ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

พระพุทธศาสนา มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ

คะแนนเต็ม 10 คะแนน ให้นักเรียนวิคราะห์สาเหตุ ผลที่เกิดขึ้นคุณธรรมและเนวทางที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาลงในแผนภาพ ปัญหา จีงานด่วนที่ต้อง ผลที่เกิดขึ้น สาเหตุ ทำให้เสร็จทันเวลา จึงไม่ได้ทบทวน คุณธรรมและแนวทางแก้ไขปัญหา คุณธรรม คือ แนวทางแก้ไขปัญหา คือ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
พระพุทธศาสนา มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ(ส่งก่อน19:00น.ค่ะ)

ให้นักเรียนยกตัวอย่างเหตุการณ์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันมา1 อย่างแล้วนาข้อคิดจากการศึกษา พุทธประวัติมาวิเคราะห์การแก้ปัญหาลงในแผนภาพ โดย 0 ปัญหา O ผลกระทบ สาเหตุ 0 ปัญหานี้เกี่ยวข้อง กับพุทธประวัติตอน 0 แนวทางการแก้ปัญหา

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
พระพุทธศาสนา มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ

ให้นักเรียนยกตัวอย่างเหตุการณ์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันมา1 อย่างแล้วนาข้อคิดจากการศึกษา พุทธประวัติมาวิเคราะห์การแก้ปัญหาลงในแผนภาพ โดย 0 ปัญหา O ผลกระทบ สาเหตุ 0 ปัญหานี้เกี่ยวข้อง กับพุทธประวัติตอน 0 แนวทางการแก้ปัญหา

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
พระพุทธศาสนา มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ

ให้นักเรียนยกตัวอย่างเหตุการณ์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันมา1 อย่างแล้วนาข้อคิดจากการศึกษา พุทธประวัติมาวิเคราะห์การแก้ปัญหาลงในแผนภาพ โดย 0 ปัญหา O ผลกระทบ สาเหตุ 0 ปัญหานี้เกี่ยวข้อง กับพุทธประวัติตอน 0 แนวทางการแก้ปัญหา

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
พระพุทธศาสนา มัธยมต้น

มีใครรู้มั้ยครับว่าทำยังไง

1. จากการศึกษาชาดกเรื่องนั้นทิวิสาลชาดก สามารถนำคติธรรมใดมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ หากผู้อื่นกล่าววาจาที่ไม่สุภาพต่อนักเรียน นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะเหมาะสม 2. Knowiedge ยาดกเรื่องอื่น ๆ มีการลอดแทนก คติธรรมใดที่จะสามารถนำไป ปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ 16

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
พระพุทธศาสนา มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ เรื่องหลักธรรม

ชื่อ-นามสกุล...ค.0.อนศา ใบงานที่ ชั้น ม.1 ห้อง...... เลยที่.....2 วิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง หลักธรรม ส1.1 ม.1/5 อธิบายพุทธคุณและข้อ5รรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่กำหนด เห็นคุณค่าและนำไปพัฒนาแก้ปัญหาของaนเองและครอบครัว คำชี้แจง ให้นักเรียนนำคำศัพท์พระพุทธศาสนาต่อไปนี้ เติมลงในช่องว่างหน้าข้อความให้สัมพันธ์กัน ปธาน วิมังสา วิญญาณ สังขาร สิทธัมมัสสวนะ อนุรักขนาปธาน กายกสุข นีโรธ อุปายโกศล อนณสุข เจตสิกสุข อายโกศล คิทิสุข ปหานปธาน อปายโกศล วิปัสสนากรรมฐาน สัมมาวายามะ ภาวนาปธาน อนวัชชสุข สมถกรรมฐาน 1. ความสุขใจ 11. การฟังธรรม เอาใจใส่เล่าเรียน 2. ความสุขทางกาย แสวงหาความจริง 3. การฝึกอบรมจิตใจให้เกิดความ 12. ความพยายามที่จะป้องกันมีให้ สงบหรือการฝึกสมาธิ ความชั่วเกิดขึ้น 4. ความฉลาดในวิธีที่ทำให้สำเร็จ 13. สุขที่เกิดจากการไม่มีหนี้ 5. ความสุขที่เกิดจากการประพฤติ 14. เพียรกำจัดอกุศลธรรมที่เกิดขึ้น 15. การรับรู้ผ่านประสาททั้ง 5 ใจ ในสิ่งที่ไม่มีโทษ 6. ความจริงว่าด้วยความดับทุกข์ 16. การฝึกอบรมปัญญาให้รู้แจ้ง 7. ความเพียร หรือการเจริญปัญญา 8. เพียรทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิด 17. ความรอบรู้ทางเสื่อมและเหตุ ให้เกิดมีขึ้น แห่งความเสื่อม 9. ความรอบรู้ทางเจริญและเหตุแห่ง 18. สิ่งปรุงแต่งจิต กระตุ้นหรือผลัก ความเจริญ ต้นให้มนุษย์ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 19. เพียรรักษากุศลธรรมให้คงอยู่ 10. การไตร่ตรอง พิจารณา หรือใช้ ปัญญาในการทำงาน 20. ความสุขของชาวบ้าน

