ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ศิลปะ
มัธยมปลาย

มีคำตอบไหมคะ​ ช่วยหน่อยค่าาาา

คำถามพัฒนากระบวนการคิด การแต่งกายระบำโบราณคดีแต่ละสมัยมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างไรบ้าง ๒ วิเคราะห์เครื่องแต่งกายฉุยฉายหนุมานทรงเครื่องและฉุยฉายทศกัณฐ์ลงสวน มีส่วนที่ เหมือนและแตกต่างกันอย่างไรบ้าง ๓ หากนักเรียนต้องการจัดการแสดงในงานสมโภชศาลหลักเมือง นักเรียนจะจัดการแสดง ประเภทใด และควรแต่งกายอย่างไร ระบำโบราณคดีชุดใดบ้าง ที่มีการประดิษฐ์ท่ารำซึ่งมีลักษณะของต่างชาติเข้ามาผสม ๕ นักเรียนยกตัวอย่างการแสดงที่มีลักษณะเนื้อเพลงเป็นการอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาอวยพร ให้กับผู้ที่มาร่วมงาน เที่มีลักษณ ดสิทธิมาอว
ศิลปะ
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ❕🥺

ใบงานที่ 2 หลักการออกแบบ าขี้แจง ให้นักเรียนเขียนอธิบายหลักการออกแบบตามทัวข้อที่กำหนด ความหมายและความสำคัญ พัฒนาการของการออกแบบ ของการออทแบบ หลักการออกแบบ หลักในการออกแบบ แนวคิดในการออกแบบ ชื่อ-นามสกุล เลขที่ ชั้น ม.4/ ผลการประเมิน ได้ คะแนน ระดับคุณภาพ .ดื่มาก เดี พอใช้ .ควรปรับปรุง
ศิลปะ
มัธยมปลาย

ปัจจุบันในวงการภาพยนตร์ มักนำเสนอให้ดนตรีไทย และนาฎศิลย์ไทย เป็นสิ่งที่น่ากลัว และมีสิ่งลี้ลับเข้า มาเกี่ยวข้อง ทำให้คนในสังคมมีความหวาดก...

อ่านต่อ
ศิลปะ
มัธยมปลาย

ช่วยเเสดงความคิดเห็นกันหน่อยนะ

1. ดนตรีไทย ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นชาติไทยมาเป็นเวลาอย่างยาวนาน แต่ในปัจจุบันกลับ กลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้ยาก และมีบทบาทในสังคมไทยน้อยลง นักเรียนคิดว่าเป็นเพราะสาเหตุใดที่เป็น เช่นนั้น และจะมีวิธีการอย่างไร ที่จะทำให้ดนตรีไทยกลับเข้ามามีบทบาททางสังคมไทยมากขึ้น และสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากกว่าเดิม ( ให้นักเรียนเขียนแสดงทัศนะไม่ต่ำกว่า 10 บรรทัด )
ศิลปะ
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่าาา‼️‼️ คือครูให้เค้าอ่ะไปหาเพลงมา เพลงที่ตัวเองชอบคือเค้าชอบฟังของพี่สิงโตนำโชคมากๆ เเต่ไม่รู้จะทำไง คือครูเค้าบอกว่า ให้ใช้ท...

อ่านต่อ
ศิลปะ
มัธยมปลาย

ช่วยหาคำตอบหน่อยค่ะ😭🙏😭🙏

2หยัน ถ่ฟา ฑ์ ติสปะ (พะจ๊ะ 84110 ร ลักขะตน ที่ฒาษ์ศัก ฯรุชา คือ 5 90 ผลพซีจห้ตก ย่างฉิดเวกประกอบเจ็ ป็นตดปะกอบ901ภาน คอผูรัน ปเสได ร.4 เม 40 ลาสดสนตย ยรึง คือกรออกเแผปประเสท6ะต าด กซะท 1ไนเตงชีกษ 6ว ตลักศรอดยนบบไดยใช่ลยญูยียเดาลพ ผืนอยน" เฉมย์ดแย้ง ผีปรยโอยอยปร 1 เษต | 7) ศรร061 แวักศิดก์ตติทยองหน น สิ่งกี่ตยก่อนกทั้งกอ606 . กษจึนรูแลงักเศีดเตะดัคึงถา ๑ เว แพะ 0ดฟูสีก แล่ผล็| 6แข็ก 7 ถ้' จัดฝีหล็ต น ปข้ 2 ถูกตัด ย หยาบ 6ะเค็ยด รั ชุญะ คิอจัดเธทุแยปด กบซึน ธ์#0 ตัดผนังถีง เร่งไดฝี่แอ้งั(แต 10 เตคโดกรเจ็รุ ลี คือ ฯ122 ฝีห้ย เบีตั โหก ศัตวพระบอไ ตือตล . วัด ๆ 1ลชดีผลดีง: 416 ก์น ต์ (ยี ต์กัาแบ บลีอ 7 ทสัน์ ซัลยญาต ผีรพะผูยา ! ล ๕. ยบพพชนต ก ร : 1ลสักศั ผุ! เพ6 ศกศศกาก วเ พ ฟุรณะร
ศิลปะ
มัธยมปลาย

