ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

สุขศึกษา มัธยมปลาย

วิชาสุขศึกษา ม.5ค่ะ หน่วยการเรียนรู้ที่5 รู้จักสิทธิผู้บริโภค ข้อ9กับข้อ10ค่ะ ช่วยหนูด้วยค่า🙏🙏

โภคต้ วอน ตั้ง && ๔. จากกรณีศึกษา เรื่องรถยนต์เสียบ่อยทำอย่างไรดี ให้นักเรียนบอกจุดดีและจุดด้อยของแนวทางใน การดำเนินการทั้ง ๔ ประการและถ้าเป็นนักเรียน นักเรียนจะให้พ่อและแม่ดำเนินการเพื่อการปกป้อง และเรียกร้องสิทธิด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในปัญหานี้อย่างไร ๑๐. วันหนึ่งแม่ของนักเรียนมาปรึกษาว่าจะซื้อเครื่องกรองน้ำมาใช้ในบ้าน นักเรียนจะให้คำปรึกษา แม่ของนักเรียนอย่างไร เพื่อเป็นการปฏิบัติตนตามแนวทางการปกป้องสิทธิผู้บริโภค เพื่อให้ ได้ผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำที่ปลอดภัย คุ้มค่า สมประโยชน์ และไม่ถูกละเมิดสิทธิ์

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สุขศึกษา มัธยมปลาย

มีใครพอจะช่วยได้บ้างมั้ยคะ🥲

1. ข้อใด ไม่ได้มีส่วนประกอบของกล้ามเนื้อเรียบ ก. กล้ามเนื้อที่หลอดลมปอด ข. กล้ามเนื้อในกระเพาะอาหาร ค. กล้ามเนื้อแขน กล้ามเนื้อขาและกล้ามเนื้อทรวงอก ง. กล้ามเนื้อที่ผนังมดลูกและลำไส้ าตอบเคยว 2. ผิวหนังบริเวณใดของร่างกายมีความหนามากที่สุด ก. หนังตา แก้ม ข. ฝ่ามือ ฝ่าเท้า ค. ข้อศอก น่อง ง. หนังหู ฝ่ามือ 3. ข้อใดกล่าวถึงความสำคัญของระบบกระดูกได้ถูกต้อง ก. เป็นที่ยึดเกาะของกล้ามเนื้อทำให้เคลื่อนไหวได้ ข. เป็นที่รองรับอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย ค. เป็นที่สร้างเม็ดเลือด ง. ถูกทุกข้อ 4. ข้อใด ไม่ใช่วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำรงประสิทธิภาพของระบบผิวหนัง ก. ใช้ครีมที่มียี่ห้อและราคาแพงเท่านั้นในการบำรุงผิว ข. อาบน้ำชำระล้างร่างกายอย่างน้อยวันละ 1-2 ครั้ง ค. ทาครีมกันแดดก่อนออกไปเผชิญแสงแดดเสมอ ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 6-8 แก้ว

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สุขศึกษา มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ั

ใบงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง สื่อกับภาพลักษณ์วัยรุ่น สาระสำคัญ การตระหนักและรู้เท่าทันถึงวิธีการที่สื่อเห็นวัยรุ่นเป็นกลุ่มเป้าหมายของการโฆษณาสินค้าและความบันเทิง จะช่วยให้วัยรุ่นไม่ตกเป็น เหยื่อของการโฆษณา ๑. แยกแยะภาพลักษณ์วัยรุ่นที่สื่อนำเสนอกับความหลากหลายของวัยรุ่นในชีวิตจริง ๒. ยกตัวอย่างอิทธิพลของสื่อที่มีต่อการใช้ชีวิตของวัยรุ่น ๓. บอกผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากวัยรุ่นพยายามทำหรือเป็นไปตามภาพลักษณ์ในสื่อ จุดประสงค์ คำชี้แจง วัตถุประสงค์ของกิจกรรมว่าเป็นการวิเคราะห์ภาพลักษณ์วัยรุ่บที่สื่อนำเสนอว่าตรงกับความเป็นจริงมากน้อยเพียงใด ๑. ถามถึงรายการโทรทัศน์ที่โปรดปรานมากที่สุด ภาพยนตร์ที่ชอบมากที่สุด เพลงของนักร้องที่ชื่นขอบมากที่สุด คาราคนโปรด หนังสือเล่มโปรด หาก เป็นหนังสือพิมพ์ขอบอ่านคอลัมน์ใหนมากที่สุด เป็นต้น ๒. ถามผู้เรียนว่า สื่อที่เราแต่ละคนขอบพูดถึงบั่นนำเสนอเนื้อหาอะไร และสื่อสารกับคนวัยใดบ้าง ๓. ภาพของวัยรุ่นที่สะท้อนผ่านสื่อเป็นอย่างไร ๔. ให้นักเรียนบอกสื่อที่ชอบมากที่สุด (ดูหนัง ฟังเพลง คูทีวี อ่านหนังสือ) ๕. ช่วยกันระดมความเห็นว่า "ภาพของวัยรุ่น" ที่สะท้อนจากเนื้อหาของสื่อนั้นๆ เป็นอย่างไรบ้าง (อาจจะเป็นบุคลิกของตัวละคร โฆษณา ตัวนักร้อง เนื้อเพลง เป็นต้น) คำถามชวนคิด ๑. เหตุใดสื่อจึงเลือกนำเสนอภาพลักษณ์วัยรุ่นในแบบนั้น ๒. ถ้าวัยรุ่นคนหนึ่งมีบุคลิกแบบเดียวกับที่สื่อสะท้อนทั้งหมด วัยรุ่นคนนั้นจะมีการใช้ชีวิตอย่างไร และการใช้ชีวิตเช่นนั้นจะมีเหตุการณ์ที่ตามมาในชีวิต อย่างไร ๓. คิดว่าภาพลักษณ์วัยรุ่นที่สะท้อนผ่านสื่อนั้นตรงหรือครอบคลุมกับความจริงที่เราพบเห็นมากน้อยเพียงใด - ส่วนใดที่เป็นจริง และส่วนใดที่เป็นแค่เรื่องที่สื่อสร้างขึ้น - สื่อมักเลือกพูดถึงหรือนำเสนอส่วนโดของความเป็นวัยรุ่น - มีลักษณะใดอีกบ้างที่สะท้อนความเป็นวัยรุ่น แต่ไม่ได้สะท้อนอยู่ในสื่อ ๔. บุคลิก พฤติกรรม หรือการแสดงออกของวัยรุ่นที่เราเห็นในสังคม เป็นผลมาจากอะไรบ้าง ๕. คิดว่าปัจจัยใดมีอิทธิพลทำให้วัยรุ่นมีบุคลิกเช่นนั้นมากที่สุด เพิ่มเติมประเด็นผังนี้ ๑. วัยรุ่นเป็นวัยที่แสวงหาเอกลักษณ์ของตัวเอง ต้องการยอมรับ จี่นชมจากเพื่อนและสังคม พร้อมๆ กับการหาแบบอย่างในการดำเนินชีวิต สื่อจึงเลือกใช้ ลักษณะดังกล่าวเพื่อกำหนดให้วัยรุ่นเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญในการจายสินค้าและความบันเทิง โดยออกแบบโฆษณาสินค้าเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้เกิด กระแสความนิยม และดึงดูดความสนใจของวัยรุ่นให้ซื้อสินค้าหรือใช้บริการต่างๆ ตามสื่อโฆษณา จึงเป็นเรื่องสำคัญที่วัยรุ่นต้องมีความเข้าใจในตนเองและ เท่าทันกลยุทธ์สื่อ ๒. ภาพลักษณ์ที่สื่อสร้างขึ้นเพื่อนำเสนอด้วยวิธีการต่างๆ ให้เกิดการขวนเชื่อ จึงอาจทำให้เราเข้าใจไขว้เขวได้ และอาจเผลอคิดว่า "ใช่" และต้องการจะ ให้ตัวเองเป็นแบบนั้น เช่น ภาพลักษณ์ของคารา นางแบบ นักร้องที่ผอมเพรียว ผิวขาวผ่อง ไร้สิวฝ้า หน้าตาหล่อเหลา การแต่งตัว ท่าทาง สำนวน วิธีการ พูดจา เป็นต้น ในขณะที่มีแง่มุมความจริงอีกหลายด้าน ที่ไม่อาจเป็นจุดขายสินค้า และสื่อมักไม่ได้นำเสนอ เช่น ภาพของวัยรุ่นหน้าเป็นสิว รูปร่างไม่ได้ ผอมเพรียว ไม่ได้ใส่เสื้อผ้ายี่ห้อดัง แต่ก็มีความสุขและภาคภูมิใจกับสิ่งที่ตัวเองทำ ดังนั้น การคิดพิจารณาเบื้อหาจากสื่อต่างๆ และเลือกทำตามอย่างคนที่ "รู้ทันสื่อ" จึงเป็นคุณสมบัติสำคัญที่วัยรุ่นยุคปัจจุบันควรมี ๓. การสร้างตัวตนของวัยรุ่นจึงเป็นการเรียนรู้และเปเลี่ยนแปลงจนกว่าจะถึงจุดที่ค้นพบตัวเองว่าขอบและภูมิใจกับอะไรอย่างแท้จริง คำถามท้ายบท ๑.ข้อใดที่สื่อโฆษณาส่งผลเสียต่อวัยรุ่นมากที่สุด ก. ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ข. ลอกเลียนแบบ ค. ขัดแย้งกับพ่อแม่ ง. อยากได้อยากมี ๒.เห็นด้วยหรือไม่กับคำพูดว่า "วัยรุ่นซอบเลียนแบบดารา นักร้อง" เพราะอะไร ภาพลักษณ์ ของวัยรุ่น

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/6