พระพุทธศาสนา
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ

คะแนนเต็ม 10 คะแนน ให้นักเรียนวิคราะห์สาเหตุ ผลที่เกิดขึ้นคุณธรรมและเนวทางที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาลงในแผนภาพ ปัญหา จีงานด่วนที่ต้อง ผลที่เกิดขึ้น สาเหตุ ทำให้เสร็จทันเวลา จึงไม่ได้ทบทวน คุณธรรมและแนวทางแก้ไขปัญหา คุณธรรม คือ แนวทางแก้ไขปัญหา คือ
ได้ คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน ปัญหานั้นโดยใช้วิธีคิดเลบอริยสัจและวิธีคิดเบบสืบสาวทตุปัจจัยลงในผนภาพ ให้นักเรียนยกตัวอย่างปัญหาจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันมก1ปัญหาและปรียบเทียบเวทางแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้น: วิธีคิดแบบแก้ปัญหาโดยวิธีคิด วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุุปัจจัย แบบอริยสัจ 4 สิ่งท่ เหตุ ทุกข์ เหมือนกัน การแก้ไขที่เหตุ สมุทัย นิโรธ มรรค
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