ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ชีววิทยา มัธยมปลาย

ขอคำตอบหน่อยค่ะ

1. ฮอร์โมนที่ร่างกายสร้างขึ้นจะถูกส่งแพร่กระจายไปสู่ส่วนต่างๆ ของร่างกายโดยวิธีใด 2. ฮอร์โมนชนิดที่มีผลต่อการเปลี่ยนสีตัวของสัตว์เลือดเย็นได้น้อยที่สุด 3. ต่อมหมวกไตส่วนในควบคุมโดยส่วนใด 4. ข้อใดจัดฮอร์โมนจากแหล่งผลิตได้ถูกต้อง ไฮโพทาลามัส TRH แบบฝึกหัดทบทวนบทเรียน Melatonin Oxytocin ACTH ตำาแหน่งของแหล่งผลิตฮอร์โมน ก. อะดรีนาลิน ง. แคลซิโทนิน บริเวณลําคอ Calcitonin Thyroxin Insulin Triiodothyronine บริเวณใต Noradrenalin Glucagon Aldosterone Cortisol 6. ต่อมไร้ท่อชนิดใดไม่ถูกควบคุมโดยตรงจากฮอร์โมนที่สร้างจากต่อมใต้สมอง 7. ฮอร์โมนในข้อใดที่ถูกควบคุมแบบ “กลไกย้อนกลับ” โดยฮอร์โมนอื่น 8. ฮอร์โมนในข้อใดสร้างจากนิวโรซีครีทอรี่เซลล์ 9. อัลโดสเตอร์โรนเป็นฮอร์โมนที่สร้างจากแหล่งใดและทำหน้าที่อะไร 10. ฮอร์โมนต่อไปนี้ให้ผลคล้ายกันยกเว้นคู่ใด 15. 16. ท่อไซฟอน (Siphon) พบในสัตว์ชนิดใด 5. ข้อใดมีความสัมพันธ์กันมากที่สุด ตับ อินซูลิน น้ำดี น้ำย่อย รังไข่ เอสโทรเจน ฟีโรโมน การเจริญของมดลูก พาราทอร์โมน ต่อมหมวกไต กลูกากอน แคลเซียม ต่อมไทรอยด์ ไทรอกซิน ไฮโพทาลามัส ต่อมใต้ สมองส่วนหน้า 11. ฮอร์โมนใดสร้างจากเซลล์ประสาท 12. ต่อมไร้ท่อที่มีบทบาทสำคัญในการควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกายคือข้อใด 13. ฮอร์โมนใดมีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกายน้อยที่สุด 14. ฮอร์โมนชนิดใดบ้างที่มีผลไปเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือด แคลซิโทนิน, พาราทอร์โมน กลูกากอน, กลูโคคอร์ติคอยด์ อะดรีนาลิน, นอร์อะดรีนาลิน เอสโทรเจน, โพรเจสเทอโรน ข. คอร์ติซอล จ. อินซูลิน ถ้าต้องการทราบอาการของโรคเบาหวานระยะเริ่มต้นควรใช้วิธีการใดดีที่สุด บริเวณรังไข่ Testosterone Progesterone Androgen Estradiol ค. กลูกากอน

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/250