ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ชีววิทยา
มัธยมปลาย

ถามคำถามทั้งหมดตามรูปค่ะ

12:43 น อ l (82 - Kantika Jandee -. ซี 2. ถ้าสาหร่ายมีพลังงานสะสม 100,000 kcal ดังนั้น กบซึ่งเป็นผู้บริโภคขั้นที่ 2 และงูซึ่งเป็นผู้บริโภคขั้นที่ 3 จะ ได้รับพลังงานจากการกินต่อกันปริมาณเท่าใด ใบงาน 1.4 เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อม คำชี้แจง : จงระบุปัญหา สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมจากภาพที่กำหนดให้ พร้อมบอกผลกระทบอื่น ๆ ที่ เกิดขึ้นจากปัญหาสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ปัญหา ปัญหา สาเหตุ สาเหตุ ผลกระทบอื่น ๆ ผลกระทบอื่น ๆ
ชีววิทยา
มัธยมปลาย

😭🙏🏻

32 บทที่ 1 การศึกษาชีววิทยา ชีววิทยา เล่ม 1 กิจกรรม 1.7 วิธีการทางวิทยาศาสตร์และการรายงานผลการทดลอง จุดประสงค์ ฝึกทักษะการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และการรายงานผลการทดลอง วิธีการทำกิจกรรม จากที่ได้ศึกษาวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาแล้ว ต่อไปนี้จะได้ปฏิบัติเหมือนนักวิทยาคาสตร์ โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในกิจกรรม 1.6 ที่นักเรียนสนใจ แล้วดำเนินการดังนี้ 1. กำหนดปัญหา 2. ตั้งสมมติฐานในรูป ถ้า..ดังนั้น 3. ออกแบบการทดลอง และดำเนินการทดลอง 4. สรุปผลการทดลอง และนำเสนอการทดลองต่อชั้นเรียน 2 จากผลการทดลองของนักเรียนและผลการทดลองของเพื่อน จะสรุปได้ว่าอย่างไร 2 จากการทดลองนี้ น่าจะศึกษาในเรื่องใดเพิ่มเติมอีกบ้าง ลองทำดู ถ้าหากการทดลองของแต่ละกลุ่มได้ผลที่ไม่เหมือนกัน นักเรียนจะหาสาเหตุและรายงานผล การทดลองในประเด็นใดได้บ้าง
ชีววิทยา
มัธยมปลาย

ช่วยตั้งสมมติฐาน ที่โจทย์กำหนดให้…. พลีส🙏🏻

8. การทำกระถางเพาะชำด้วยเส้นใยจากธรรมชาติแบบใดที่ส่งผลต่อเจริญเติบโตของต้นพืช ได้มากกว่ากัน (กำหนดให้เส้นใยจากธรรมชาติคือ ใยมะพร้าวกับแป้งเปียก) * คำตอบของคุณ
ชีววิทยา
มัธยมปลาย

ไม่เข้าใจว่าเราจะต้องทำให้มันออกมาในรูปเเบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์อย่างไร

นักศึกษาอยากทราบว่า ปุ๋ย ก กับปุ๋ย ข ปุ๋ยชนิดใดทำให้ผักคะน้าเจริญเติบโตได้ดีกว่ากัน
ชีววิทยา
มัธยมปลาย

งงมาก ใครช่วยได้นิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะTT

1. ถ้าคุณหรือคู่ของคุณเป็นโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย คนใดคน หนึ่งและอีกคนมียีนแฝง ในการตั้งครรภ์แต่ละครั้ง ลูกคุณมี โอกาสเป็นโรคอย่างไร 2. ถ้าผู้หญิงเป็นพาหะของโรคตาบอดลสี แต่งงานกับผู้ชายตา บอดสี จะมีโอกาสได้ลูกสาวตาบอดสีร้อยละเท่าไร 3. ถ้าฝ่ายชายเป็นโรคฮีโมฟีเลียและพ่อของฝ่ายชายก็เป็นโรคฮีโมฟีเลีย ฝ่ายหญิงปกติ แต่พ่อของฝ่ายหญิงเป็นโรคฮีโมฟีเลีย เมื่อชายหญิงคู่นี้ แต่งงานกัน ปรากฏว่ามีลูกชายเป็นโรคฮีโมฟีเลีย ที่เป็นเช่นนี้เพราะลูกชาย ได้รับยีนนี้โดยตรงมาจากใคร
ชีววิทยา
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่าาาาาาา

