ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

สุขศึกษา มัธยมปลาย

ขอถามหน่อยได้มั้ยคะว่าทำไมถึงตอบข้อนี้ คือตอนแรกตอบข้อสุดท้ายแต่ผิดก็เลยตอบข้อแรกดันผิดอีก…

X 4. ข้อใดเป็นหลักการใช้ยาที่ปลอดภัยที่สุด * 0/2 ปรึกษาพยาบาลก่อนใช้ยา X ซื้อยามากินเองตามอาการของโรค ปฏิบัติตามคำแนะนำในฉลากยา O ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข คำตอบที่ถูกต้อง O ปฏิบัติตามคำแนะนำในฉลากยา

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สุขศึกษา มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ั

ใบงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง สื่อกับภาพลักษณ์วัยรุ่น สาระสำคัญ การตระหนักและรู้เท่าทันถึงวิธีการที่สื่อเห็นวัยรุ่นเป็นกลุ่มเป้าหมายของการโฆษณาสินค้าและความบันเทิง จะช่วยให้วัยรุ่นไม่ตกเป็น เหยื่อของการโฆษณา ๑. แยกแยะภาพลักษณ์วัยรุ่นที่สื่อนำเสนอกับความหลากหลายของวัยรุ่นในชีวิตจริง ๒. ยกตัวอย่างอิทธิพลของสื่อที่มีต่อการใช้ชีวิตของวัยรุ่น ๓. บอกผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากวัยรุ่นพยายามทำหรือเป็นไปตามภาพลักษณ์ในสื่อ จุดประสงค์ คำชี้แจง วัตถุประสงค์ของกิจกรรมว่าเป็นการวิเคราะห์ภาพลักษณ์วัยรุ่บที่สื่อนำเสนอว่าตรงกับความเป็นจริงมากน้อยเพียงใด ๑. ถามถึงรายการโทรทัศน์ที่โปรดปรานมากที่สุด ภาพยนตร์ที่ชอบมากที่สุด เพลงของนักร้องที่ชื่นขอบมากที่สุด คาราคนโปรด หนังสือเล่มโปรด หาก เป็นหนังสือพิมพ์ขอบอ่านคอลัมน์ใหนมากที่สุด เป็นต้น ๒. ถามผู้เรียนว่า สื่อที่เราแต่ละคนขอบพูดถึงบั่นนำเสนอเนื้อหาอะไร และสื่อสารกับคนวัยใดบ้าง ๓. ภาพของวัยรุ่นที่สะท้อนผ่านสื่อเป็นอย่างไร ๔. ให้นักเรียนบอกสื่อที่ชอบมากที่สุด (ดูหนัง ฟังเพลง คูทีวี อ่านหนังสือ) ๕. ช่วยกันระดมความเห็นว่า "ภาพของวัยรุ่น" ที่สะท้อนจากเนื้อหาของสื่อนั้นๆ เป็นอย่างไรบ้าง (อาจจะเป็นบุคลิกของตัวละคร โฆษณา ตัวนักร้อง เนื้อเพลง เป็นต้น) คำถามชวนคิด ๑. เหตุใดสื่อจึงเลือกนำเสนอภาพลักษณ์วัยรุ่นในแบบนั้น ๒. ถ้าวัยรุ่นคนหนึ่งมีบุคลิกแบบเดียวกับที่สื่อสะท้อนทั้งหมด วัยรุ่นคนนั้นจะมีการใช้ชีวิตอย่างไร และการใช้ชีวิตเช่นนั้นจะมีเหตุการณ์ที่ตามมาในชีวิต อย่างไร ๓. คิดว่าภาพลักษณ์วัยรุ่นที่สะท้อนผ่านสื่อนั้นตรงหรือครอบคลุมกับความจริงที่เราพบเห็นมากน้อยเพียงใด - ส่วนใดที่เป็นจริง และส่วนใดที่เป็นแค่เรื่องที่สื่อสร้างขึ้น - สื่อมักเลือกพูดถึงหรือนำเสนอส่วนโดของความเป็นวัยรุ่น - มีลักษณะใดอีกบ้างที่สะท้อนความเป็นวัยรุ่น แต่ไม่ได้สะท้อนอยู่ในสื่อ ๔. บุคลิก พฤติกรรม หรือการแสดงออกของวัยรุ่นที่เราเห็นในสังคม เป็นผลมาจากอะไรบ้าง ๕. คิดว่าปัจจัยใดมีอิทธิพลทำให้วัยรุ่นมีบุคลิกเช่นนั้นมากที่สุด เพิ่มเติมประเด็นผังนี้ ๑. วัยรุ่นเป็นวัยที่แสวงหาเอกลักษณ์ของตัวเอง ต้องการยอมรับ จี่นชมจากเพื่อนและสังคม พร้อมๆ กับการหาแบบอย่างในการดำเนินชีวิต สื่อจึงเลือกใช้ ลักษณะดังกล่าวเพื่อกำหนดให้วัยรุ่นเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญในการจายสินค้าและความบันเทิง โดยออกแบบโฆษณาสินค้าเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้เกิด กระแสความนิยม และดึงดูดความสนใจของวัยรุ่นให้ซื้อสินค้าหรือใช้บริการต่างๆ ตามสื่อโฆษณา จึงเป็นเรื่องสำคัญที่วัยรุ่นต้องมีความเข้าใจในตนเองและ เท่าทันกลยุทธ์สื่อ ๒. ภาพลักษณ์ที่สื่อสร้างขึ้นเพื่อนำเสนอด้วยวิธีการต่างๆ ให้เกิดการขวนเชื่อ จึงอาจทำให้เราเข้าใจไขว้เขวได้ และอาจเผลอคิดว่า "ใช่" และต้องการจะ ให้ตัวเองเป็นแบบนั้น เช่น ภาพลักษณ์ของคารา นางแบบ นักร้องที่ผอมเพรียว ผิวขาวผ่อง ไร้สิวฝ้า หน้าตาหล่อเหลา การแต่งตัว ท่าทาง สำนวน วิธีการ พูดจา เป็นต้น ในขณะที่มีแง่มุมความจริงอีกหลายด้าน ที่ไม่อาจเป็นจุดขายสินค้า และสื่อมักไม่ได้นำเสนอ เช่น ภาพของวัยรุ่นหน้าเป็นสิว รูปร่างไม่ได้ ผอมเพรียว ไม่ได้ใส่เสื้อผ้ายี่ห้อดัง แต่ก็มีความสุขและภาคภูมิใจกับสิ่งที่ตัวเองทำ ดังนั้น การคิดพิจารณาเบื้อหาจากสื่อต่างๆ และเลือกทำตามอย่างคนที่ "รู้ทันสื่อ" จึงเป็นคุณสมบัติสำคัญที่วัยรุ่นยุคปัจจุบันควรมี ๓. การสร้างตัวตนของวัยรุ่นจึงเป็นการเรียนรู้และเปเลี่ยนแปลงจนกว่าจะถึงจุดที่ค้นพบตัวเองว่าขอบและภูมิใจกับอะไรอย่างแท้จริง คำถามท้ายบท ๑.ข้อใดที่สื่อโฆษณาส่งผลเสียต่อวัยรุ่นมากที่สุด ก. ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ข. ลอกเลียนแบบ ค. ขัดแย้งกับพ่อแม่ ง. อยากได้อยากมี ๒.เห็นด้วยหรือไม่กับคำพูดว่า "วัยรุ่นซอบเลียนแบบดารา นักร้อง" เพราะอะไร ภาพลักษณ์ ของวัยรุ่น

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สุขศึกษา มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยครับ

คำถามข้อที่ 1 จงบอกปัญหาเรื่องเพศที่ พบเห็นได้บ่อยที่สุดในสังคม ตามข่าว หรือ อินเตอร์เน็ต มา 3 ปัญหา * คำตอบของคุณ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สุขศึกษา มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ

