ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

สังคมศึกษา มัธยมต้น

ข้อ2ช่วยหน่อยทำไม่เป็น

ใบกิจกรรมที่ 4 ตัวแปล และ ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ 1. ให้นักเรียนวิเคราะห์ว่าตัวแปลแต่ละตัวที่กำหนดมาและผ่านกระบวนการต่างๆตามสคริปท์ที่ให้ตาม รูปที่ 1 ดูว่าแมวสีส้มจะตอบว่าอะไรลงไปในช่องข้อความของแมวสีส้ม 50 100 for (2 2. ใหนักเรียนดูสคริปท์ที่ให้ตามรูปที่ 2 แล้ววิเคระห์หลักการทำงานของบล็อค If - else จากนั้นเติม ข้อความการทำงานในรูปแบบ flowchart เท็จ จริง COunt 5 then Say มากกว่า for 2 Seconds เท็จ จริง else COunt 5 - then say เท่ากัน for 2 seconds say น้อยกว่า for 2 seconds ชื่อนามสกุล เห้อง....เลขที่.

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมต้น

มาอีกละค่ะะ งานสังคมม!!! 😿

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์ คำชี้แจง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว 1. ข้อใดเป็นการพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก การสั่งซื้อสินค้าจากที่อื่นมาใช้แทนการผลิตเอง ข การนำเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัยมาผลิตสินค้า ค การนำวัสดุและทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นมาเป็นทุนในการผลิต ง การผลิตสินค้าในรูปของบริษัทเพื่อให้เป็นระบบและได้มาตรฐาน 2. ข้อใดคือแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ก ลงทุนน้อย คุ้มค่า ผลตอบแทนสูง ค มีขั้นตอน เป็นระบบ ได้กำไรสูงสุด ข เรียบง่าย เป็นระบบ ได้กำไรสูงสุด ง ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสูด 3. รู้รัก สามัคคี เป็นแนวทางในการแก้ไขและพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คำว่า "รู้" หมายถึงข้อ ใด ก เข้าใจชัดเจนถึงสาเหตุและแนวทางแก้ไข ขผู้นำชุมชนต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในทุก ๆ ด้าน ค ทุกคนในชุมชนได้รับการศึกษาในระดับปริญญาตรี งสามารถแก้ไขปัญหาตามตำราและทฤษฎีที่ได้เรียนรู้มา 4. แผนพัฒนาฯ ฉบับใดได้อัญเชิญแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ ก ฉบับที่ 1 ข ฉบับที่ 5 ค ฉบับที่ 7 ง ฉบับที่ 9 5. ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะของเศรษฐกิจพอเพียง ก มีเหตุผล 6. "องค์การของบรรดาบุคคลซึ่งรวมกลุ่มกันโดยสมัครใจในการดำเนินวิสาหกิจที่พวกเขาเป็นเจ้าของร่วมกัน และ ควบคุมตามหลักประชาธิปไตย" ข้อความนี้ตรงกับข้อใด ข พอประมาณ ด มีภูมิคุ้มกันในตัวทีดี ง ความขยันและอดทน ก ธนาคาร ขสหกรณ์ ค สถานศึกษา ง กลุ่มออมทรัพย์ 7. บุคคลใดเป็นสมาชิกตามหลักการสหกรณ์ ก โต้งชวนเอกไปสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์บริการ ข โหน่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ร้านค้าตามคนในครอบครัว ค น้อยเป็นชาวสวนจึงไปสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร ง แต้มโดนบังคับจากเพื่อนในกลุ่มให้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 8. ข้อใดกล่าวผิด ก สหกรณ์เป็นองค์กรประชาธิปไตย ขสมาชิกสหกรณ์มีสิทธิออกเสียงเท่ากัน ค ผู้ถือหุ้นสูงสุดจะได้รับตำแหน่งประธานสหกรณ์ ง สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสหกรณ์

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมต้น

มีให้ช่วยอีกล้าววว🤏🏻

แบบบันทึกคำถาม-คำตอบ เรื่อง ตลาด แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ตลาด ตัวชี้วัดชั้นปี อธิบายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ (ส 3.1 ม. 3/1) คำชี้แจง ตอบคำถาม สู่ส ขู้ 1. ตลาดที่มีผู้ซื้อและผู้ขายจำนวนมากเรียกว่าอะไร เพราะเหตุใด 2. ในความเป็นจริงแล้วตลาดแข่งขันสมบูรณ์เกิดขึ้นได้ยากเพราะเหตุใด 3. ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดมีลักษณะอย่างไร 4. การไฟฟ้าเป็นสินค้าในตลาดใด เพราะอะไร

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
สังคมศึกษา มัธยมต้น

มีใครมีเฉลยแบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ภูมิศาสตร์ ของม.3 มั้ยคะ คือเค้าต้องส่งภายในอาทิตย์นี้อะค่ะ แล้วเค้าทำไม่ทันฮืออ ใครมีช่วยหน่อยน้... อ่านต่อ

