ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ภาษาไทย มัธยมปลาย

ทั้ง2หน้านี้ตอบข้อไรบ้างคะ

12. ข้อใดมีคำที่มาจากภาษาบาลีทุกคำ f.e กีฬา นิมิต ปัจฉิม นิพพาน 13. ข้อความตอนใดมีคำยืมภาษาต่างประเทศน้อยที่สุด 2. เมื่อพูดกับบุคคลอื่นเรายกย่อง ข. ต้องเลือกใช้คำพูดที่สุภาพแสดงว่าให้เกียรติ ค. เมื่อพูดกับผู้ที่มีฐานะทางสังคมเท่า ๆ กัน ง. อาจใช้คำแสดงความเป็นกันเองได้ 14. ข้อใดมีคำที่มาจากภาษาบาลีทุกคำ อมตะ ข. ภักดี ค. พิสดาร ง. ถาวร วัตถุ มัธยม ชีวิต โอรส สตรี ธัญบุรี นิตยสาร ก. บรม เปรต ข. คณะ จักร ค. วิถี ปัทมา ส. ปฐม บงกช อนันต์ 15. ศิลาจารึก หลักที่ 1 ด้านที่ 1 มีเนื้อหากล่าวถึงเรื่องใด ก. การปกครอง ข. สภาพบ้านเมือง ค. การประดิษฐ์อักษรไทย 3. พระราชประวัติของพ่อขุนรามคำแหง 16. ข้อใดเป็นความมุ่งหมายการแต่งตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ ก. เพื่อยกย่องนางนพมาศ ข. เพื่อเล่าประวัตินางนพมาศ ค. เพื่อยอพระเกียรติพระร่วงเจ้า ง. เพื่อกล่าวถึงวัฒนธรรมด้านประเพณีที่ปฏิบัติกันในสมัย ก. ลายจารึก ค. ศิลาจารึก สุโขทัย 17. ข้อใดเป็นสาเหตุให้วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้นไม่ค่อย เจริญรุ่งเรือง ก. บ้านเมืองไร้วีนักปราชญ์ ข. พระมหากษัตริย์ไม่ทรงสนับสนุน ค. มีวรรณคดีเก่าตกทอดมามากมาย 4. บ้านเมืองเกิดศึกสงครามบ่อยครั้ง 18. อักษรไทยที่พ่อขุนรามคำแหงทรงคิดประดิษฐ์เรียกว่าอะไร ข. ลายสือไท ง. จารึกไท 19. ลิลิตโองการแข่งเกี่ยวข้องกับเรื่องใด ก. พิธีธงชัยเฉลิมพล ข. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ ค. พิธีสวนสนามของทหาร ศ.พี 1. พิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา 20. เนื้อเรื่องของลิลิตยวนพ่ายกล่าวถึงสงครามระหว่างชาติใด ก. ไทย - พม่า ค. ล้านนา - ขอม 21. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของวรรณคดีสมัยสุโขทัย ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศตะวันตก ข. ไทย - เขมร ไทย – ล้านนา ศ. ได้ ข. เป็นวรรณคดีประยุกต์ไม่ได้มุ่งความบันเทิง ค. บรรยายสภาพบ้านเมือง วัฒนธรรมสังคม ง. มีคำไทยโบราณ บาลีสันสกฤตและเขมรปะปนอยู่มาก 22. คําใดรับอิทธิพลมาจากภาษาเขมร กบรรทม ค. กายกรรม ข. กาลเวลา ง. พรรคพวก

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาไทย มัธยมปลาย

คำตอบครับ

ประเด็นทบทวนและควรคิด เพราะเหตุใดจึงกล่าวว่าผู้เป็นแพทย์ต้องมีความรู้คู่คุณธรรม จงอธิบายและยกตัวอย่าง ประกอบ ๒. นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่กับคำกล่าวที่ว่า “การไม่โกรธจะทำให้ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน จงอธิบาย นักเรียนคิดว่าในปัจจุบันการแพทย์แผนโบราณมีความสำคัญหรือไม่ อย่างไร ลักษณะของแพทย์ที่ดีควรเป็นอย่างไร ๔. ๕. ให้นักเรียนเขียนคำประพันธ์ที่ชอบจากคัมภีร์ฉันทศาสตร์แล้วเรียบเรียงใหม่เป็นร้อยแก้ว ที่สละสลวยประมาณ ๓-๔ บท พร้อมทั้งบอกเหตุผลที่ชอบ 5. คัมภีร์ฉันทศาสตร์สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของคนไทยในสมัยนั้นอย่างไร ๗. คัมภีร์ฉันทศาสตร์มีความดีเด่นด้านวรรณศิลป์อย่างไร กิจกรรมเสนอแนะ องสมุนไพรที่ชอบและสนใจ กลุ่มละ ๓ ชนิด นำความรู้

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาไทย มัธยมปลาย

ช่วยเเปลความ"ทุกข์ของชาวนาในบทกวี"หน่อยค่ะ🥺

บที่ 4 ทุกข์ของชาวนาในบทกวี ให้นักเรียนแปลความบทประพันธ์ของ จิตร ภูมิศักดิ์ ในหน้า 11 ให้ความครบถ้วนถูกต้องและเหมาะสม คะแนน เป็นข้าวทุกคราว เหงือกที่ สกิน ป่าวนี้จะมีว ข เบื้องหลังทุกข์ทน จากโรงมาเป็นราง จากรวงเบนเม็ดพราว เหงื่อหยดสัก หาด ปดโปนตีเส้นเอ็น น้ำเหงื่อที่เรือแดง สายเลือดกทั้งสิ้น จง เป็นอาจิณ จังก่อเกิดมาเป็นคน ให้ชมทุกชั้นชน และขมขื่นสินเชียวลาว ระยะทางใน เหนียง 450 ov 6 ล้อนทุกข์ยากลำบาก เป็น ทุกหยดหมดล้วนเป็น ประชาเป็นสิน V และนาง ที่สด็จสายน

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาไทย มัธยมปลาย

หาคำตอบ

10:17 2 ✓ M. ! ๓. จากเรื่อง โคลนติดล้อ ตอนความ นิยมเป็นเสมียน สอดคล้องกับ สํานวนในข้อใดมากที่สุด ข้าเก่า เต่าเลี้ยง สิบพ่อค้าไม่เท่าหนึ่งพระยาเลี้ยง พูดไปสองไพเบี้ย นึ่งเสียตำลึงทอง ช้างเท้าหน้า ช้างเท้าหลัง เป็นประโยชน์ ๔. ข้อเป็นสาเหตุที่ทำให้คนรุ่นใหม่ * 1 คะแนน จึงปฏิเสธการกลับไปบ้าน ช่วยบิดา มารดาทําการเพาะปลูก Vol) 4G LTE1 ↓↑ อยากใช้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่ในเมือง การทำงานในเมืองจะทำประโยชน์ให้บ้าน เมืองได้มากกว่าการทำงานที่บ้านนอก ต้องการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่ ต้องการสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ ครอบครัว คิดว่า ๕. จากแนวคิดรัชกา อาชีพใดอาจทำประ .ให้กับบ้าน เมืองได้มาก ||| ^ all 98% * 1 คะแนน * 1 คะแนน A V

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/135