ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ภาษาอื่นๆ มัธยมปลาย

(ช่วยหน่อยนะคะ🥺🙏🏼👇🏻) 1.โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง " ปลาในอ่าง เก็บน้ำบ้านตรอก โครงการพัฒนาพื้นที่ อำเภอปรางค์กู่อันเนื่องมาจากพระ ราชดำริ" ... อ่านต่อ

7.หัวข้อ รายการ รายละเอียดที่ต้องระบุ อยู่ ใขั้นตอนใดของการทำโครงงาน ก. การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ข. การคิดและเลือกหัวเรื่อง ค. การนำเสนอผลงาน ง. การเขียนเค้าโครงของโครงงาน 8.สิ่งที่ควรทําเป็นอันดับแรกในการทำโครงงาน »k คือทําอย่างไร ก. เตรียมสถานที่ที่จะทำโครงงาน ข. สอบถามเรื่องที่จะทําจากอาจารย์ที่ปรึกษา ค. ศึกษาหาสถานทที่ที่จะประกวด ง. คิดหัวเรื่องที่จะทํา 9.ข้อใดไม่จัดเป็นครงงานวิทยาศาสตร์ ก. การทํายาหม่องจากสูตรที่คิดขึ้นเอง การทําการทดลองเรื่องการสกัดสารกําจัด ศัตรู พืชจากสะเดาซึ่งซ้ำกับการทดลองของนัก วิทยาศาสตร์ ข. ค. การประกอบอาหารแปลกๆตามสูตรอาหารที่ คิดขึ้น ง. การสํารวจปริมาณการใช้น้ำประปาในเขต ดอนเมืองโดยแยกตามอาชีพของประชาชน 10.การเค้าโครงร่าง หรือเค้าโครงงานนำ เสนอ อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอความคิดเห็น และค่า ปรึกษาว่าจะนําเนินการอย่างไร ก. กำหนดขอบเขตของการศึกษา ข. การวางแผนวิธีการดำเนินงาน ค. การกําหนดปัญหาหรือที่มาของโครงงาน ง. กำหนดวัตถุประสงค์และสมมติฐาน 11.เอกสารอ้างอิงเขียนไว้ในส่วนใด ก. บทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ ข. ค. ภาคผนวก ง. บรรณานุกรม

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/46