เครื่องมือวัดและประเมินผลนักเรียนตามตัวชี้วัดเป็นรายบุคคล Geo-Literac A แบบวัด และบันทึกผลการเรียนรู้ อักษร ภูมิศาสตร์ ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวขี้วัด สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ม.3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 JULY IV ระวิวรรณ ตั้งตรงขันติ มโนธรรม ทองมหา

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมต้น

ลักษณะทางกายภาพส่งผลต่อการพัฒนาเอเชียใต้อย่างไร(ลักษณะทางกายภาพ คือ ที่ตั้ง ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ พืชพรรณธรรมชาติ) ช่วยหน่อยนะคะ🙏🙏

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
สังคมศึกษา มัธยมต้น

ภูมิศาสตร์​เกี่ยวกับทวีปอเมริกา​เหนือ​รวมอเมกากลาง

แบบทดสอบวัดความรู้วิชาภูมิศาสตร์ 5(ส23102) ให้นักเรียนตอบคำฉามมาให้ถูกต้อง 1. สภาพทางกายภาพของประเทศสหรัฐอเมริกา 1.1 ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกา Lat. 39 45 36" ป 99 30 G" ป Lot. 1.2 ขนาดพื้นที่ของประเทศสหรัฐอเมริกา ประมาณ 4834000ตารางกิโลเมๆ6 N มือนาเจตตาตกันประเทศแคนาดา อติดกับปร.เราศ เม็กซิโกละอ่าวเม็กซิโก E ติดกับชายฝั่งมหาส์มุทรเอตากลานติด w ติดกับชายฝื่อมนาสมุทรเปซฝิก 1.3 อาณาเขตติดต่อของประเทศสหรัฐอเมริกา S 1.4 จากโครงสร้างทางธรณีวิทยาของประเทศสหรัฐอเมริกา มีเทือกเขาสูงชื่ออะไรบ้าง ที่ราบสูงชื่ออะไรบ้าง ที่ราบต่ำชื่ออะไรบ้าง ทะเลสาบอะไรบ้าง และเกาะใหญ่น้อย ชื่ออะไรบ้าง ที่ราบส่ง ที่ราบคา ท.เลสาน เกา น้อย หญ่ ตอ ป เทอกเขา 1.5 จากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้มีสภาพภูมิอากาศมีลักษณะเฉพาะอย่างไรบ้าง และมีพืชพรรณธรรมชาติหลักอะไรบ้าง

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ🥺

ใบงานที่ 4.1 เรื่อง ที่มาของวัฒนธรรมไทย คำชี้แจง : ให้นักเรียนดูภาพ แล้วตอบคำถาม ภาพที่ ภาพที่ 2 1 คำถาม คำถาม 1. นักเรียนตั้งชื่อภาพว่าอะไร 1. นักเรียนตั้งชื่อภาพว่าอะไร 2. กิจกรรมของบุคคลในภาพได้รับอิทธิพลจากสิ่งใด จากสิ่งใด 2. กิจกรรมของบุคคลในภาพได้รับอิทธิพล 3. กิจกรรมในภาพนี้แสดงถึงลักษณะของสังคมไทย 3. กิจกรรมในภาพนี้แสดงถึงลักษณะของ สังคมไทยอย่างไร อย่างไร

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ📌

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ คำชี้แจง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว 1. ตลาดที่มีผู้ซื้อและผู้ขายเป็นจำนวนมาก และสินค้าและบริการมีลักษณะเหมือนกันมาก" ข้อความนี้หมายถึงข้ด ใด ขตลาดผู้ขายน้อยราย งตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด ก ตลาดผูกขาด ค ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ 2. ข้อใดเป็นสินค้าในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ข ข้าวโพด ก ไฟฟ้า ค ผงซักฟอก งเครื่องซักผ้า 3. "ประเทศไทยมีบริษัทผลิตยาสีฟันอยู่หลายยี่ห้อ แต่ละยี่ห้อจะมีราคาแตกต่างกัน และมีการโฆษณาแข่งขันกันสูง" ข้อความนี้เกี่ยวข้องกับข้อใด และยี่ห้อจ ก ตลาดผูกขาด ข ตลาดผู้ขายน้อยราย ค ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ งตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด ง ตลา ผู้ 4. ถ้าหากอุปสงค์ในการซื้อเนื้อไก่มีมากขึ้นจะเกิดผลตามข้อใด ก ราคาเนื้อไก่ลดลง ขราคาเนื้อไก่เพิ่มขึ้น ค ปริมาณเนื้อไก่จะขายได้น้อยลง ง ปริมาณอาหารไก่จะมีการผลิตลดลง 5. ข้อใดเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ข ตลาดสี่มุมเมือง 6. ข้อใด ไม่ใช่ปัจจัยสำคัญที่กำหนดความต้องการซื้อของผู้บริโภค ก ตลาดนัด คตลาดนัดจตุจักร งตลาดข้าวกำนันทรง ก รายได้ของผู้บริโภค ขรสนิยมของผู้บริโภค คราคาของปัจจัยการผลิต งราคาของสินค้าและบริการ 7. ข้อใดเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดราคาสินค้าในระบบเศรษฐกิจ ก อุปสงค์และอุปทาน ขกรรมวิธีในการผลิต ค ภาษีหรือเงินช่วยเหลือ งราคาของปัจจัยการผลิต 8. ข้อใดเป็นสาเหตุที่ทำให้ด้นทุนการผลิตสูงขึ้น ขการเพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการ ง ไม่มีข้อใดถูก ก การแข่งขันในการผลิตสินค้า ค การเพิ่มขึ้นของค่าแรงที่เป็นตัวเงิน 9. ข้อใดเป็นผลกระทบที่เกิดจากภาวะเงินเฟ้อ ก การลงทุนลดลง ขอำนาจซื้อของเงินลดลง ค อัตราดอกเบี้ยที่เป็นตัวเงินสูงขึ้น 10. "เมื่อมีความจำเป็นต้องหาที่อยู่อาศัยในช่วงเวลาที่เกิดภาวะเงินเฟ้อ แต่ยังมีเงินไม่พอที่จะซื้อ" ข้อใดเป็นการ ตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดในสถานการณ์นี้ ก เช่าบ้านอยู่อาศัยไปเรื่อยๆ เพื่อปลอดภาระหนี้สิน ข กู้เงินธนาคารซื้อบ้านทันทีโดยยอมชำระหนี้ระยะยาว ค รีบเก็บสะสมเงินให้ครบก่อนแล้วจึงซื้อบ้านด้วยเงินสด ง กู้เงินธนาคารซื้อบ้านทันที่โดยผ่อนชำระหนี้ระยะสั้นที่สุด งถูกทุกข้อ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
สังคมศึกษา มัธยมต้น

