ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

เคมี
มัธยมปลาย

ไม่เข้าใจเลยค่ะว่าทำยังไง พระเจ้าทรงโปรดทีเถิด

2. จงคำนวณหาพลังงานของปฏิกิริยา (AH) การเกิด NaCl และระบุว่าปฏิกิริยานี้ดูดหรือคายความร้อน เมื่อ กำหนดให้ การเปลี่ยนแปลง พลังงานที่เกี่ยวข้อง 1. Na(s) Na(g) 109 kJ 2. Na(g) Na" (g) + e 2C(g) 502 kี 3. Clo(g) 242 kป CI (g) 4. C(g) + e 5. Na"(g)+CI(g)" -349 kี NaC(s) -787 kี
เคมี
มัธยมปลาย

เคมี ม.4ค่ะ อะตอมและสมบัติของธาตุ ข้อนี้ทำยังไงคะ🙏

6. จากการทดลองของมิลลิแกน ถ้าพบว่าหยุดน้ำมันที่ลอยนิ่งหยดหนึ่งมีค่าประจุเท่ากับ - 19 คูลอมบ์ หยดน้ำมันนี้มีอิเล็กตรอนเกาะอยู่จำนวนเท่าใด
เคมี
มัธยมปลาย

รบกวนด้วยค่ะ เรางงมากๆ TT

3. ธาตุ X มี 3 ไอโซโทป มีประจุในนิวเคลียสเป็น 6 เท่าของนิวเคลียสไฮโดรเจน และมีจำนวน นิวตรอนเท่ากับ 6, 7 และ 8 ตัว ตามลำดับ ข้อใดเป็นสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของทั้ง 3 ไอโซโทป 1. X * * 2. X X * 3. 12X 19x 16% 8 13 14 *, x, x, 'ร
เคมี
มัธยมปลาย

ช่วยสอน2ข้อนี้หน่อยได้มั้ยคะ

4Gll ll 15:40 จ 80% 4 ใบงานแบบจำลองอะตอม.pdf 2. ธาตุ X มีประจุในนิวเคลียสเป็นสองเท่าของ AI และมีเลขมวลเป็น 4 เท่าของ "N ธาตุA มีอนุภาคโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอนเท่าใด 3. ธาตุ Y มีเลขอะตอมเท่ากับ 19 ธาตุ Z มีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับ 20 และมีเลขมวลเท่ากับ 40 ถ้าธาตุ Y และ Z เป็น ไอโซบาร์กัน จงหาจำนวนอนุภาคมูลฐานของ Y และ Z ั้น แลขที่ ชอ.
เคมี
มัธยมปลาย

ช่วยสอน2ข้อนี้หน่อยได้มั้ยคะ

4Gll ll 15:40 จ 80% 4 ใบงานแบบจำลองอะตอม.pdf 2. ธาตุ X มีประจุในนิวเคลียสเป็นสองเท่าของ AI และมีเลขมวลเป็น 4 เท่าของ "N ธาตุA มีอนุภาคโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอนเท่าใด 3. ธาตุ Y มีเลขอะตอมเท่ากับ 19 ธาตุ Z มีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับ 20 และมีเลขมวลเท่ากับ 40 ถ้าธาตุ Y และ Z เป็น ไอโซบาร์กัน จงหาจำนวนอนุภาคมูลฐานของ Y และ Z ั้น แลขที่ ชอ.
เคมี
มัธยมปลาย

อธิบายสูตรหน่อยค่ะไม่เข้าใจสูตรค่ะ

l AIS 4G 08:40 @ 4 อ 89% cdn.fbsbx.com เรียบร้อย (8) CHEM ครูลอป แบบฝึกหัดที่ 2 ทบทวนความรู้การเขียนสูตรโครงสร้างแบบต่างๆของสารอินทรีย์ จงเติมข้อมูลในตารางให้สมบูรณ์ ข้อ 1 H- C - H H H H - H H - 6 - H สูตร สูตรโครงสร้างแบบย่อ สูตรโครงสร้างแบบเส้นพันธะ สูตรโมเลกุล สูตรโครงสร้างแบบผสม ข้อ 2 H H H -c - H H- t - H สูตร สูตรโครงสร้างแบบย่อ สูตรโครงสร้างแบบเส้นพันธะ สูตรโมเลกุล สูตรโครงสร้างแบบผสม (9) > อ
เคมี
มัธยมปลาย

