ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ศิลปะ มัธยมปลาย

วิชานาฏศิลป์ค่ะ เราหาคำตอบไม่เจอเลย

๑. การแสดงอวยพรมีลักษณะอย่างไร ๒. ให้นักเรียนเลือกการแสดงที่เหมาะสำหรับใช้ในงานมงคลสมรส พร้อมบอกเหตุผลที่เลือกการแสดงชุดนี้ ๓. ให้นักเรียนเลือกการแสดงที่เหมาะสำหรับใช้ในการอวยพรวันเกิด พร้อมบอกเหตุผลที่เลือกการแสดงชุดนี้ ๔. ระบำไตรรัตน์ มีเนื้อหาของเพลงเป็นอย่างไร และเหมาะสำหรับใช้ในโอกาสใดได้บ้าง ๕. การแสดงฟ้อนม่านมงคล ผู้แสดงควรแต่งกายอย่างไร เพราะเหตุใดจึงแต่งกายเช่นนั้น

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ศิลปะ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยน้า เราไม่เข้าใจ

ใบงานที่ 4.2 ดนตรีสากลกับการประยุกต์ใช้ ตอนที่ 1 คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ 1. นักเรียนสามารถให้คำนิยามของคำว่า "ดนตรีสากลกับการประยุกต์ใช้" ได้อย่างไร 2. นักเรียนสามารถนำดนตรีมาประยุกต์ใช้กับการเรียนในวิชาอื่นๆ ได้หรือไม่ อย่างไร 3. ดนตรีมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมาธิได้อย่างไร ตอนที่ 2 คำชี้แจง ให้นักเรียนติดภาพโฆษณาที่มีดนตรีสากลเป็นส่วนประกอบ พร้อมเขียนอธิบายบทบาทความสำคัญ ของดนตรีที่มีต่อโฆษณา (ติดภาพ) บทบาทความสำคัญของดนตรีที่มีต่อโฆษณา 252 คนตรี ม.5

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ศิลปะ มัธยมปลาย

ช่วยคิดหน่อยครับ

คำสั่ง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ 1.นักเรียนสามารถนำความรู้ทางนาฏศิลป์ไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร จงอธิบาย

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ศิลปะ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยคะ🥺

2.ข้อใดไม่ใช่ลวดลายของภาชนะดินเผาเขียนสี ก.กันหอย ข.ต้นข้าว ค.งู ง.สัตว์มีเขา 3.กลองมโหระทึก ทำมาจากโลหะชนิดใด ก.ทองแดง ข.ดีบุก ค.สำริด ง.เหล็ก 4.ธรรมจักรและกวางหมอบ เป็นสัญลักษณ์สำคัญทางศาสนาใด ก.ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ข.ศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท ค.ศาสนาพุทธ นิกายมหายาน ง.ศาสนาพุทธ นิกายวัชรยาน 5.พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร จัดอยู่ในศิลปะรูปแบบยุคสมัยใด ก.ทวารวดี ข.ศรีวิชัย ค.สุโขทัย ง.อยุธยา

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ศิลปะ มัธยมปลาย

ใครทำได้บ้างคะ ช่วยหน่อยค่าา😭

2. ให้นักเรียน แสดงวิธีการลากเส้นให้เกิดรูปด้านล่าง โดยไม่ยกปากกาและไม่ทับเส้นเดิม (จุดเริ่มต้น และเครื่องหมาย 3 บอกทิศทาง)

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ศิลปะ มัธยมปลาย

สอบถามผู้รู้ เรางง ช่วยหน่อยค่ะ

หม่ายกรารไยนรู้ที่ 4 ความรู้ค่วไปเกี่ยวกับต่นตโสาnล เรื่องที่ สุณต่งผละความงามขอตเตไสากล ในงานที่ 4.1 คุณค่าและความงามของดนตรีสากล คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ 1. คำว่า "สุนทรียศาสตร์" มีความหมายว่าอย่างไร 2. เพลงประเภทใดที่ถูกแต่งขึ้นตามหลักสูนทรียศาสตร์ 3. เพราะเหตุใด เพลงคยาดสิกจึงจัดเป็นเพลงที่แฝงไว้ด้วยความงาม 4. จากคำกล่าวที่ว่า "ตนตรีสามาร ความสมดุลให้กับร่างกาย นักเรียนคิดว่าเป็นความจริงหรือไม่ เพราะเหตุใด 5. ดนตรีสากลสามารถนำมาใช้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้หรือไม่ อย่างไร

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ศิลปะ มัธยมปลาย

ตอบให้หน่อยนะทุกคน

คำถามทบทวน 1. ทัศนธาตุกับทัศนศิลป์เกี่ยวข้องกันอย่างไร 2. การนำจุดมาใช้เพื่อแสดงตำแหน่งรวมสายตาของภาพหมายถึงอะไร 3. การนำเส้นมาใช้เพื่อให้ความรู้สึกด้านมิติหมายถึงอะไร 4. รูปร่าง รูปทรงนำมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์อย่างไรได้บ้าง 5. ขนาด สัดส่วนนำมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์อย่างไรได้บ้าง 6. การนำขนาด สัดส่วนมาใช้เพื่อเป็นสัญลักษณ์สื่อแทนหมายถึงอะไร 7. แสงเงานำมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์อย่างไรได้บ้าง 8. การนำพื้นผิวมาใช้ลวงตาเพื่อเสริมสร้างมิติและขนาดหมายถึงอะไร 9. การออกแบบยุคแรก ๆ ของมนุษย์มีปรากฏเป็นหลักฐานที่ใดบ้าง 10. หลักการออกแบบประกอบด้วยอะไรบ้าง ชเพื่อ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
ศิลปะ มัธยมปลาย

ตอบหนอยนะ

คำถามทบทวน 1. ผลงานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย- เดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในระยะหลังมีลักษณะอย่างไร 2. ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เดิมมีชื่อว่าอะไร ท่านมีความสำคัญอย่างไรต่อวงการศิลปะ ของไทย 3. "นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม" หมายถึงบุคคลใด 4. อาจารย์จำรัส เกียรติก้องมีความสามารถด้านจิตรกรรมประเภทใด 5. ศิลปินสากลท่านใดที่เป็นผู้บุกเบิกค้นคิดเรื่องรูปทรงและปริมาตรของสรรพสิ่งทั้งหลาย 99 6

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/10