ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ประวัติศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ😭🙏🙏

การค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่ในหลักฐานชิ้นหนึ่ง ๆ ข้อใดกล่าวถูกต้อง " 1 คะแนน O การรวบรวมข้อมูล การประเมินหลักฐาน การตีความหลักฐาน O การนำเสนอ

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
ประวัติศาสตร์ มัธยมต้น

ไม่รู้ค่าา ช่วยนะคะ🙏🙏

สมัยก่อนประวัติศาสตร์จำเป็นต้องศึกษาจากเครื่องมือเครื่องใช้มนุษย์เป็นหลัก เนื่องจากเหตุผลใด " 1 คะแนน ใช้ข้อมูลที่เป็นจริง ยังไม่มีการจดบันทึก วิเคราะห์ตีความง่าย มีหลักฐานศึกษาให้มาก ข้อพึงระวังที่สุดในการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์คือข้อใด * 1 คะแนน การใส่ความคิดเห็นส่วนตัวไปในการตีความ การไม่รู้คำศัพท์ที่เป็นภาษาโบราณบางคำ การไม่นำหลักฐานไปเปรียบเทียบกับหลักฐานอื่น การตีความโดยคงภาษาดั้งเดิมบางคำไว้ เพราะเหตุใดจึงควรคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากหลักฐาน * 1 คะแนน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องราว เพื่อให้เกิดการแสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความแตกต่างขอข้อมูล เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและถูกต้อง

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
ประวัติศาสตร์ มัธยมต้น

คำถามนะคะ ๑.สาเหตุใดบ้างที่ทำให้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑) โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังรัตนโกสิน... อ่านต่อ

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
ประวัติศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ🙏🙏😥

22:52 น. จ l (15) งานชิ้นที่ 3 ซี คำสั่ง ให้นักเรียนพิจารณาว่าคำถามแต่ละข้อ เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ประเภทใด (ระหว่าง เป็นลายลักษณ์อักษร หรือ ไม่เป็นลายลูกษณ์อักษร) 1. เจดีย์วัดใหย่ขชัยมงคล ตอบ 2.จดหมายเหตุราชวงศ์หมิง ตอบ 3.หมู่บ้านโปรตุเกส ตอบ 4.บันทึกโกษาปาน ตอบ 5. พระเจดีย์ศรีสุริโยทัย ตอบ 6. พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ ตอบ 7. หลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ตอบ 8.ภาพเขียนจิตรกรรมที่วัดราชบูรณะ ตอบ 9.กฎหมายตราสามดวง ตอบ 10.จดหมายเหตุลาลูแบร์ ตอบ

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
ประวัติศาสตร์ มัธยมต้น

พดด้วง เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ชั้นต้นหรือชั้นรอง / เป็นลายลักษณ์อักษร หรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษรคะ ใครก็ได้ช่วยหน่อยค่ะ 🤲🏻😭 จะร้องเเว... อ่านต่อ

()

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
ประวัติศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยน้าาา💐💐 มีไม่กี่ข้อ รู้ข้อไหนบอกก่อนได้หรือว่าข้อไหนที่ทำแล้วผิดบอกได้เลยน้าาาาา❤🧡💛💚💙💜🤎🖤🤍🙏🙏

