ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ภาษาอื่นๆ มัธยมปลาย

พอจะช่วยเราได้ไหมค่🙏🏼🥺🥺❤️❤️

โ๒๐ ใบงานที่ เของ 3 การตรอจสอบหลักฐาน ทองประวัติศาสตร์ การวิเคราะห์หลัก คำชี้แจง จงวิเคราะห์ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ . แม้นเจ้าคร้ามเคราะห์กาจ จงอย่ายาตรยุทธนา เอาพัตราสตรี สวมอินทรีย์สร่างเคราะห์ ธ ตรัสเยาะเยี่ยงขลาด .. การตีความหลัก คัดจากบทกวีพระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่า ดำเนินเรื่องตามพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาตั้งแต่พระมหาธรรมราชาสวรรคต (พ.ศ. ๒๑๓ล ฝ่ายเมืองมอญได้ทราบข่าวพระเจ้าแผ่นดินไทยสวรรคต คาดว่าพระราชโอร คือ สมเด็จพระนเรศวรและสมเด็จพระเอกาทศรถคงจะวิวาทชิงราชสมบัติกัน พระเจ้าหงสาวดีจึงโปรดให้พระมหาอุปราชเป็นแม่ทัพยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา การสังเคราะ @ ในฐานะที่ผู้เรียนได้ศึกษาวรรณกรรมนี้จงลำดับขั้นตอนการศึกษาประวัติศาสตร์ด้วยวิธีก ทางประวัติศาสตร์ การตั้งคำถาม ใคร ทำอะไร ที่ไหน ทำไม

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอื่นๆ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ

1.2.2 ไมโครเวฟพื้นหลังจากอวกาศ อธิบายสมมติฐานว่าเอกภพเริ่มต้นจากบิกแบงเมื่อประมาณ 10 ล้านปีมาแล้ว ของนักวิทยาศาสตร์แต่ละท่าน

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอื่นๆ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะคิดไม่ออกแล้ว

15:18 A - ใบงานที่ 3หน่วยที่1.. เชั้น, ที่ ชื่อ นามสกุล.. เลข ใบงานที่ 3 เรื่อง กระบวนการวิทยาการข้อมูล คำสั่ง, ให้นักเรียนเลือกข้อความข้างต้นเรียงลำดับกระบวนการวิทยาการข้อมูล ทั้ง 5 ขั้นตอนพร้อมบอกความหมายให้ถูกต้อง การเก็บรวบรวมข้อมูล การตั้งคำถาม (ask an การสื่อสารและการทำผลลัพธ์ให้ การวิเคราะห์ข้อมูล การสำรวจข้อมูล (get the data) interesting question) เป็นภาพ (communicate and (analyze the data) (explore the data) visualize the results)

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอื่นๆ มัธยมปลาย

ใครพอทำได้บ้างคะ

4. นำข้อมูลที่ได้ในข้อ 1 และ 2 มาเขียนผังมโนทัศน์ ได้ดังนี้ สิ่งมีชีวิตที่กำหนดให้ กระต่าย หนอน สุกร กบ ปลาฉลาม ไก่ สุนัข สตรอเบอร์รี่ ผักกาด ปลาทอง วัว น้อยหน่า กุหลาบ ม้า แมลงปอ แมว ใช้ความแตกต่างของพืชและสัตว์เป็นเกณฑ์ พืช สัตว์ ใช้การใช้ประโยชน์ ของพืชเป็นเกณฑ์ ใช้ถิ่นที่อยู่อาศัยเป็นเกณฑ์

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอื่นๆ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะทุกคนน

21:31 l 79 คู่มือครู รายวิชาพื้น - : X online.fliphtml5.com สำหรับครูเท่านั้น ลิขสิทธิ์ สสวท. ห้ามเผยแพร่หรือแจกจ่ายบนสื่อสาธารณะ ห้ามจำหน่าย รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการค้ำนวณ) กิจกรรมที่ 4 การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ 33 ใบกิจกรรมที่ 4.1 คณะที่ใช่ ชื่อ-สกุล เลขที่ ถ้าต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี นักเรียนจะเลือกเรียนคณะหรือสาขาวิชาใด ให้กำหนดเงื่อนไข ความสำคัญ และให้คะแนนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เป็นคณะหรือสาขาวิชาที่เหมาะสมกับนักเรียนมากที่สุด ชื่อสาขาวิชาหรือคณะที่ต้องการศึกษาต่อ เงื่อนไขประกอบการตัดสินใจ เช่น ความถนัด ชื่อเสียงของสถานศึกษา รายได้หลังเรียนจบ ออกแบบตารางการตัดสินใจ เลือก เพราะ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทค Ads 11.11 Sale 200 11.11 Sale o0 Shopee B19 ซื้อสินค้า B17 ซื้อสินค้า BIG SALE X

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอื่นๆ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยนะคะ

ให้นักเรียน ยกตัวอย่าง สิ่งของเครื่องใช้ หรืออะไรก็ได้ใน ชีวิตประจำวัน มา 3 อย่าง ***ห้ามซ้ำกัน แล้วบอกว่าอะไรคือ 1. ข้อมูลเข้า (input) 2. กระบวนการ (process) และ 3. ข้อมูลออก (output)

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/41