ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ภาษาไทย มัธยมปลาย

ช่วยกน่อยค่ะ

กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ มีค ช่วยกันต่อเติมสำนวนต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ ประเภท ๔ ค่ำ ดีดสี ข้าวยาก.... จิ้มลิ้ม ทำมา เงยหน้า. ดูด่า ติฉิน ซักไช้... เคราะห์หาม. ตัดช่อง. ฉกชิง เทือกเถา ประเภท 5 ค่ำ ขุดด้วยปาก น้ำปใส. ชั่วเจ็ดที. ปล้ำผีลุก พลัดที่นา. ฝนสั่งฟ้า สามวันดี เลือกที่รัก. ประเภท ๘ ค่ำ ข้างนอกสุกใส. ซื้อวัวหน้านา คนชังมีนัก, ผู้ดีเดินตรอก ยิ่งมียิ่งได้ 4ร1ค2น น้ำขุ่นไว้ใน มั่งมีในใจ 1อนงงนบุก รักยาวให้บั่น

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาไทย มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ สอบถามผู้รู้ ช่วยเราหน่อยน้าา

ใบงานที่ ๔ วิชาภาษาไทย ม.๕ คำสั่ง ให้นักเรียนเขียนคำตามที่กำหนด คำที่มีความหมายเฉพาะ ตัวอย่าง คำที่มีความหมายตามตัว ๔. คำที่มีความหมายเชิงอุปมา ๒. . คำที่มีความหมายนัยตรง ๒. คำที่มีความหมายนัยประหวัด ๓.. คำสั่ง ให้นักเรียนเขียนสำนวนให้สอดคล้องกับข้อความข้างหน้า ที่มาของสำนวน ตัวอย่างสำนวนที่มีความหมายไม่ตรงตัวอักษร อาชีพ ด. ๓. นิทาน ๒ ศาสนา . วรรณคดี ชีวิตประจำวัน นักเรียนชอบสำนวนใดมากที่สุดและให้แนวคิดเกี่ยวกับ ตอบ ชอบสำนวน และให้แนวคิดเกี่ยวกับ ๒. สำนวนใดเกี่ยวข้องกับนักเรียนมากที่สุด เพราะเหตุใด ตอบ สำนวน เพราะ. เกณฑ์การให้คะแนน ๒๐ คะแนน ๑. การตรงต่อเวลา ๔ คะแนน ๒. ลายมือสวยงามสะอาดเรียบร้อย ๓ คะแนน ๒. มีความคิดสร้างสรรค์ ๔. ความถูกต้องของผลงาน ๓ คะแนน คะแนน ชื่อ แลขที่

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาไทย มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ🙏

(9) ลำนำเชื่อมทักษะ แบ่งวรรคการอ่านและท่องจำบทประพันธ์ จากนั้นเขียนเรียงความเพื่อวิเคราะห์และวิจารง เรื่องอิเหนา โดยใช้บทประพันธ์ที่กำหนด ภายใต้หัวข้อ "ชม(ดง)วรรณศิลป์" แบบฝึกที่ ว่าพลางทางชมคณานก โผนผกจับไม้อึงมี่ เหมือนวันพี่ไกลสามสุดามา เหมือนพี่แนบนวลสมรจินตะหรา เบญจวรรณจับวัลย์ชาลี นางนวลจับนางนวลนอน จากพรากจับจากจำนรรจา เหมือนจากนางสการะวาดี เหมือนร้างห้องมาหยารัศมี เหมือนแก้วพี่ทั้งสามสั่งความมา แขกเต้าจับเต่าร้างร้อง นกแก้วจับแก้วพาที ตระเวนไพรร่อนร้องตระเวนไพร เหมือนเวรใดให้นิราศเสน่หา เค้าโมงจับโมงอยู่เอกา คับแคจับแคสันโดษเดี่ยว เหมือนพี่นับโมงมาเมื่อไกลนาง เหมือนเปล่าเปลี่ยวคับใจในไพรกว้าง ชมวิหคนกไม้ไปตามทาง คะนึงนางพลางรีบโยธี ชม(ดง)วรรณศิลป์

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาไทย มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ

แบบฝึกที่ เติมชื่อเมืองและชื่อตัวละครลงในช่องว่าง จากนั้นสรุปเหตุการณ์ในหน้า ดะหมัง ตำมะหงง เมืองสิงหัดส่าหรี เมืองกุเรปัน กะหรัดตะปาตี เมืองหมันหยา ชื่อเมืองฝ่ายดาหา ชื่อเมืองฝ่ายกะหมังกุหนิ่ง ชื่อแม่ทัพ วิหยาสะกำ ระตูปาหยัง เมืองประหมัน

