พระพุทธศาสนา
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ

คะแนนเต็ม 10 คะแนน ให้นักเรียนวิคราะห์สาเหตุ ผลที่เกิดขึ้นคุณธรรมและเนวทางที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาลงในแผนภาพ ปัญหา จีงานด่วนที่ต้อง ผลที่เกิดขึ้น สาเหตุ ทำให้เสร็จทันเวลา จึงไม่ได้ทบทวน คุณธรรมและแนวทางแก้ไขปัญหา คุณธรรม คือ แนวทางแก้ไขปัญหา คือ
ได้ คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน ปัญหานั้นโดยใช้วิธีคิดเลบอริยสัจและวิธีคิดเบบสืบสาวทตุปัจจัยลงในผนภาพ ให้นักเรียนยกตัวอย่างปัญหาจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันมก1ปัญหาและปรียบเทียบเวทางแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้น: วิธีคิดแบบแก้ปัญหาโดยวิธีคิด วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุุปัจจัย แบบอริยสัจ 4 สิ่งท่ เหตุ ทุกข์ เหมือนกัน การแก้ไขที่เหตุ สมุทัย นิโรธ มรรค

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!