ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

เคมี มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ พอดีทำแล้วคำตอบมันแปลกๆ เลยอยากทราบว่ามันได้เท่าไหร่

2 จงหาสู่ตรไมเลกุลของสารสารประกอบอินทรีย์ชนิดหนึ่ง ซึ่งที่มีองค์ประกอบของธาตุคาร์บอน (C) ร้อยละ 40 ธาตุไฮโดรเจนร้อยละ(H) ร้อยละ 6.67 และที่เหลือเป็นธาตุออกซิเจน (O) กำหนดให้สารนี้มีมวลโมเลกุลเท่ากับ 60 จะทาสูตรโมเลกุลของสำรสารประกอบอินทรียชนิดหนึ่ง ซึ่งที่มีองค์ประกอบของธาตุคาร์บอน (C) ร้อยละ 40 ร้อยละ 6.67 และที่เหลือเป็นธาตุออกซิเจน(0) กำหนดให้สำรนี้มีมวลโมเลกุลเท่ากับ 60 สีคิด ขั้นตอนที่ 1 หาสูตรอย่างง่าย วิธีหาค้าตอบ ธาตุ C ธาตุ H ธาตุ 0

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
เคมี มัธยมปลาย

ช่วยแสดงวิธีทำสามข้อนี้ให้ดูหน่อยค่ะ

6. ในการศึกษาองค์ประกอบของสารชนิดหนึ่ง เมื่อนำสารหนัก 1.05 กรัม มาเผาไหม้จนสมบูรณ์พบว่า เกิดแก๊ส CO2 1.32 กรัม และ H20 0.63 กรัม และพบว่าสารนี้หนัก 0.90 กรัม มีในโตรเจน 0.12 กรัม จงหาสูตรอย่างง่ายของสารประกอบชนิดนี้ 7. สารประกอบ X ประกอบด้วยคาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน เมื่อนำสารนี้มา 3.0 g เผาไหม้อย่างสมบูรณ์ได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 4.4 g และไอน้ำ 1.8 g ถ้ามวลโมเลกุลของสาร X = 60 สูตรโมเลกุลของสาร X เป็นอย่างไร 8. สาร A ประกอบด้วย C 77.9% โดยมวล H 11.7% โดยมวล ที่เหลือเป็น 0 สาร A 1 โมเลกุล มีปริมาตร 2.88x10 22 cm มีความหนาแน่น 0.89 g/cm สูตรโมเลกุลของสาร A ควรเป็นสูตรใด 3

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
เคมี มัธยมปลาย

ถามเพื่อความแน่ใจงับ

1 โมลโดไอออน = 6.02 x 10 / ไออธน แบบฝึกหัด มวลของ ออกซิเจน 1 โมลอะตอม กรัม มวลของ ออกซิเจน 1 โมลโมเลกุล กรัม ๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑ 1 โมลไอออน กรัม มวลของ ออกไซด์ ๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
เคมี มัธยมปลาย

รบกวนหน่อยนะคะ🥺🙏 ขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะคะ

Untitled Question * 1 คะแนน มวลร้อยละของธาตุ C ใน CO, มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ 1. 13.33 2. 20.00 3. 27.27 4. 33.33 O ตัวเลือก 1 ตัวเลือก 2 ตัวเลือก 3 ตัวเลือก 4 Untitled Question * 1 คะแนน มวลร้อยละของธาตุ 0 ใน CuSO4 5 H,0 มีค่าเท่ากับข้อใด (Cu = 63.5 , S = 32) 1. 36,07 2. 45.50 3. 57.72 4. 63.33 ตัวเลือก 1 ตัวเลือก 2 ตัวเลือก 3 ตัวเลือก 4

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
เคมี มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ🤍🤲🏻🥺

5. แบเรียมไฮดรอกไซต์ทำปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริกดังสมการ Ba(OH)2(ag) + 2HC(aq) BaCl2ag) + 2H2O{0) ถ้าสารละลายแบเรียมไฮดรอกไซด์ 20 ลูกบาศก์เซนติเมตร ทำปฏิกิริยาสะเทินด้วยกรด ไฮโดรคลอริกเข้มข้น 0.1 โมลาร์ ปริมาตร 30 ลูกบาศก์เซนติเมตร สารละลายแบเรียม ไฮดรอกไซด์มีความเข้มข้นกี่โมลาร์ -

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
เคมี มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยได้มั้ยคะ 🥺

1. สารละลายในบีกเกอร์ 1 - 4 เป็นดังนี้ K,SO, MgCly Na,PO, Ba(NO.); บีกเกอร์ 1 บีกเกอร์ 2 บีกเกอร์ 3 บีกเกอร์ 4 จงตอบคำถามต่อไปนี้พร้อมแสดงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น 1.1 เมื่อผสมสารละลายในบีกเกอร์ใดบ้างที่จะทำให้เกิดตะกอนแบเรียมซัลเฟต 1.2 เมื่อผสมสารละลายในบีกเกอร์ 2-3 พร้อมทั้งระบุชื่อของตะกอนที่เกิดขึ้น้น

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
เคมี มัธยมปลาย

ช่วยได้ข้อไหนก็ขอกราบงามๆไว้ก่อนเลยนะคะ🥺🙏🏻

การมาน 4 สารละลาษกรด HA แทพศัได้ 6.1 ๆ แตกตัว หกa lo) 0.0า /. ที่สภาว สมดุล บหาค่าคงที่สมด ุลา00m6ตกตัว า สกละลาย 801 เขิมขั้น 1.0 โมลตงลิตร มีคา จะมีกามามาัน OH เท่าได 1) K6 1.5 x 10 แล1 คาทรแตกตัวข0ง BoH toษละเา ซึ่งผละเท่าได 2) สารละลาย HE (จมาน 0.001 Mol /L จงดานวนหา + -4 กาทมเข็มาน10ง H,0 (คา k, = 631 x 10 )

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
1/331