เพเพะเน ว กเแแพ6น ัพ เศบพะเน 6 - พนแชแน “น เฉ ๒นนเพ6 แมรกกเกกแอษณแบอดกนกแน1มชนแฉ "/ นฟูแลอแลอทแนลนดะแดท1ยแนษน1 ล 1 13850 'ษ ด ซ รัษาแนพแตหนุดเนทนท าณ แงไตนแดล6ษน[1ะเนกดกระณาน กแนไชบดนนลแลพเดษาแนอนดล๒นแนงลนษ[ุอ '9 นซดละษน[โอแกกหลละษน[โลยน 416แซะแทนม๐เกอแดแงดอรอแนลรษณร 8ยแลนอน๒เลรษ[[แแนอดพณเหมอ0เวณะแหและน น 6 นิ วๆส กน[เธแนหเกณะบนลข์แห๑[ไละน นนพเก6เหเอนธรนโระแหแทแพตบนแชพล6น น 1 #เ56668แแกระแผมพุเพษยนา ชูนต, แปเอษษ[@6 5 แหะกัเงกษษ8 กอรบเน1รษแทนน "ล % 6« 6 แก็อกพ๒6เนแอแรษา แล แว น. (เล ++3 0 6 6ว ส ๒ะบแนรกแอษณฟั “น ษ1อ๒ "แทนส 6บนรย[แฉเงแกอหกแลน1ฉะพแกรบ6พ1 ซา น ค 6ก 6นแหนอ "” ยะแพ6๕198แลย๒#ใ6แทแแซษาแก[นตู แอเหแฏเหแด็กเพนษ เลษอแนทเลษนเลแฉน69น[แนแปน “๓ กธรนแแทพเนเลณี ๒พ1ระแกน “น 6น๒๐6ต6นเกแะนดลแตะกัเงกษิอเยน “ญู เตทพุหนนพัธะบน “น กนก[ม๊ะนนนตเธ เหฟุแนง6แนลษ6ด1นหแฉเนฉรญ์1 บุญู ษแอน “ร กแขกแนชบาพะแหแลอน เน นเก แน 3333 งณก ฟู ๒ ใกหนหอระอพแป๊ น้อนนทละแกเนิ น ปอแต “ญ 4166เมกอนทเนก6๕6แลฐ บิ ปิดผเบุดแปือน "น 8แกรม้ดเตา « นซิดด๕ษน[เอ ,, แกทตล6ษน[1แนรนพนอนแนษงาษ1ลน @ กพพอนแอน[ตน6น5รยโรงทกะพสนแนแพระน ๒ ลนไตลรดพทพ[แนแน6ร[พูบุด 8(. 8ๆแนนะแพระแทยเตะและพสนนเพล 856ะแ6 8 นซ๊ดละพน[โดแแแททะละษน[เลงธนนแทร๑แ 'ณ 16156แกหลล๑พน[1ล6๒สนนแหระแ ไต พแลดกนก1มดอน และษน[1แนรแสพน๒กแแดน) เก 6เนษเล ร

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
ประวัติศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยน้าาา รู้ข้อไหนบอกก่อนได้ ช่วยกันหาคำตอบบบบบบบหน่อยค๊าบบบบบบ ⚡🍬🍡🙏🙏

9 : ใบงาบที่ 2 รายวิชา ส21104 ( ประวัติศาสตร์ ) เรื่องด้านสังคมสุโขทัย ' 5 = = กิจ ฒ =. ท 1 น กรรมท 1 นักเรียนพิจารณาข้อความ แล้วนําคําตอบที่กําหนดให้ไปเติมลงในช่องว่างให้สัมพันธ์กัน . ก อ เอร พระสงฆ์ พระมหากษัตริย์ พระราชวงค์ ข้า ขุนนาง ไพร่ ป าจระอหาคตัตรข์ งา08 ๕ ร 2 5. 4 5 ผู้ทําหน้าที่ดู แลบ้านเมือง และไพร่พล ตามพระทรทมราชโองการ - 0ฝ ๕ ว ห ญี่ บา ส ยับ 9 กิจกรรมที่ 2 อ่านข้อความทีกําหนดให้ แล้วทําเครื่องหมาย ” หน้าข้อความที่ถูกต้อง และ เครื่องหมาย % หน้าข้อความที่ผิด 0 1. “เจ้านาย” เป็นคําทีใช้เรียกพระมหากษัตริย์ -2. สังคมสมัยสุโขทัยมีลักษณะทียึดมันในพระพุทธศาสนา 3. ในสมัยสุโขทัยมีการตรากฎหมายเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม 4 การดําเนินชีวิตของผู้คนในสุโขทัยมีความซับซ้อน . ในสมัยสุโขทัยชนชั้นปกครองเท่านั้นถึงจะมีข้าได้ . กลุ่มคนไทยในสมัยสุโขทัยแบ่งเป็นชนชั้นปกครองและชนชั้นใต้ปกครอง 1 8 ' = บ . กลุ่มคนในสังคมไทยทุกกลุ่มสามารถบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ได้ 28. ข้าคือกลุ่มอนที่ถูกเกณฑ์แรงงานไปออกศึกเป็นครั้งคราว ซุ ฆ =. ส 09. การไม่ช่วยจับโจรถือว่ามีความผิดตามกฎหมายลักษณะการพิจารณาคดติความ 0

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
1/6