ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

เคมี มัธยมปลาย

วิชาวิทย์ ม.ปลาย ค่ะ มีใครทำได้ไหมคะคือวันนี้เราไม่มาแล้วครูสั่งให้ส่งวันนี้😭😭 กราบขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

2. จงตอบคําถามต่อไปนี้ 2.1 กระบวนการสลายตัวของ นิวเคลียร์ของการสลายตัวนี้ 232 Th จะมีการปล่อยอนุภาคแอลฟา จงเขียนแสดงสมการ 90 140 2. กระบวนการสลายตัวของ 57 นิวเคลียร์ของการสลายตัว La จะมีการปล่อยอนุภาคบีตา 4 ตัว จงเขียนแสดงสมการ 226 89 3. กระบวนการสลายตัวของ AC จะมีการปล่อยอนุภาคแอลฟา 6 ตัว และปล่อยอนุภาคบีตา 4 ตัว การสลายตัวนี้จะได้ธาตุใด 236 228 4. กระบวนการสลายตัวของ U ได้ผลิตภัณฑ์ 92 Ra จะมีอนุภาคแอลฟาเกิดขึ้นที่อนุภาค 88

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
เคมี มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะพี่ๆ🙏🏻

สมบัติของแอลเคนและไซโคลแอลเคน 1. สภาพละลายได้ แอลเคนและไซโคลแอลเคน เป็นโมเลกุลไม่มีขั้วจึงไม่ละลายน้ำ แต่ละลายในทำละลายมีขั้ว 2. สถานะ 1 - 2, แก๊ส 2 - 1 ของเหลว C1 ขึ้นไป ของแข็ง 3. จุดเดือด แอลเคนโซ่ตรง เมื่อมวลโมเลกุลเพิ่มขึ้น จุดเดือดเพิ่มขึ้น หรือ คาร์บอน เพิ่มขึ้น จุดเดือดเพิ่มขึ้น แอลเคน โซ่กิ่ง จุดเดือดจะลดลง ส่วนไซโคลแอลเคน จุดเดือด สูงกว่า แอลเคนโซ่ตรง ตัวอย่าง tu C จุดเดือดสูงสุด คือ A B 4. กรณีโซ่ตรง จุดหลอมเหลวเพิ่มขึ้น เมื่อจำนวนคาร์บอนเพิ่มขึ้น โซ่กิ่ง ค่อนข้างจะทำนายยาก ยกเว้นรูปร่างสมมาตร ไซโคลแอลเคน จุดหลอมเหลว สูงกว่าโซ่ตรง 5. ความหนาแน่น แอลเคนและไซโคลแอลเคนจะมีความหนาแน่นน้อยที่สุดกว่าสารอินทรีย์ทุกชนิด

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
เคมี มัธยมปลาย

แบบนี้มีใครพอรู้วิธีทำไหมคะ

C แบบฝึกหัดที่ 2 1. ตัวอย่างก๊าซ 2.00 ลิตร อุณหภูมิลดลงจาก 60.0°C เป็น 30°C ปริมาตรของก๊าซนี้ ระเท่าไร 3 2. แก๊สชนิดหนึ่งมีปริมาตร 6 dm ที่อุณหภูมิ 27 °Cและความดัน 1 at ถ้า •พมอุณหภูมิเป็น 50 °C โดยควบคุมความดันให้คงที่ ปริมาตรของแก๊สคือ เท่าไร 3. เพื่อความดันคงที่ แก๊สชนิดหนึ่งมีปริมาตร 250 cm ที่ 273 Kถ้า ปริมาตรลดเหลือ 150 cm แก๊สนี้จะมีอุณหภูมิที่องศาเซลเซียส 4. The Celsius temperature of a 3.00 L sample of gas is lowered from 80.0°C to 30°C. What will be the resulting volume of this gas? 5. A helium balloon in a closed car occupies a volume of 2.32 L at 40.0°C. If the car is parkedon a hot C day and the temperature inside rises to 75.0°C, what is the new volume of the balloon, assuming the pressure remains constant?

ยังไม่เคลียร์ จำนวนคำตอบ: 1
เคมี มัธยมปลาย

อยากรู้คำตอบ

ชื่อ แบบฝึกหัดเพิ่มเติม 1.2 เรื่อง จำนวนเลขนัยสำคัญและการปัดเลข จงบอกจำนวนเลขนัยสำคัญในข้อต่อไปนี้ให้ถูกต้อง ชั้น 1. 1.1 246.90 มีเลขนัยสำคัญ ตำแหน่ง 1.7 1.005 มีเลขนัยสำคัญ ตำแหน่ง 1.2 12333 มีเลขนัยสำคัญ · ตำแหน่ง 1.8 15.06 มีเลขนัยสำคัญ ตำาแหน่ง 1.3 3.750 มีเลขนัยสำคัญ ตำแหน่ง 1.9 5.00 มีเลขนัยสำคัญ ตำาแหน่ง 1.4 4.0 มีเลขนัยสำคัญ ตำแหน่ง 1.10 5.70 x 100 มีเลขนัยสำคัญ ตำแหน่ง 1.5 0.25 มีเลขนัยสำคัญ ตำแหน่ง 1.11 25.0 x 10 มีเลขนัยสำคัญ ตำแหน่ง 1.6 0.00013 มีเลขนัยสำคัญ ตำแหน่ง 1.12 0.0030 มีเลขนัยสำคัญ ตำแหน่ง 2. จงตอบคำถามต่อไปนี้ 2.1 5.2554 ต้องการเลขนัยสำคัญ 3 ตัว ปัดเป็น 2.2 0.045 ต้องการเลขนัยสำคัญ 1 ตัว ปัดเป็น 2.3 9.4432 ต้องการเลขนัยสำคัญ 2 ตัว ปัดเป็น 2.4 0.155 ต้องการเลขนัยสำคัญ 2 ตัว ปัดเป็น 2.5 7.7893 ต้องการเลขนัยสำคัญ 2 ตัว ปัดเป็น 2.6 1.256 ต้องการเลขนัยสำคัญ 2 ตัว ปัดเป็น 2.7 2.652 ต้องการเลขนัยสำคัญ 2 ตัว ปัดเป็น 2.8 0.999 ต้องการเลขนัยสำคัญ 2 ตัว ปัดเป็น 2.9 4.33 ต้องการเลขนัยสำคัญ 2 ตัว ปัดเป็น 2.10 8.85 ต้องการเลขนัยสำคัญ 2 ตัว ปัดเป็น 2.11 8.75 ต้องการเลขนัยสําคัญ 2 ตัว ปัดเป็น 2.12 1.652 ต้องการเลขนัยสำคัญ 2 ตัว ปัดเป็น

ยังไม่เคลียร์ จำนวนคำตอบ: 1
1/353