ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ศิลปะ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยน้า เราไม่เข้าใจ

ใบงานที่ 4.2 ดนตรีสากลกับการประยุกต์ใช้ ตอนที่ 1 คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ 1. นักเรียนสามารถให้คำนิยามของคำว่า "ดนตรีสากลกับการประยุกต์ใช้" ได้อย่างไร 2. นักเรียนสามารถนำดนตรีมาประยุกต์ใช้กับการเรียนในวิชาอื่นๆ ได้หรือไม่ อย่างไร 3. ดนตรีมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมาธิได้อย่างไร ตอนที่ 2 คำชี้แจง ให้นักเรียนติดภาพโฆษณาที่มีดนตรีสากลเป็นส่วนประกอบ พร้อมเขียนอธิบายบทบาทความสำคัญ ของดนตรีที่มีต่อโฆษณา (ติดภาพ) บทบาทความสำคัญของดนตรีที่มีต่อโฆษณา 252 คนตรี ม.5

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ศิลปะ มัธยมปลาย

สอบถามผู้รู้ เรางง ช่วยหน่อยค่ะ

หม่ายกรารไยนรู้ที่ 4 ความรู้ค่วไปเกี่ยวกับต่นตโสาnล เรื่องที่ สุณต่งผละความงามขอตเตไสากล ในงานที่ 4.1 คุณค่าและความงามของดนตรีสากล คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ 1. คำว่า "สุนทรียศาสตร์" มีความหมายว่าอย่างไร 2. เพลงประเภทใดที่ถูกแต่งขึ้นตามหลักสูนทรียศาสตร์ 3. เพราะเหตุใด เพลงคยาดสิกจึงจัดเป็นเพลงที่แฝงไว้ด้วยความงาม 4. จากคำกล่าวที่ว่า "ตนตรีสามาร ความสมดุลให้กับร่างกาย นักเรียนคิดว่าเป็นความจริงหรือไม่ เพราะเหตุใด 5. ดนตรีสากลสามารถนำมาใช้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้หรือไม่ อย่างไร

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/11