ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ชีววิทยา มัธยมปลาย

เกี่ยวกับไมยราบค่ะ หัวข้อทั้ง3ด้านล่างนี้เลยช่วยหน่อยนะคะหากันหัวหมุนแว้วว

วที่มีฤทธิ์คล้าย ดังนี้ คราะห์ ได้แก่ ic acid เพื่อเร่ง ร่วงของ การอย phe- าก 3 3. การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ มีรูปแบบการตอบสนองต่อสิ่งเร้าแตกต่างกัน สำหรับสัตว์จะตอบสนองโดยการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหว เนื่องจากมีระบบประสาททำหน้าที่ควบคุมการตอบสนองเหล่านั้น แต่สำหรับพืชที่ไม่มีระบบประสาทจะมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่ แตกต่างออกไป และเป็นผลทำให้พืชมีการเจริญเติบโตด้วย การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชจะเกี่ยวข้องกับการสื่อสารระหว่างเซลล์ ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 1. การรับสัญญาณ (reception) พืชหรือส่วนของพืชรับสัญญาณ การเปลี่ยนแปลงของปัจจัย ภายในหรือภายนอกที่มากระตุ้น เช่น การรับแสงของพืช 2. การส่งสัญญาณ (signal transduction) พืชส่งสัญญาณที่ได้รับไปยัง เซลล์ในส่วนของพืชที่ตอบสนอง ต่อปัจจัยที่มากระตุ้น เช่น การ ส่งสัญญาณโดยฮอร์โมนพืช Prior Knowledge เพราะเหตุใด พืชจึงมี การเจริญของลำต้น และรากในทิศทาง ตรงข้ามกัน 3. การตอบสนอง (response) การเปลี่ยนแปลงของพืชที่ทำให้ เกิดการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่มา กระตุ้น เช่น การหันเข้าหาแสง ของดอกทานตะวัน และส่งผลต่อ การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของพืช การเจริญเติบโตของพืช โดยแสดงออกในลักษณะการเคลื่อนไหว แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ชีววิทยา มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะหาไม่ได้จริงๆขอบคุณค่ะ

ระบบย่อยอาหารของสิ่งมีชีวิต : การย่อยอาหารของมนุษย์ (Human digestive system) จงใช้แผนภาพการย่อยสารอาหารจากแผนภาพ A, B และ C ในการตอบคำถาม 8 แผนภาพ B แผนภาพ C CHOOC 1. จากแผนภาพ A, B และ C สาร A. 2. จากแผนภาพ C NHZ 3. จากแผนภาพ 4 สาร และ น่าจะเป็นสารใดได้บ้าง เพราะเหตุใด การย่อยที่ลำไส้เล็ก HOOC ส่งผลให้ได้โมเลกุลใดบ้าง ก็โมเลกุล น่าจะเป็นสารใด ตามลำดับ NH2 HOOD NH2 4. การย่อยอาหารในแผนภาพใด จะต้องผ่านเกลือน้ำดีก่อน ถึงจะเข้ากระบวนการย่อยในแผนภาพดังกล่าวได้ สังเกตจากลั่งใด 5. สามารถพบการย่อยในแผนภาพ 4 ได้ในส่วนใดของระบบย่อยอาหาร 6. แผนภาพ B หากทำการย่อยไปเรื่อย ๆ จนได้โมเลกุลที่เล็กที่สุด โมเลกุลนั้น น่าจะเป็นสารอะไร

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ชีววิทยา มัธยมปลาย

ช่วย

188 15 4. บทที่ 5 | ชีวิตในสิ่งแวดล้อม ข้อมูลสถานที่ - มีอุณหภูมิแตกต่างกันมากในแต่ละฤดูและในระหว่างกลางวัน และกลางคืน มีปริมาณน้ำฝน 1. - พืชส่วนมากมีขนาดไม่ใหญ่ มีจำนวนน้อย ขึ้นกระจัดกระจาย และมีการปรับตัวเพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ - อุณหภูมิค่อนข้างสูงตลอดปี ฤดูแล้งยาวนาน 2. - พืชกลุ่มเด่นคือหญ้า และมีต้นไม้ขึ้นกระจัดกระจายแทรกอยู่ - อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 25-29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ และความชื้นไม่เปลี่ยนแปลงมากตลอดปี - มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตสูง 3. - พืชขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น สามารถแบ่งชั้นตามระดับความสูง ของพืชได้หลายชั้น - ฤดูหนาวอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 10 องศาเซลเซียส ในฤดูร้อนอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 30 องศาเซลเซียส - พืชกลุ่มเด่นคือหญ้า - ฤดูหนาวอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 0 องศาเซลเซียส ในฤดูร้อน อากาศร้อนและชื้นโดยอุณหภูมิอาจสูงถึง 35 องศาเซลเซียส 5. มีพืชพรรณที่มีใบกว้าง - สามารถแบ่งเป็น 4 ฤดูได้ชัดเจน คือ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง ฤดูหนาว ฤดูใบไม้ผลิ - มีอากาศหนาวเย็น มีฤดูหนาวยาวนาน มีอุณหภูมิเฉลี่ย ต่ำกว่า -10 องศาเซลเซียส 6. - มีพืชพรรณที่ใบมีลักษณะคล้ายเข็มพืชส่วนใหญ่ไม่ผลัดใบ - มีช่วงฤดูหนาวยาวนาน มีฤดูร้อนช่วงสั้น ๆ ประมาณ 2 เดือน 7. ไม่มีต้นไม้ขนาดใหญ่ น้ำใต้ผิวดินจับตัวแข็งอยู่ตลอดเวลา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชนิด ตัวอย่าง ไบโอม สิ่งมีชีวิต

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ชีววิทยา มัธยมปลาย

จงระบุชื่อโครงสร้างหมายเลข1-4

คำชี้แจง : จงตอบถามคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง Turn 5.1 เรื่องความสัมพันธ์ของโครโมโซม ดีเอ็นเอ และยืน โคลททิน 1. จงระบุชื่อโครงสร้างหมายเลข 14 2 Prod 2. หมายเลข 3 มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไร %DNA DNA 3. หมายเลข 4 มีโครงสร้างพื้นฐานอะไรบ้าง เป็นสารประกอบที่มีโมเลกุลชั้นของอวัยวะเวลาครัวซอ คือ การให้ตัวออก ตาม รองเป็นอาหารกลาง ไม่เซนอล 4 ชนิด คือ แนวน 1 และ หรือ ดี เอาม นเ 4. โครงสร้างหมายเลข 1-4 มีความสัมพันธ์กันอย่างไร bab U PAINELE รายละ คือโคโรโระ เกิดจากการรวมกันจัดมาขาย 999 วันโคราตินแดนข้อหา 1 โอไทด์สสอนกันเลย เอเรียนเป็นหมาย เรียกว่า DNA มายเลข 1 คือ นาย นางสาว อา อก 34 35 3

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/254