ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ภาษาไทย
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ🥺

ตอนที่ 2 การอ่านดีความ คำชี้แจง อ่านตีความสำนวน บทร้อยกรองที่กำหนดให้ให้ถูกต้อง 1. ความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด ตีความด้านเนื้อหา, ดีความด้านน้ำเสียง 2. ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ ตีความด้านเนื้อหา ตีความด้านน้ำเสียง 3. น้ำนิ่งไหลลึก ตีความด้านเนื้อหา ตีความด้านน้ำเสียง 4. เหมือนบายศรีมีงานท่านถนอม เจิมแป้งหอมน้ำมันจันทน์ให้หรรษา พอเสร็จงานเขาเอาทิ้งลงคงคา ต้องลอยมาลอยไปเป็นใบตอง (นิราศพระบาท - สุนทรภู่) ดีความด้านเนื้อหา ตีความด้านน้ำเสียง
เคมี
มัธยมปลาย

เคมี ม.4ค่ะ อะตอมและสมบัติของธาตุ ข้อนี้ทำยังไงคะ🙏

6. จากการทดลองของมิลลิแกน ถ้าพบว่าหยุดน้ำมันที่ลอยนิ่งหยดหนึ่งมีค่าประจุเท่ากับ - 19 คูลอมบ์ หยดน้ำมันนี้มีอิเล็กตรอนเกาะอยู่จำนวนเท่าใด
ชีววิทยา
มัธยมปลาย

ถามคำถามทั้งหมดตามรูปค่ะ

12:43 น อ l (82 - Kantika Jandee -. ซี 2. ถ้าสาหร่ายมีพลังงานสะสม 100,000 kcal ดังนั้น กบซึ่งเป็นผู้บริโภคขั้นที่ 2 และงูซึ่งเป็นผู้บริโภคขั้นที่ 3 จะ ได้รับพลังงานจากการกินต่อกันปริมาณเท่าใด ใบงาน 1.4 เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อม คำชี้แจง : จงระบุปัญหา สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมจากภาพที่กำหนดให้ พร้อมบอกผลกระทบอื่น ๆ ที่ เกิดขึ้นจากปัญหาสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ปัญหา ปัญหา สาเหตุ สาเหตุ ผลกระทบอื่น ๆ ผลกระทบอื่น ๆ
คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

บอกหน่อยค่ะข้อ2ใหญ่งงมากค่ะ

วิธีทำ จะเห็นว่า 18&T แต่ 18 ๕ S ดังนั้น S *T แบบฝึกหัด 1.1ก 1. จงเขียนเซตต่อไปนี้แบบแจกแจงสมาชิก 1) เซตของสระในภาษาอังกฤษ 2) เซตของจำนวนคู่บวกที่น้อยกว่า 10 3) เซตของจำนวนเต็มบวกที่มีสองหลัก 4) เซตของจำนวนเต็มที่มากกว่า 100 5) เซตของจำนวนเต็มลบที่มากกว่า -100 6) (x|x เป็นจำนวนเต็มที่มากกว่า 3 และน้อยกว่า 10 7) {x|x เป็นจำนวนเต็มที่อยู่ระหว่าง 0 กับ 1} 8) เซตของจำนวนเต็มลบที่มีค่ามากกว่า 5 9) เซตของจำนวนเต็มที่ยกกำลังสองแล้วได้ 196 10) เซตของชื่อจังหวัดในประเทศไทยที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ ช" 2. จงเขียนเซตต่อไปนี้แบบบอกเงื่อนไขของสมาชิก 1) {1, 3, 5, 7, 9} 2) (. - 2, -1, 0, 1, 2, ...} 3) {1, 4, 9, 16, 25, 36, .} 4) {10, 20, 30, .} สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่าาา

5. ให้นักเรียนแสดงวิธีทำและเขียนคำตอบที่ถูกต้อง ลงในช่องว่างที่กำหนดให้ (ข้อละ 3 คะแนน) 5 5T sin 6 2t ตัวอย่าง - sin +cos 3 4 วิธีทำ 5T sin sin 6 +cos + - 3 4 2 ป2 2 + sin "V3 cos 47 6 7T 1) cos 3 3 9I 11IT -sin 4 5T COs 6 2) sin Cos 4 6
สังคมศึกษา
มัธยมปลาย