7. วัฏจักรชีวิตแบบสลับ (Alternation of two0 generations ) ของพืชดอก เช่น พริกขี้หนู ระยะสปอโรไฟต์มีลักษณะ. ส่วนระยะแกมีโตไฟต์คือส่วน.. ของพริกขี้หนู ซึ่งอยู ใน 8. เปรียบเทียบวัฏจักรชีวิตแบบสลับของมอส เฟิร์น และ พืชดอก ดังนี้ มอส ระยะแกมีโตไฟต์มีช่วงเวลา.. ..กว่าสปอร์โรไฟต์ ระยะแกมีโตไฟต์มีขนาด. .กว่าสปอร์โรไฟต์ ระยะแกมีโตไฟต์อยู่บริเวณ. ระยะสปอร์โรไฟต์ เฟิร์น ระยะแกมีโตไฟต์มีช่วงเวลา .กว่าสปอร์โรไฟต์ ระยะแกมีโตไฟต์มีขนาด.. กว่าสปอร์โรไฟต์ ระยะแกมีโตไฟต์อยู่บริเวณ. ระยะสปอร์โรไฟต์ พืชดอก ระยะแกมีโตไฟต์มีช่วงเวลา.. กว่าสปอร์โรไฟต์ ระยะแกมีโตไฟต์มีขนาด.. ..กว่าสปอร์โรไฟต์ ระยะแกมีโตไฟต์อยู่บริเวณ. เระยะสปอร์โรไฟต์
ชีววิทยา
มัธยมปลาย

ช่วยข้อ2.1หน่อยนะคะ🙏🏻🙏🏻

แบบฝึกหัดวิชาชีววิทยา (ว30241) เรื่อง การศึกษาทางชีววิทยา 1. กิจกรรมการตั้งปัญหาและสมมติฐาน โดยให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ต่อไปนี้ (โจทย์จากหนังสือชีววิทยา หน้า 19) นักเรียนกลุ่มหนึ่งสังเกตได้ว่าต้นไม้ที่ปลูกในที่ร่มจะเจริญเติบโตได้น้อยกว่าต้นไม้ที่ปลูกบริเวณ กลางแจ้งที่มีแสงแดดและต้นไม้ที่ได้รับการรดน้ำจะเจริญเดิบโตได้ดีกว่าต้นไม้ที่ไม่ได้รับการรดน้ำ นักเรียนกลุ่มนี้จึงเกิดความสงสัยว่า แสงแดดและน้ำนั้นมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือไม่ อย่างไร จึงได้ศึกษาคันคว้าเพิ่มเติม จนได้ข้อมูลว่า แสงแดดและน้ำมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช หากพืชได้รับแสงแดดและน้ำอย่างเพียงพอ จะสามารถเจริญเติบโตได้ดี แต่หากขาดปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง ไป การเจริญเติบโตของพืชจะผิดปกติ จากนั้นจึงทดสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยการศึกษาการ เจริญเติบโตของพืช โดยนำพืชชนิดเดียวกันมาปลูกในดินชนิดเดียวกัน 4 กระถาง ซึ่งมีการดูแลแต่ละ กระถางแตกต่างกัน ดังนี้ กระถางที่ 1 วางไว้กลางสนามที่มีแสงแดด และรดน้ำทุกวัน กระถางที่ 2 วางไว้ในห้องที่ไม่มีแสงแดดส่องถึง และรดน้ำทุกวัน กระถางที่ 3 วางไว้กลางสนามที่มีแสงแดด และไม่รดน้ำ กระถางที่ 4 วางไว้กลางสนามที่มี วางไว้ในห้องที่ไม่มีแสงแดดส่องถึง และไม่รดน้ำ จากการศึกษาของนักเรียนกลุ่มนี้ พบว่า พืชในกระถางที่ 1 เจริญเติบโตได้ดีกว่าพืชใน กระถางที่ 2 กระถางที่ 3 และกระถางที่ 4 1.1 กำหนดปัญหาจากเหตุการณ์ที่กำหนดให้ 1.2 ตั้งสมมติฐานที่สอดคล้องกับปัญหาที่นักเรียนตั้งไว้ในข้อ 1. 2 2. กิจกรรมการกำหนดตัวแปร วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการทดลอง (ให้นักเรียนดูโจทย์จากหนังสือชีววิทยา หน้า 23) 2.1 ในการทดลองนี้ จงหา ตัวแปรควบคุม ตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
ชีววิทยา
มัธยมปลาย