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาไทย มัธยมปลาย

ข่วยแต่งอินทรวิเชียรฉันท์11หน่อยค่ะ

(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑9 ฉันท์ที่มีลีลาอันรุ่งเรืองงดงามประดุจฟ้าอาวุธของพระอินทร์ ใช้เป็น บทชม คร่ำครวญ บทสวด บทพากย์ - ครุ = ลหุ บาท ๑ 9 บท บาท ๒ บาท ๓ 9 บท บาท ๔ ๕ ๕ี้ 0 0

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาไทย มัธยมปลาย

อันนี้ทำอย่างไรหรอคะ

AIS VolTE @ (70 เ+ 19:07 42) แม้นพระองค์ทรงฤทธิ์จะคิดหนี เมื่อเสำเภาเขาจัดพลัดเข้าไป ถึงโยดีเข้าสำนักไม่ตักษัย ควรเติมคำประพับธ์ในข้อใคลงในช่องว่าง X ก็จะได้โดยสารไปบ้านเมือง 3 ตามประมาณสามวันจะทันตัว 2 จงทราบเบื้องบงกชบทมาลย์ 4. ให้สำราญรอดตายสบายใจ 43) วาสนาไม่คู่เคียงเถียงเขายาก มีเรือนตัวไม่ดีผีอื่นพลอย ถึงมีปากมีเสียเปล่าเหมือนเต่าหอย พูดพล่อยพล่อยไม่ดีปากชี้รัว คำประพันธ์ในข้อนี้สอนในเรื่องใด 1. สอนให้ทำความดี สอนให้ระมัดระวังคำพูด 4. สอนให้ไม่เชื่อคำยุยงโดยง่าย 3. สอนให้พิจารณาใจของตน 44) "ทรงกำลังดังพระยาคชาพลาย มีเขี้ยวคล้ายชนนี้มีศักดา" คำประพันธ์นี้หมายถึงใคร 1. พระอภัยมณี 2. สุดสาคร 3. สินสมุทร 4. 45) "ฝ่ายผีเสื้อเหลือโกรธโลดทะลึ่ง เสียงโผนผึ้งเผ่นโผนตะโกนผัว" คำประพันธ์นี้มีกวีโวหารแบบใด 1. เสาวรจนี้ 2. นารีปราโมทย์ 3. พิโรธวาทั้ง 4. 46) "บัวบึงตุมตุ่มตุ้ม กลางตม จากคำประพันธ์นี้ไม่มีคุณค่าทางวรรณศิลป์ในด้านใด 1. เล่นเสียงวรรณยุกต์ 2. เล่นเสียงสระ 3. เล่นเสียงพยัญชนะ 47) ใครคือผู้แต่งเรื่องโคลงโลกนิติ X สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร 2. พระสุนทรโวหาร 4. พระบาทสมเด็จพระพ 3. เจ้าพระยาพระคลัง (หน) 48) ดุจดวงศศิฉาย ดาวดาษ ประดับนา" คำว่า "ศศิ" หมายถึงข้อใด 1. ดวงอาทิตย์ X ดวงจันทร์ 3. ดวงดาว 49) ข้อใดหมายถึง อย่าบอกความลับให้ผู้อื่นร้ 1. รู้ที่ขาดที่หาญ 2. ชอบผิดมักจางจา 3. ความในอย่าไขเขา 4. สุวานขบอย่าขบ 50) "คุณแม่หนักเพี้ยง พสุธา" มีการใช้ภาพพจน์แบบใด 3. อติพจน์ 1. อุปลักษณ์ % อุปมา

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาไทย มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยนะคะ

แบบฝึกที่ ๓ นำตัวอักษรหน้าข้อความด้านซ้าย เดิมลงในช่องว่างหน้าข้อความด้านขวาที่มี ความหมายสัมพันธ์กับคำที่ขีดเส้นใต้ จากนั้นสรุปความที่ได้จากบทประพันธ์ บัดนั้น ตะหมังรับสั่งใส่เกศา ให้โยธาถางที่นี่นัน ก. ปุโรหิต ออกมาเกณฑ์กันดังบัญชา บัดนั้น รับสั่งบังคมลาคลาไคล ตำมะหงงกุเรปันกรุงใหญ่ ข. มหาดเล็ก ออกไปจัดทัพฉับพลัน ต่างองค์ขึ้นทรงม้าต้น กิดาหยันพี่เลี้ยงเคียงพาชี พร้อมพลจตุรงค์ทั้งสี่ ถวายกลดโหมดสีต่างกัน ค. สมุหราชมณเฑียร ยาสาบังคมบรมนาถ จึงดำรัสตรัสสั่งไปทันที เบิกทูตถือราชสารศรี ให้เสนีนำแขกเมืองมา ง. สมุหพระนครบาล ครั้นถึงจึงไปแจ้งกิจจา แก่ปาเตะเสนาผู้ใหญ่ โดยได้เห็นสิ้นทุกสิ่งอัน จ. สมุหกลาโหม เล่าความแต่ต้นจนปลายไป การสรุปความ ๒ การตั้งทัพในที่ที่มี เห็นละหานธารน้ำไหลหลั่ง จึงดำรัสตรัสสั่งเสนี ร่มไทรใบบังสุริย์ศรี ให้ตั้งที่นาคนามตามตำรา ก. ไม้ใหญ่ การตั้งทัพในพื้นที่ ที่ใกล้น้ำ พิธีตัดไม้ที่ชื่อเหมือน หรือคล้ายกับชื่อศัตรู พิธีประตูป่า ๑ ต้นบนเนิน ฟังคำโหราหาฤกษ์ใหม่ หนักหน่วงน้ำพระทัยดูให้ดี ข. ขอพระองค์จงกำหนดงดยาตรา อันการยุทธ์ยิงชิงชัย พอได้ศุภฤกษ์ก็ลั่นฆ้อง ประโรหิตฟันไม้ข่มนาม ประโคมคึกกีกก้องท้องสนาม ค. ทำตามต่ำราพิชัยยุทธ์ โอมอ่านอาคมคาถา ชีพ่อก็เบิกโขลนทวาร เสด็จทรงช้างที่นั่งหลังคา ครั้นถึงเนินทรายชายทุ่ง ง. คลาเคลื่อนโยธาทุกหมวดกอง แว่นแคว้นแดนกรุงดาหา ที่ต้องนามครุฑาเกรียงไกร การทำนายดวงชะตา จ. จึงให้หยุดกองทัพตั้งพลับพลา การสรุปความ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาไทย มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ🙏

แบบฝึกที่ ๒ พิจารณาคำพูดของตัวละครจากบทประพันธ์ที่กำหนดให้ แล้วนำตัวเลขหน้า ข้อความในกรอบสีเขียวมาเติมลงใน เพื่อระบุความสัมพันธ์ของตัวละคร แบบฝึกี ดูก่อนอริราชไพรี อย่าพาทีลบหลู่ท่านผู้ใหญ่ โอหังบังอาจประมาทใคร จะนบนอบยอบไหว้อย่าพึงนึก ก. ๑. พี่น้อง 5. ลุง จึงทูลองค์ระเด่นมนตรี น้องนี้จะ ๒. น้องร่วมสัตย์ ๗. อา นี้จะขออาสา ข. ลูกพี่ลูกน้อง ๔. บิดา สู้วิทยาสะกำผู้ศักดา พระองค์จงยืนม้าเป็นประธาน ๓. ๔. ผู้สังหาร ๔. ธิดา ศ. ๕. ผู้ถูกสังหาร ๑๐. สามี แม้นวิหยาสะกำมอดม้วย พี่ก็คงตายด้วยโอรสา ไหนไหนในจะตายวายชีวา ถึงเร็วถึงช้าก็เหมือนกัน แล้วบอกว่าสมเด็จพระบิดร เสร็จศึกจะเข้าไปอัญชลี ให้ข้าคุมนิกรน้อยใหญ่ จะด่าตีก็ตามอัชฌาสัย กา มาบรรจบทัพพระองค์ไป เมื่อได้เกินแล้วก็จนใจ ช่วยพิชัยดาหาธานี ตามแต่ภูวไนยจะปรานี เห็นจะรักเมียจริงยิ่งกว่าญาติ สตรีใดในพิภพจบแดน ข้าน้อยทั้งสองเป็นไพรี ไหนจะคลาดจากเมืองหมันหยาได้ ไม่มีใครได้แค้นเหมือนอกข้า โทษผิดครั้งนี้หนักหนา ได้ถึงมาตรจะมาก็จำใจ ด้วยใฝ่รักให้เกินพักตรา จงโปรดปรานประทานชีวา ไว้เป็นข้าใต้เบื้องบทมาลย์ ด้วยกลัวภัยพระราชบิดา จะมีแต่เวทนาเป็นเนื่องนิตย์ ร้อยเรื่อง แล้วแถลงแจ้งเหตุบรรยาย แต่ต้นจนปลายถ้วนถี่ เห็นงามอยู่แล้วหรือหลานรัก เจ้าหาญหักไม่ฟังคำข้ามา การทำสงครามในสมัยอยุธยา มีความคล้ายคลึงกับสงครามที่ บรรยายถึงในเรื่องอิเหนาหรือไม่ วันเมื่อน้องมาถึงธานี พลอยได้ความผิดด้วยนัดดา ได้ทูลว่าพระพี่จะยกมา เมื่อกระนี้จะว่าประการใด อย่างไร

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/120