4. การส่งแบบใดนิยมใช้ในการส่งของเพศหญิง * O ข้างเท้าด้านใน ข้างเท้าด้านนอก หลังเท้า O ปลายเท้า 5. การรับบอลแบบใดใช้ในการรับบอลในลักษณะบอลเลียด * ฝ่าเท้า ข้างเท้าด้านใน O ข้างเท้าด้านนอก หลังเท้า 6. การรับบอลแบบใดใช้ในการรับบอลที่เลียดและแรง * ฝ่าเท้า O ข้างเท้าด้านใน ข้างเท้าด้านนอก O หลังเท้า

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สุขศึกษา มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค้าบบ

ชื่อ-นามสกุล ใบงานที่ 3.2 การป้องกันตนเองและผู้อื่น คำชี้แจง: ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ 1. นักเรียนจะมีวิธีปกป้องความเป็นส่วนตัวของตนเองในโลกออนไลน์อย่างไร 2. ให้นักเรียนวิเคราะห์และตอบคำถามจากสถานการณ์ที่กำหนดให้ ซึ่งในแต่ละสถานการณ์นั้น มีความรู้หรือเป็นผู้ ที่ขาดความรู้ในเรื่องใด และควรมีการแก้ไขปัญหานั้นที่เกิดในสถานการณ์นั้น ๆ อย่างไร ดังต่อไปนี้ 2.1 กิ๊กก๊กให้เพื่อนสนิทคือพิชชี่สั่งซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้าออนไลน์ โดยใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรเครดิตของตนในการชำระสินค้า และพิชชี่ไม่ลบข้อมูล ใดๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนหลังจากซื้อ สินค้าเสร็จสิ้นแล้ว 2.2 แมนได้สนทนากับหญิงสาวคนหนึ่งในสื่อสังคมออนไลน์โดยที่ไม่เคยพบหน้ากันมาก่อน ในการสนทนา บ่อยครั้งหญิงสาวจะบอกกล่าวถึงปัญหาด้านการเงินของตนเอง เช่น ไม่มีเงินจ่ายค่าเทอม แมนจึงโอนเงินให้หญิง สาว

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สุขศึกษา มัธยมปลาย

ช่วยคิดหน่อยค่าาาาาาา

TRUE-H46 ปl 8 @ % 3Dt 57% เ 15:49 - กิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ สิทธิ.. ซ : กิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ สิทธิผู้บริโภค กรณีศึกษาที่ ๑ - นางสาว A ซื้อครีมยี่ห้อหนึ่งผ่านตัวแทนออนไลน์มาใช้แล้วเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงหน้าพังเกิดสิวเสตียรอยด์ จึงไปตั้งกระทู้พันทิป โดยตั้งใจให้เป็นอุทาหรแก่คนอื่น ปรากฏว่ามีผู้ใช้ครีมยี่ห้อนี้เกิดอาการเดียวกันเป็นจำนวนมาก คำถาม : ถ้าผู้เรียนเป็นนางสาว A ผู้เรียนควรปฏิบัติอย่างไร ตามหลักสิทธิผู้บริโภค กรณีศึกษาที่ ๒ - นาย B สั่งของออนไลน์ จำนวนสองชิ้น ราคาชิ้นละ ๖๐๐ บาท จ่ายเงินทั้งสิ้น ๑,๒๐๐ บาท ผ่านไป ๒ วันของมาส่ง แต่ปรากฏว่ามีของแค่ชิ้นเดียว เมื่อโทรไปถามทางบริษัทก็ไม่ได้รับการดูแล เงียบหายไป คำถาม : ถ้าผู้เรียนเป็นนาย B ผู้เรียนควรปฏิบัติอย่างไร ตามหลักสิทธิผู้บริโภค กรณีศึกษาที่ ๓ - นางสาว C สั่งข้าวผัดกระเพราที่ร้านข้างทาง ที่เมนูอาหารไม่ได้กำหนดราคาไว้ หลังจากรับประทานเสร็จ แม่ค้าแจ้งราคาจานละ ๒๐๐ บาท ซึ่งเป็นราคาที่แพงมากเมื่อเทียบกับคุณภาพ คำถาม : ถ้าผู้เรียนเป็นนางสาว C ผู้เรียนควรปฏิบัติอย่างไร ตามหลักสิทธิผู้บริโภค

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/6