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
พระพุทธศาสนา มัธยมต้น

ช่วยหน่อยคร้า วิชาพระพุทธเรื่องหลักธรรม

ชื่อ-นามสุล....ญ.น.6ว ในงานที่ ชั้น ม.1 ห้อง.... เลขที่.. วิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การใช้หลักธรรมแก้ปัญหา ส11 ม.1/5 อธิบายพุกธคุณและข้อธรรมสำคัญในกรองอริยสัง 4 หรือหลักธรรมของศาสนาที่aนนับถือ ตามที่ทำหนด เห็นคุณค่าหละนำไปฟัฒนาแก้ปัญหาของaนเองและครอบครัว คำพ้นจง ให้นักเรียนอานกรณีศึกษา และวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นและใช้หลักธรรมแก้ไขปัญหา กรณีศึกษา หลักธรรมในการแก้ปัญหา สุนทรีกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมีธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับผลการเรียนแล้วรู้สึกเสียใจมาก เพราะได้เกรด เฉลี่ย 1.5 และติด 0 อีก 5 วิชา สาเหตุแพราะไม่ค่อย เข้าเรียนและไม่ทํำงานส่งคุณครู จึงไม่มีคะแนนเก็บ สมยศมักจะมีปัญหาทุกครั้งที่คุณครูให้ทำงานเป็น กลุ่มโดยให้นักเรียนคัดเลือกกันเอง เพราะเพื่อน ๆ มักจะไม่ชวนให้สมยศเป้ากลุ่มด้วย เขาจึงมักชอต่อรอง กับคุณครูเสมอว่าขอทำงานคนเดียว วริญญาเป็นคนขิ้วิตกกังวลอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งที่ คุณครูซักถาม มักจะตอบคำถามไม่ค่อยได้และตอบไม่ ค่อยถูกอยู่เสมอ จนทำให้ขาดความมั่นใจ เมื่อได้รับ เลือกเป็นหัวหน้ากลุ่มก็มักจะปฏิเสธเสมอเช่นกัน พรชัยไปคบหากับสมยศ ทำให้มาโรงเรียนสายเสมอ ทั้งที่บ้านอยู่ใกล้โรงเรียน รวมถึงมักไม่เข้าเรียนเป็น ประจำ จนเป็นที่เอือมระอาของครูผู้สอน ตลอดจนไม่ รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบทุมาย เช่น การเป็นเวรทำ ความสะอาดท้องเรียน เป็นต้น

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
พระพุทธศาสนา มัธยมต้น

ช่วยหน่อยน้าาาาา💕💕🙏🏾🙏🏽🙏🏼

ตอบนที่ ๓ ให้บั| ๑. ศาสนพิธี ล . ทาน ศีล 8 ภาวนา อาราธนาศีล อาราธนาธรรม สมาทานศีล อาราธนาพระปริตร 2 06ก ทําบุญงานมงคดิ ก งคล ๑๐. ทําบุญงานอวม ห้นักเรียนศึกษาเรื่ กษา พิธี 44 เรื่องศาสนพิธี แล้วโยงคําที่มีความหมายสอดคล้องกัน การให้ 9 พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา 3 ก- - . การเชื้อเชิญพระสงฆ์ให้ศีล ว ๑= / «๕ -2 “0 การเชื้อเชิญขอให้พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ..- สํารวมกาย วาจา ๑ ส4 ๆ.9 2 “ ทําบุญเพื่อให้เกิดความสุขิ ๑ ฮ่ ง . ทําบุญเกี่ยวเนื่องกับคนตาย 6 การอบรมจิตใจให้ผ่องใส การเชื้อเชิญให้พระสงฆ์แสดงธรรม ' การับศีล/งดเว้นความชัว

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1