พระพุทธศาสนา
มัธยมต้น

ต้องตอบว่าอะไรบ้างคะ😭

คำถามประจำหน่วยการเรียนรู้ ๑. การศึกษาพุทธประวัติ ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาวพุทธตัวอย่าง นักเรียน คิดว่าตนเองได้รับคุณประโยชน์อะไรบ้าง ให้แสดงความคิดเห็น ๒. จงอธิบายวิธีการแสวงหาความรู้ของพระพุทธเจ้าตามที่นักเรียนเข้าใจมาพอสังเขป ๓. พุทธจริยาอันเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตมีกี่ประการ อะไรบ้าง - พระพุทธศาสนาถือหลักอาวุโสเป็นสำคัญ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอุรุเวลกัสสับะ ถือว่ามีอาวุโสสูงกว่าพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ แต่เหตุใดพระพุทธเจ้าจึงแต่งตั้ง ให้พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นอัครสาวก ให้นักเรียนวิเคราะห์เหตุผล และ ประโยชน์ที่ได้รับ 9 บบ ๕. ผลจากการศึกษาประวัติชีวิตของนางขุชชุตตรา นักเรียนได้แง่คิดอะไรบ้าง อธิบายพร้อม ยกตัวอย่าง

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