ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ศิลปศึกษา มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ

(ศ.3.1ป.5/4) คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเค้าโครงเรื่องบทละครเรื่อง 'แมวสาวกับเศรษฐีหนุ่ม ให้ถูกต้อง ตัวละครในเรื่องประกอบด้วย ฉากในเรื่องประกอบด้วย จุดเริ่มต้นของเรื่อง บทละครเรื่อง แมวสาวกับเศรษฐีหนุ่ม จุดจบของเรื่อง สถานการณ์สำคัญของเรื่อง

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ศิลปศึกษา มัธยมต้น

อันนี้งงมาก หาข้อมูลแต่มันก็ดูสั้นๆ ทำไมถึงมีพื้นให้ตอบเยอะขนาดนี้😭😭

ใบงานศิลปะ ตัวชี้วัด ศ1.1 ม4-6/1 วิเคราะห์การใช้ทัศนธาตุ และ หลักการออกแบบในการสื่อความหมาย ในรูปแบบต่าง ๆ คำชี้แจง ให้นักเรียนดูรูปภาพและ วิเคราะห์การใช้ทัศนธาตุ และ หลักการออกแบบในการสื่อความหมาย ในรูปแบบต่าง ๆ รูปทรงของแสงบนพื้นที่ของเงา (พ.ศ.2521) ผลงานของปรีชา เถาทอง เทคนิคภาพวาดสีอะคริลิกและสีน้ำมันบนผืนผ้า องค์ประกอบของทัศนธาตุที่ศิลปินนำมาใช้ คือ ชื่อ.. ชั้น. แลขที่...

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ศิลปศึกษา มัธยมต้น

Pls ~🤍

ใบงานศิลปะ ตัวชี้วัด ศ1.1 ม4-6/1 วิเคราะห์การใช้ทัศนธาตุ และ หลักการออกแบบในการสื่อความหมาย ในรูปแบบต่าง ๆ คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบลากเส้นจับคู่รูปภาพกับข้อความต่อไปนี้ให้สอดคล้องกัน การเน้นด้วยเส้น รูปร่าง รูปทรง และ ขนาด เป็นการเนื้นด้วยลักษณะของ ความแตกต่างและความกลมกลืนของ ส่วนประกอบต่างๆ ในการออกแบบ เช่น อาจเน้นเส้น รูปร่าง รูปทsงที่ ออกแบบให้เป็นส่วนสำคัญ มีความเด่น ด้วยขนาดที่แตกต่าง หรือใหญ่เป็น พิเศษกว่าส่วนอื่น จะทำให้น่าสนใจ เป็นต้น การเน้นด้วยพื้นผิว ในการใช้ลักษณะ พื้นผิวที่มีความขัดแย้ง หรือใช้ลักษณะ ตัดกัน เช่น พื้นผิวที่หยาบกับละเอียด ความขรุขระกับความเรียบ ความมัน แวววาวกับความด้านหรือใช้ลักษณะพื้น ผิวลักษณะใดลักษุณะหนึ่งที่มีปริมาณ มากกว่าลักษณะอื่น ซึ่งจัดวางอยู่ใน ตำแหน่งที่น่าสนใจ เป็นต้น ในการจัดภาพทางศิลปะ จำเป็นต้องนำ เอาทฤษฎีมาใช้เพื่อให้งดงาม สีเป็น ทัศธาที่สำคัญที่นำมาใช้ควบคู่กันไปกับ การเน้นรูปร่าง รูปทรง ขนาด และืน ผิว เช่น ใช้ความเข้มของสี การใช้สีคู่ ตรงข้าม การใช้สีวรรณะเย็นหรือสี วรรณะอุ่น เป็นต้น ชื่อ.. ชั้น. .เลขที่..

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
ศิลปศึกษา มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ

ใบงาน เรื่ององค์ประกอบดนตรีและงานศิลปะอื่น (๒) คำชี้แจง ให้นักเรียนนำองค์ประกอบของดนตรี มาเปรียบเทียบกับองค์ประกอบของทัศน์ศิลป์ 1. เสียง เหมือนกับ เพราะเหตุใด 2 จังหวะ เหมือนกับ จัวห9 - เพราะเหตุใด 3. ทำนอง เหมือนกับ ทัศนา ๆ เพราะเหตุใด ควาพกลมกลั่น 4. เสียงประสาน เหมือนกับ เพราะเหตุใด 5 พื้นผิวของตนตรี เหมือนกับ - เพราะเหตุใด 6. สีสันของเสียง เหมือนกับ ความขัด1ย) เพราะเหตุใด 7. รูปแบบหรือคีตลักษณ์ เหมือนกับ เพราะเหตุใด