สอบถามหน่อยค้าข้อนี้ตอบอะไรหรอค้า✨🙏🏻

N0อา วดร4งนบองประจตอมaลไม่คงทปั้น กับอาตแต่ล"ชนด ค45า-0 ต0เของฮาตุแต่ล"ชน์ดมมอสโมากนๆงทาโนดา ประจต้อมอล 2.3 ใช้แก้สไฮโดรเจนบรรจุลงในหลอดรังสีแคโทด จะได้อนุภาคบอ กท่มประจุบอก เว่ากับปร จ บองอเลกตรอนเรียกอนุภาคบอกท่เกดจากแก๊งไอโดรเจพนีอา ปรตวน (Proton) มีดาไม่ ท่ากนด3% 2.4 จากการทดลองของออยเกนโกลด์ซไตนถ้าเปลี่ยนชนิดของโลหะแคโทดแต่ให้แกสในหลอดรังสีคงที่ นักเรียนคิดวาผลการทดลองจะเป็นอย่างไร ะ 2.5 จากการทดลองทั้งหมดของออยเกนโกลด์ชไตน์สรุปว่า เกิดวังส์เดไทดและอวสขฎก ในหลอดริวสแเคไทด อตอมบอง แก็ส1ตาลชนิดจให้รังส์ของไป บอกจาม มอง แล" ปs แากตาว 13 เอ.9 4 1.04 +6.2% 12 มองอ-ทอมเพิ ขอไอโซโทป ต้องได้ เ00 7. เช่น 12.12 6 6 6 Mo 1. 47. 21. x/
เคมี
มัธยมปลาย

สอบถามหน่อยค้าข้อนี้ตอบอะไรหรอค้า✨🙏🏻

N0อา วดร4งนบองประจตอมaลไม่คงทปั้น กับอาตแต่ล"ชนด ค45า-0 ต0เของฮาตุแต่ล"ชน์ดมมอสโมากนๆงทาโนดา ประจต้อมอล 2.3 ใช้แก้สไฮโดรเจนบรรจุลงในหลอดรังสีแคโทด จะได้อนุภาคบอ กท่มประจุบอก เว่ากับปร จ บองอเลกตรอนเรียกอนุภาคบอกท่เกดจากแก๊งไอโดรเจพนีอา ปรตวน (Proton) มีดาไม่ ท่ากนด3% 2.4 จากการทดลองของออยเกนโกลด์ซไตนถ้าเปลี่ยนชนิดของโลหะแคโทดแต่ให้แกสในหลอดรังสีคงที่ นักเรียนคิดวาผลการทดลองจะเป็นอย่างไร ะ 2.5 จากการทดลองทั้งหมดของออยเกนโกลด์ชไตน์สรุปว่า เกิดวังส์เดไทดและอวสขฎก ในหลอดริวสแเคไทด อตอมบอง แก็ส1ตาลชนิดจให้รังส์ของไป บอกจาม มอง แล" ปs แากตาว 13 เอ.9 4 1.04 +6.2% 12 มองอ-ทอมเพิ ขอไอโซโทป ต้องได้ เ00 7. เช่น 12.12 6 6 6 Mo 1. 47. 21. x/
เคมี
มัธยมปลาย

มีใครพอจะทำได้บ้างมั้ยคะ

ใบงานที่ 8 วิชาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คะแนน ชื่อ .นามสกุล. เรื่อง การอ่านชื่อแอลเคน ชั้น แลขที่ คำชี้แจง ให้นักเรียนเติมคำตอบที่ถูกต้องลงในช่องว่างที่กำหนดให้ สูตรโครงสร้าง สูตรโมเลกุล การเรียกชื่อ CHy CH2-CH) CHy CH) CH3 CH3 CHy CH-CH) CH)2 C-CH3 CHy CHy CH2-CH -CH-CH) CH3 CHy CH3 .CH,. CH) CH) CH5 CH) C10H22 2, 3, 3, 5-เตตระเมทิลเฮกเซน CaH18 2, 3, 3-ไตรเมทิลเพนเทน CH, CHy CH) C(CHa)3 CHง CH-C-CH-CHง CHy
1/290