ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

สุขศึกษา มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ🙏🙏🙏

คำถาม ประจำหน่วยการเรียนรู้ นักเรียนคิดว่าสถานการณ์การเจ็บป่วยและการตายของคนไทยในปัจจุบันเป็นอย่างไร และมีแนวโน้ม ที่สูงขึ้น หรือลดลงหรือไม่ เพราะเหตุใด ด.

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
สุขศึกษา มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ

คำถาม ประจำหน่วยการเรียนรู้ ๑. นักเรียนคิดว่าสถานการณ์การเจ็บป่วยและการตายของคนไทยในปัจจุบันเป็นอย่างไร และมีแนวในมี ที่สูงขึ้น หรือลดลงหรือไม่ เพราะเหตุใด ๒. "สาเหตุการตายของคนไทยส่วนใหญ่เกิดมาจากโรคไม่ติดต่อ" จากข้อความนี้ นักเรียนคิดว่าเป็นผล มาจากสิ่งใด เพราะเหตุใด โรคติดต่อที่ยังคงมีความรุนแรงและยากต่อการป้องกันมากที่สุดคือโรคใด และนักเรียนมีแนวทาง การป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างไร ๓. ๔. นักเรียนมีแนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดโรคไม่ติดต่อได้อย่างไร ถึงแม้ว่าจะเป็นโรคที่สามารถรักษา บ ให้หายขาดได้ก็ตาม ๕. หากพบว่าสมาชิกในครอบครัวมีความเสียงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง นักเรียนควรแนะนำให้ สมาชิกในครอบครัวที่มีความเสี่ยงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเองอย่างไรจึงจะห่างไกล จากโรคดังกล่าว

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
สังคมศึกษา มัธยมต้น

ช่วยยกตัวอย่างบริษัทข้ามชาติหรือธุรกิจของชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในไทยหน่อยค่ะ

กิจกรรมที่ 3 ให้นักเรียนยกตัวอย่างบรรษัทข้ามชาติหรือธุรกิจของชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย และเติมข้อความลงในตารางให้ถูกต้อง ชื่อบรรษัทข้ามชาติ/ธุรกิจ ของชาวต่างชาติใน ประเภทธุรกิจ ส่งผลต่อสังคมไทย ประเทศไทย

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยอธิบายหน่อยค่ะว่า 27 มาได้ยังไง ทำไมต้องเอาเลข 2 กับเลข7 มารวมกัน

ตัวอย่างที่ 5.5 ตัวต้านทานค่าคงที่ตัวหนึ่งมีแถบสี ดังภาพที่ 5.11 จงหาความด้านทานของตัวด้านทานนี้ - I)- -ภาพที่ 5.11 ภาพตัวด้านทานประกอบตัวอย่างที่ 5.5 ที่มา : คลังภาพ อจท. วิธีทำ เมื่อพิจารณาแถบสีบนตัวด้านทานจากภาพที่ 5.11 เทียบกับตารางแสดงรหัสสีของแถบสีบนตัวต้านทาน จะได้ว่า แถบสีที่ 1 2 3 4 แดง ม่วง น้ำตาล ทอง รหัสสี 10 R = 27 x 10 0 + 5% 2 7 + 5% จะได้ว่า R = 270 2 + 5% R = 270 2 + 13.5 2 ดังนั้น ความด้านทานของตัวด้านทานนี้เท่ากับ 270 โอห์ม และมีความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 หรือ 13.5 โอห์ม แสดงว่าตัวต้านทานนี้มีความต้านทานอยู่ในช่วง 256.5-283.5 โอห์ม ตัวอย่างที่ 5.6 ตัวด้านทานค่าคงที่ตัวหนึ่งมีแถบสี ดังภาพที่ 5.12 จงหาความด้านทานของตัวต้านทานนี้

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ

Underline the correct form of the 5 verb. ี้ 1 My father wears/is wearing a suit to work. 2 We are watching/watch TV now. 3 The children are having/have swimming lessons every week. 4 She isnt swimming/doesn't swim on Fridays. 5 Do they sunbathe/Are they sunbathing now? 6 Jake is studying/studies for an exam at the moment. 7 Fran is visiting/visits her grandparents once a week. 8 Is she talking/Does she talk on the phone now? 9 They don't work/aren't working on Saturdays. 10 They are playing/play basketball every afternoon.

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
นาฏศิลป์ มัธยมต้น

มีใครพอจะช่วยได้บ้างมั้ยคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ🙇🏻‍♀️🙏🏻🙏🏻

1. การแสดงนาฏศิลป์ไทยมีความสัมพันธ์กับวิชาดนตรีและวิชาทัศน์ศิลป์อย่างไร 2. การประดิษฐ์อุปกรณ์เพื่อใช้ประกอบการแสดงนั้นจะต้องคำนึงถึงสิ่งใด 3. นักเรียนสามารถนำสาระการเรียนรู้วิชาอื่นนำมาประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์อุปกรณ์ประกอบการแสดงได้อย่างไร

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 2
ภาษาไทย มัธยมต้น

รบกวนช่วยหน่อยได้มั้ยคะ แงง🥺🤍

๒. เพราะเหตุใด พระเจ้ากรุงจีนจึงจัดเครื่องราชบรรณาการมาถวายพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องและนักเรียนคิดว่า ปัจจุบันยังคงมีการถวายเครื่องราชบรรณาการอยู่หรือไม่ ๓. เพราะเหตุใดสมิงพระรามจึงอาสาออกรบกับกามะนีทหารเอกพระเจ้ากรุงจีน ถ้านักเรียนเป็นสมิงพระราม นักเรียนจะอาสาหรือไม่ เพราะเหตุใด ๔. ถ้าสมิงพระรามแพ้ จะเกิดอะไรขึ้นกับกรุงอังวะและกรุงหงสาวดี ๕. นักเรียนคิดว่า เหตุใดพระเจ้ามณเฑียรทองจึงต้องการให้สมิงพระรามอยู่กับพระองค์ 5. เรื่องราชาธิราช ตอน สมิงพระรามอาสา แสดงลักษณะของสมิงพระรามว่าเป็นคนอย่างไร

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
1/296