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ศิลปศึกษา มัธยมต้น

มีใครพอช่วยกำหนดperspective หน่อยได้มั้ยคะ กำหนดระดับต่าง ๆ ex.กำหนดระดับจุดสายตาม ลากไปที่ตึกระดับนี้ ระดับนั้น แบบนี้ก็ได้ค่ะ //คร่าว ๆ... อ่านต่อ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 2
ศิลปศึกษา มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่าา・ω・

ให้นักเรียนคิดห่วข้อ ว่าต้องการวาดจุดเด่นคืออะไรมา 1 ภาพ ซึ่งต้องเกี่ยวกับองค์ประกอบของทัศนธาตุ ตามหัวข้อที่กำหนดให้ classroom) 1.ให้นักเรียนวาดภาพจุดเด่นให้เป็นรูปร่าง 2.ให้นักเรียนวาดภาพจุดเด่นให้เป็นรูปทรง 3.ให้นักเรียนนำเส้นต่างๆและน้ำหนักของทัศนธาตุมาสร้างสรรค์ในจุดเด่น 4.ให้นักเรียนนำจุดเด่นมาตั้งในกรอบสี่เหลี่ยมและนำองค์ประกอบของทัศนธาตุ ทั้งหมดมาสร้างสรรค์ในผลงาน ตัวอย่างรูปที่ 1 ตัวอย่างรูปที่ 2 ตัวอย่างรูปที่ 3 ตัวอย่างรูปที่ 4

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ศิลปศึกษา มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่าา😳😳

ให้นักเรียนคิดห่วข้อ ว่าต้องการวาดจุดเด่นคืออะไรมา 1 ภาพ ซึ่งต้องเกี่ยวกับองค์ประกอบของทัศนธาตุ ตามหัวข้อที่กำหนดให้ classroom) 1.ให้นักเรียนวาดภาพจุดเด่นให้เป็นรูปร่าง 2.ให้นักเรียนวาดภาพจุดเด่นให้เป็นรูปทรง 3.ให้นักเรียนนำเส้นต่างๆและน้ำหนักของทัศนธาตุมาสร้างสรรค์ในจุดเด่น 4.ให้นักเรียนนำจุดเด่นมาตั้งในกรอบสี่เหลี่ยมและนำองค์ประกอบของทัศนธาตุ ทั้งหมดมาสร้างสรรค์ในผลงาน ตัวอย่างรูปที่ 1 ตัวอย่างรูปที่ 2 ตัวอย่างรูปที่ 3 ตัวอย่างรูปที่ 4 ตัวอย่างรูปที่ 1 ตัวอย่างรูปที่ 2 ตัวอย่างรูปที่ 3 ตัวอย่างรูปที่ 4

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ศิลปศึกษา มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ🙏🙏🙏🙏

ซ้ จโกเรื ต๊ นักกตัง าซี้แจง ให้นักเรียนตอบค้ าถามให้ถูกต้อง ค ศนธาตุ หมายถึง ประกอบคด้วยอ ร ให้เปรียบเทียบทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ ทัศนธาตุในสิงแวดล้อม ทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์ ฉบับที 1

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ศิลปศึกษา มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ ตันมากเลยตอนนี้

---- ๆ -%# --- -ร4 --- “0 6 - --- ร 9๐๑ - น: ( -- 8 0 เส หอ ณารกบ ลฮส้0ญ0] 6อ๕ณาจจ9จ 5# ล 5 ี เษตอษ๑๑๒๑ โซ [โ66 ๑๒@เ56ๆจ แกอ88 5 0 0 0 ง ๒» ตบ น ๑๒@ 6ๆ๑ 1 กษั ๒๕6 เรรดย]6ด6ร@ ๐. - เศ เซ น ลอ เอไป เล: เต้ซ้ง. ( ๕ รื กร -<4 ๒๒๕ เฮโซ 2 นซนเอบย: %๐ ก ” (| ค8 ณ6ณ6๐๒ สรรรรร๓ ก โจ ท 2 อ โรรร ว ไดืง --- ม2 5 ว งุกทส: สบงอวล 5ลลัน ป ไร สคพไนลนเลนาน จะย : ล ๒ร6 - รัสเสล๑ ๒สน๒ร6นรพฑ์ดน6 รา 2 ไลรน ป 20 ปณ[ใจ 6 “0 ง ง 9ๆ๒ รณ์ฑนรนาน9บ6ร ๒จ9๑ ลระ 6 5596 [บรบอจบาบจยฑ์๒ าธะ๕ 2571 ๑ ย ๑ ตือ 6๒๒บ6๒ สหรบ ศัะ -- กป 0 งมจจ อู เว -(6 ร ๓ณ ธรงเรรซครระ๑๕อ9 บแ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/4