ศิลปศึกษา
มัธยมต้น

Pls ~🤍

ใบงานศิลปะ ตัวชี้วัด ศ1.1 ม4-6/1 วิเคราะห์การใช้ทัศนธาตุ และ หลักการออกแบบในการสื่อความหมาย ในรูปแบบต่าง ๆ คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบลากเส้นจับคู่รูปภาพกับข้อความต่อไปนี้ให้สอดคล้องกัน การเน้นด้วยเส้น รูปร่าง รูปทรง และ ขนาด เป็นการเนื้นด้วยลักษณะของ ความแตกต่างและความกลมกลืนของ ส่วนประกอบต่างๆ ในการออกแบบ เช่น อาจเน้นเส้น รูปร่าง รูปทsงที่ ออกแบบให้เป็นส่วนสำคัญ มีความเด่น ด้วยขนาดที่แตกต่าง หรือใหญ่เป็น พิเศษกว่าส่วนอื่น จะทำให้น่าสนใจ เป็นต้น การเน้นด้วยพื้นผิว ในการใช้ลักษณะ พื้นผิวที่มีความขัดแย้ง หรือใช้ลักษณะ ตัดกัน เช่น พื้นผิวที่หยาบกับละเอียด ความขรุขระกับความเรียบ ความมัน แวววาวกับความด้านหรือใช้ลักษณะพื้น ผิวลักษณะใดลักษุณะหนึ่งที่มีปริมาณ มากกว่าลักษณะอื่น ซึ่งจัดวางอยู่ใน ตำแหน่งที่น่าสนใจ เป็นต้น ในการจัดภาพทางศิลปะ จำเป็นต้องนำ เอาทฤษฎีมาใช้เพื่อให้งดงาม สีเป็น ทัศธาที่สำคัญที่นำมาใช้ควบคู่กันไปกับ การเน้นรูปร่าง รูปทรง ขนาด และืน ผิว เช่น ใช้ความเข้มของสี การใช้สีคู่ ตรงข้าม การใช้สีวรรณะเย็นหรือสี วรรณะอุ่น เป็นต้น ชื่อ.. ชั้น. .เลขที่..

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?