หาคำตอบให้หน่อยนะคะทุกคนน📌

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ คำชี้แจง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว 1. ตลาดที่มีผู้ซื้อและผู้ขายเป็นจำนวนมาก และสินค้าและบริการมีลักษณะเหมือนกันมาก" ข้อความนี้หมายถึงข้ด ใด ขตลาดผู้ขายน้อยราย งตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด ก ตลาดผูกขาด ค ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ 2. ข้อใดเป็นสินค้าในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ข ข้าวโพด ก ไฟฟ้า ค ผงซักฟอก งเครื่องซักผ้า 3. "ประเทศไทยมีบริษัทผลิตยาสีฟันอยู่หลายยี่ห้อ แต่ละยี่ห้อจะมีราคาแตกต่างกัน และมีการโฆษณาแข่งขันกันสูง" ข้อความนี้เกี่ยวข้องกับข้อใด และยี่ห้อจ ก ตลาดผูกขาด ข ตลาดผู้ขายน้อยราย ค ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ งตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด ง ตลา ผู้ 4. ถ้าหากอุปสงค์ในการซื้อเนื้อไก่มีมากขึ้นจะเกิดผลตามข้อใด ก ราคาเนื้อไก่ลดลง ขราคาเนื้อไก่เพิ่มขึ้น ค ปริมาณเนื้อไก่จะขายได้น้อยลง ง ปริมาณอาหารไก่จะมีการผลิตลดลง 5. ข้อใดเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ข ตลาดสี่มุมเมือง 6. ข้อใด ไม่ใช่ปัจจัยสำคัญที่กำหนดความต้องการซื้อของผู้บริโภค ก ตลาดนัด คตลาดนัดจตุจักร งตลาดข้าวกำนันทรง ก รายได้ของผู้บริโภค ขรสนิยมของผู้บริโภค คราคาของปัจจัยการผลิต งราคาของสินค้าและบริการ 7. ข้อใดเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดราคาสินค้าในระบบเศรษฐกิจ ก อุปสงค์และอุปทาน ขกรรมวิธีในการผลิต ค ภาษีหรือเงินช่วยเหลือ งราคาของปัจจัยการผลิต 8. ข้อใดเป็นสาเหตุที่ทำให้ด้นทุนการผลิตสูงขึ้น ขการเพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการ ง ไม่มีข้อใดถูก ก การแข่งขันในการผลิตสินค้า ค การเพิ่มขึ้นของค่าแรงที่เป็นตัวเงิน 9. ข้อใดเป็นผลกระทบที่เกิดจากภาวะเงินเฟ้อ ก การลงทุนลดลง ขอำนาจซื้อของเงินลดลง ค อัตราดอกเบี้ยที่เป็นตัวเงินสูงขึ้น 10. "เมื่อมีความจำเป็นต้องหาที่อยู่อาศัยในช่วงเวลาที่เกิดภาวะเงินเฟ้อ แต่ยังมีเงินไม่พอที่จะซื้อ" ข้อใดเป็นการ ตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดในสถานการณ์นี้ ก เช่าบ้านอยู่อาศัยไปเรื่อยๆ เพื่อปลอดภาระหนี้สิน ข กู้เงินธนาคารซื้อบ้านทันทีโดยยอมชำระหนี้ระยะยาว ค รีบเก็บสะสมเงินให้ครบก่อนแล้วจึงซื้อบ้านด้วยเงินสด ง กู้เงินธนาคารซื้อบ้านทันที่โดยผ่อนชำระหนี้ระยะสั้นที่สุด งถูกทุกข้อ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/113