด (0 6บ นนะ (นนะหนส สนด สน สหน นณะรส2 20126 @ บณยษแ6 25๑23-๑44 "ลอาแอนบกอ๒ษ๒นแกกท ธินเนอารท ฮู ธินเธิน[5 'ธิน๐ๆ๒ 4๑ะ9อ๑998 ทอ๐« อ#เ๒บุ า]เเ นนทคตๆ8 รนุ] น๐ รรวณด) รน1 420 รน05 โนโ รอเทา๒อ ว 51.๓5 ย 091910 ง 2แน ๆเน อนุม 01 /แออ ฎ นุว๒อ ง 54๒0 อรอนป) นท๒ๆ บ๒อธสร ๐1 /แอนุ เอนๆ อาส่ออส ”“”” /นอค 6 ม๑| ว รอธ๒รรอนน ว ๑อา๑ ย รอาวน เอ0 อ 7๑] 07 ธน รดนรร เฉนอน) “พ 8 ภอธรนพเนป ว ฏฎ9อรเอนป ย ฏอรน ง ะบวนอ.ฯ| ร๒อธสร ๐] /แอนุ ๆกา ไนธิท๓) ธนปุร , รนนเอน) ว อ8อ๐น: ย 9๑1ว ๆ1๒ซ่ ๑๑๑๑๑<๑๐ อนุ) 2๒ เอาร๒๐ว .เอาอ. อธ์ทนุ 8 น๐ จนอ | 9๑ “๒0.เอารว“ ว าร @ ไรอนๆ8 บง0 ๆออนุวร ๐ “๒0 5๒) อนุ1 ร๐๑ ญู ด ภอ9อ ว 1ส ส ๑าธนุท "น๒ส| ๒๒นุน!ค รุนอ1๒ | 1อ รนนเทน์ ๒ )0 อ 0๒บ ๑อง, ษข นอกว6 ว %/เอรนน๐ว สู อวน๑เวร ง '54อ]ในนุ) อ] รบนาน นอทวนู= 49.เอ4.ส | 6 งรร.เทอ“ ว วรร“น ส ภรรนนเป ๓ ๑๑นฉฉอดฉดด ม อมุธนน ทอ๐ เวเต จ๒อ.6์ รอาร๒ๆ) อๆ๒ว รเบุ| ? อรวนอ๑เวท๒ ว เงน๒ๆ ส 158ว 'ธิน(“๒ส 0อนุรเนน งน๒สุ อนุง นอนุ/เ 0๑9.เอรนุว เวน๒ วอสส่๒ว ๆกกา ะป ! *บแนอง! งวร.น๐ว อนุว ราว.แวง กบร๊หแคเษนลดบคนษ บพยเสบ๑ ณ ไ แรกเคดารนบคยกแหนลรลอก
1/136