แต่ละข้อตอบข้อไหนบ้างครับ

ฑ์รีท. แบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ ! ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี มัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชา ศิลปะ 1 ศ 33101 คะแนนเต็ม 20 คะแนน เวลา 40 นาที เน คําชี้แจง แบบทดสอบทั้งหมดมีจํานวน 1 ตอน รวม 1 หน้า ตอนที่ 1 ให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกค้องที่สุด โดยทําเครื่องหมาย « ลงในกระดาษคําถามให้ตรงกับคําตอบที่ถูกที่สุด [- ข้อใดกล่าวถึงดินสอคําไส้ถ่านแกรไฟต์กับไส้ถ่านคาร์บอนไม่ถูกต้อง ก. ถ่านแกรไฟด์ใช้คัว 58 และ 1ง กําหนดความเข้มและความแข็ง ข.คินสอคําไส้คาร์บอนลําคับจาก 1ง ไป เพ ค. คินสอคําไส้ถ่านแกรไฟด์ไห้ความคําแบบคําค้าน ง. ดินสอคําไส้คาร์บอนทํามาส่วนผสมของถ่านไม้ 2. สีใดไม่เหมาะสมสําหรับการวาคลงกระดาษ ก. สีชอล์ก ข. สีชอล์กน้ามัน ค. สีน้้า ง. สีน้้ามัน 3. ข้อใดกล่าวถูกค้อง ก. พู่กันชนิดขนอ่อนเหมาะสําหรับสีเนื้อเข้มขัน ข. พู่กันชนิดขนแข็งเหมาะสําหรับสีเนื้อเข้มขัน ค. แปรงชนิคขนอ่อนใช้ทาสีรองพื้น ง. เกรียงใช้กับสีที่มีเนื้อเหลว | “. เครื่องมือปั้นมี 3 ชนิด ยกเว้นข้อใด . | ก.ชนิคทําด้วยยง ข. ชนิคทําด้วยไม้ ชนิดทําด้วยโลหะ ง. ชนิดทําด้วยไม้ผสมโลหะ ง. อองรี เดอ ดูลูส - โลเตรก านภาพพิมพ์ ของลัทธิสําแดงพลังอารมณ์ เคียร์ชเนอร์ ข. อองรี เดอ ดูลูส - โลเตรก ง. ปาโบล ปิกัสโซ านทัศนศิลป์ตามลัทธิบาศกนิยม ข. อองรี เคอ ดูลูส - โลเตรก ง. ปาโบล ปิกัสโซ านของใคร ข. ปอล โกแกง ง. ปาโบล ปิกัสโซ 10. ผลงานศิลปะ “เบ่งบาน” เป็นผลงานศิลปะท่านใด ก. ถวัลย์ ดัชนี ข. อวบ สาณะเสน ค. เกริกศักดิ์ วรภูมิ ง. ประพันธุ์ ศรีดุลา 11. “ศิลปินจําต้องมีความจริงใจและบริสุทธิ์ใจในงานที่ทํา"เป็นพระราชดํารัสของ รัชกาลใด ก. รัชกาลที่ 9 ข. รัชกาลที่ 8 ค.รัชกาลที่ 7 ง. รัชกาลที่ 5 12. ศิลปินสร้างผลงานทัศนศิลป์ที่ถ่ายทอดมาจากสิ่งใด ก. แรงกดคัน ข. แรงบันดาลใจ ค. ความต้องการ ง. พลังความคิด 13. ข้อใดคือผลงานของ อ.เฟื้อ หริพิทักษ์ ก. ดอกไม้ ต้นไม้ - สายลม ค. ประกายเพชร น้้าเงิน - เขียว ง. ขลุ่ยทิพย์ แม่กับลูก 14. ศิลปินคนใดมีความเชี่ยวชาญการเขียนสีน้ามันลัทธิบาศกนิยม ก. เขียน อิ้มศิริ ข. สวัสดิ์ ตันดิสุข ค. เฉลิม นาคีรักษ์ ง. ประสงค์ ปัทมานุช 15 ผลงานศิลปะเรื่องแสงและเงาเป็นผลงานของศิลปินท่านใด ข. ประหยัด พงษ์คํา ข. แห่เทียนพรรษา ลอยกระทง ก. ปรีชา เถาทอง ค. เฉลิม นาคีรักษ์ งง. เขียน อิ้มศิริ 16.”อาร์ตนูโว” เป็นงานจิตรกรรมของศิลปินท่านใด ก. กูสตาฟ กูร์เบ ข. จอร์ช เซอรา ค. โอภูสต์ โรแคง งง. กุสตาฟ คลิมต์ 17. ผลงานที่ถ่านทอดเรื่องของวิถีชีวิตชนบทและชีวิตชนชั้นตําเป็นผลงานของ ศิลปินท่านใด ก. กูสตาฟกูร์บ ข. จอร์ช เซอรา ค. อองรี มาติส ง. กุสตาฟ คลิมต์ 18. ล่ายทอดความรู้สึกจากภายในสําคัญกว่าถ่ายทอดสิ่งต่างตามที่ปรากฏให้เรา เห็นเป็นลักษณะแนวความคิดของศิลปินคนใด ก. ถูสตาฟกูร์เบ ข. จอร์ช เชอรา ค. โอภูสต์ โรแดง 19. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก. เทคนิคเป็นสิ่งแรกเวลาสร้างงาน ข. โอกาสคือเวลาที่เหมาะสม ป เสมื่อ้+ จร้ ค. สถานที่คือเวลาที่เหมาะสม ง. สถานที่คือที่ตั้งโดยทั่วไป ว0.สิ่งที่สําคัญที่สุดในการออกแบบผลงานทัศนศิลป์คือ ฆึ่ ข. โอกาสและสถานที ง. กุสตาฟ คลิมต์ ลึ ก. เวลาและสถานที่ ค. เวลาและโอกาส ง-. เทคนิคและโอกาส
1/9