ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

สุขศึกษา
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยคะ🥺🥺

2. จากการทดลองแช่ชิ้นมันฝรั่งขนาดเท่ากันในน้ำกลั่นเป็นเวลา 2 ชั่วโมง จากนั้นนำไปแช่ใน สารละลายซู โครสเป็นเวลา 2 ชั่วโมง โดยชั่งน้ำหนักของมันฝรั่งทุก 5 นาที ตั้งแต่เริ่มต้นการทคง เส้นกราฟ A หรือ B มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ เพราะเหตุผลใด
สุขศึกษา
มัธยมปลาย

ระบบหายใจ ช่วยหน่อยครับ

17:27 น. A ปิย 24 95% ชื่อ ชั้น ใบงานที่ ๑.๒ เรื่อง ระบบหายใจ คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง (๕ คะแนน) ๑. บอกความสำคัญของระบบหายใจมา ๓ ข้อ ๒. ให้นักเรียนอธิบายกระบวนการหายใจตามที่นักเรียนได้เรียนหรือศึกษามา ๓. อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการหายใจ คืออะไร ๔. บอกวิธีการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพของระบบหายใจ
สุขศึกษา
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่า

ใบงานแผนผังความคิด เรื่อง องค์ประกอบและความสำคัญของอวัยวะในระบบต่าง ๆ ของร่างกาย เลขที่ ชื่อ นามสกุล คำชี้แจง : ให้นักเรียนโยงเส้นจากรูปที่กำหนดให้ เพื่อบอกองค์ประกอบระบบอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายให้ ครบทั้ง ๑๐ ระบบ พร้อมบอกความสำคัญของอวัยวะในระบบต่าง ๆ ของร่างกาย
1/4