พระพุทธศาสนา
มัธยมต้น

คือว่าอันนี้เราทำไม่เป็นเลยค่ะเราพยายามแล้วใครที่ทำเป็นช่วยบอกเราหน่อยคะหรือไม่ก็อธิบายก็ได้😭

คะแนนเต็ม คุะแนนที่ได้ ให้นักเรียนศึกษาความสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคม ไทย แล้วเขียนเครื่องหมาย / หน้าข้อความที่ถูก และเขียน เครื่องหมาย X หน้าข้อความที่ผิด พร้อมทั้งแก้ไขให้ถูกต้อง กิจกรรมที่ ๑.๓ 90 (ส ๑.๑ ม.6/๒) ๑. พระพุทธศาสนาเป็นสถาบันหลักและเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทย ๒. ถึงแม้สังคมไทยจะเปิดกว้างให้มีการเผยแผ่ศาสนาต่างๆ ได้เสรี แต่คนไทยส่วนใหญ่ ยังนับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดู สถานที่ราชการมักจะมีพระพุทธรูปประดิษฐานเพื่อเป็นสิริมงคลและให้พุทธศาสนิกชน ๓. ได้สักการะ ๔. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติไว้ว่า พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก ๕. ราชการกำหนดให้วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันเข้าพรรษา เป็นวันหยุดราชการ 5. หน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนพระพุทธศาสนา คือ กระทรวงวัฒนธรรม ข 4 1 กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ๗. คนไทยนิยมให้ในงานพิธีกรรม เช่น งานบวช มีมหรสพเฉลิมฉลอง ซึ่งต่างกับสมัย พุทธกาลที่การบวชไม่ต้องใช้เงินเลย ๔. ลักษณะนิสัยและมารยาทของคนไทยส่วนใหญ่มีรากฐานมาจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ๔. ภาษาไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันส่วนมากมีพื้นฐานมาจากภาษาขอม ซึ่งเป็นภาษาทาง พระพุทธศาสนา ๑๐. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้เปลี่ยนแปลงการนับ ศักราชจากแบบรัตนโกสินทร์ศกมาเป็นจุลศักราช
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