เขาให้กำหนดให้ครบทั้งตัวเเปรต้น ตัวเเปรตาม เเละตัวเเปลควบคุม ตามที่โจทย์ให้…🙃 🥺🙏🏻

6 docs.google.com ตอนที่ 2 ให้นักเรียนกำหนดตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุม จากข้อความดังต่อไป นี้ให้ถูกต้อง นักเรียนต้องกำหนดให้ครบทั้งตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุม 9. นักเรียนกลุ่มหนึ่งศึกษาเกี่ยวกับการงอกของเมล็ดพืช ด้วยการเพาะเมล็ดถั่วเขียวในจาน เพาะเชื้อโดยใช้กระดาษทิชชูเป็นวัสดุรองพื้น ซึ่งแบ่งการทดลองออกเป็น 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 ไม่ รดน้ำตลอดการทดลอง และชุดที่ 2 รดน้ำทุกวัน * คำตอบของคุณ 10. การศึกษาการเจริญเติบโตของพืชโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยเคมี * คำตอบของคุณ 11. ทำการทดลองผลิตแอลกอฮอล์จากฟางข้าว โดยได้ทำการไฮโดรไลซ์เซลลูโลสในฟางข้าว ด้วยกรดซัลฟูริกความเข้มข้นแตกต่างกัน * คำตอบของคุณ 12. ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ไม่ดีที่มีอิทธิพลต่อลักษณะของการประกอบอาชีพในสังคมของคน * ชนบท คำตอบของคุณ
ชีววิทยา
มัธยมปลาย

เฉลยตอบข้อ3ค่ะ อยากรู้ว่าMetamorphosisของผีเสื้อกลางคืนมันอาศัยการทำงานของเซลล์อะไรเป็นหลักอ่ะคะ

12. ข้อใดต่อไปนี้เกี่ยวข้องน้อยที่สุดกับไลโชโซม (Iysosome) 1. การทำลายเซลล์ที่หมดอายุ 3. การเกิดเมแทมอร์โฟซิสในผีเสื้อกลางคืน 5. การย่อยอาหารภายในเซลล์ของพารามีเซียม 2. การย่อยออร์แกเนลล์ที่หมดอายุ 4. การกำจัดสิ่งแปลกปลอมในแมโครฟาจ ๙ส่
ชีววิทยา
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่า

ตอบ 2 ถ้ามีเรณจำนวนมากตกบนยอดเกสรเพศเมีย แต่มีเพียง 5 เรณูที่งอกหลอดเรณูลงไปถึงถุงเอ็มบริโอและ สเปิร์มผสมกับไขได้สำเร็จ เมื่อรังไข่ของดอกนี้พัฒนาไปเป็นผลจะมีกี่เมล็ด เพราะเหตุใด ตอน
1/208