ขอผู้รู้หน่อยค่ะะ

กิจกรรมฝึกทักษะการคิด กิจกรรมที่ 1.1 ทำเครื่องหมาย / หน้าข้อความที่กล่าวถูก และทำ เครื่องหมาย X หน้าข้อความที่กล่าวผิด พร้อมแก้ไข ข้อความให้ถูกต้อง 1. ในทางพระพุทธศาสนาการพัฒนากาย คือ การรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงและ รู้จักปรับตนเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม แก้ไขข้อความ 10 2. การฝึกอบรมตนให้งอกงามหรือการพัฒนาตนให้งอกงาม ตรงกับคำศัพท์ภาษาบาลีว่า "สิกขา" แก้ไขข้อความ 3. การกินเพื่อความอร่อยและเพื่อความหรูหรา ถือเป็นการพัฒนากายที่ดีอีกทางหนึ่ง แก้ไขข้อความ 4. การจะพัฒนาศีลต้องรู้จักควบคุมกาย วาจา ไม่ให้มีพฤติกรรมเบียดเบียนตนเองและ ผู้อื่น แก้ไขข้อความ 5. การพัฒนากายจะช่วยให้ผู้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข แก้ไขข้อความ 6. การที่ทุกคนในสังคมมีความเมตตากรุณาเอื้ออาทรต่อกันก็ถือเป็นการพัฒนาจิตใจ ด้านความดีงามแล้ว แก้ไขข้อความ 7. การพัฒนาด้านปัญญา คือ การรู้จักขวนขวายใฝ่หาความรู้อยู่เสมอและรู้จักใช้ปัญญา ในการแก้ไขปัญหาชีวิตด้านต่างๆ แก้ไขข้อความ 8. การพัฒนาจิตใจด้านความแข็งแกร่ง คือ ต้องรู้จักการต่อสู้กับบุคคลอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่ง ชัยชนะของตนเอง แก้ไขข้อความ 9. บุรพภาคแห่งการศึกษา มี 2 ประการ คือ องค์ประกอบภายนอกและองค์ประกอบภายใน แก้ไขข้อความ 10. โยนิโสมนสิการ" คือ การรู้จักใช้เหตุผลในการดำเนินชีวิต ใช้ความคิดอย่างถูกวิธี มองสิ่งทั้งหลายตามหลักเหตุผล และ แก้ไขข้อความ 2
คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ทำลำดับเลขคณิตให้เป็นลิมิตยังไงค่ะ😭 คือเรียนแล้วไม่่ค่อยเข้าใจเลย งงกับสูตรมากจริงๆ ช่วยเค้าแก้หน่อยนะ🥺

6n - 4 6) 2, 6n n 8) - a n +1 2n -1 10) a, - 3n +1 12) a, Sn - 3 3n - 1 10n - 5n 14) a, - n 2
ชีววิทยา
มัธยมปลาย

😭🙏🏻

32 บทที่ 1 การศึกษาชีววิทยา ชีววิทยา เล่ม 1 กิจกรรม 1.7 วิธีการทางวิทยาศาสตร์และการรายงานผลการทดลอง จุดประสงค์ ฝึกทักษะการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และการรายงานผลการทดลอง วิธีการทำกิจกรรม จากที่ได้ศึกษาวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาแล้ว ต่อไปนี้จะได้ปฏิบัติเหมือนนักวิทยาคาสตร์ โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในกิจกรรม 1.6 ที่นักเรียนสนใจ แล้วดำเนินการดังนี้ 1. กำหนดปัญหา 2. ตั้งสมมติฐานในรูป ถ้า..ดังนั้น 3. ออกแบบการทดลอง และดำเนินการทดลอง 4. สรุปผลการทดลอง และนำเสนอการทดลองต่อชั้นเรียน 2 จากผลการทดลองของนักเรียนและผลการทดลองของเพื่อน จะสรุปได้ว่าอย่างไร 2 จากการทดลองนี้ น่าจะศึกษาในเรื่องใดเพิ่มเติมอีกบ้าง ลองทำดู ถ้าหากการทดลองของแต่ละกลุ่มได้ผลที่ไม่เหมือนกัน นักเรียนจะหาสาเหตุและรายงานผล การทดลองในประเด็นใดได้บ้าง