ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

สังคมศึกษา มัธยมต้น

ช่วยน้องหน่อยนะคะ💗

เ สำรวจสถาบันการเงินที่ตั้งอยู่ในอำเภอ/เขต บอกวัพธถุ, \ศรษา 1. ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสถาบันการเงินที่ไม่ได้ประกอบกิจการธนาคาร แล้วนำข้อมูลที่ได้เ Lบ กิจnsSมเสแอแนะ ต่างประเทศ แต่ขาดเงินทุนดำเนินการ นักเรียนคิดว่าควรติดต่อด้านการเงินกับสถาบันการหๆ 4. ถ้าต้องการฝากเงินกับสถาบันการเงินจะเลือกฝากเงินกับสถาบันการเงินใด เพราะเหตุใด 5. สหกรณ์การเกษตรเป็นสถาบันการเงินประเภทใด และจัดตั้งขึ้นเพื่ออะไร 2. หากประเทศไทยไม่มีสถาบันการเงินจะมีผลอย่างไรต่อระบบเศรษฐกิจ ป้ายนิเทศ 2. แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-6 คน ในการจัดตั้ง บทบาทและหน้าที่ แล้วจัดทำเป็นรายงาน การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ต้ว หากครอบครัวของนักเรียนทำธุรกิจเกี่ยวกับเสื้อผ้า และต้องการส่งเสื้อผ้าไปจ้ำพ (ส 3. เพราะเหตุใด 2 คำกาuทบทวน 1. สถาบันการเงินหมายถึงอะไร และมีความสำคัญอย่างไร 3. ธนาคารพาณิชย์ให้บริการทางการเงินในด้านใดบ้าง 5. สหกรณ์การเกษตรเป็นสถาบันการเงินประเภทใด และจัดตั้งขึ้นเพื่ออะไร 6. สถาบันการเงินที่ไม่ได้ประกอบกิจการธนาคารมีอะไรบ้าง 7. โรงรับจำนำเป็นสถาบันการเงินหรือไม่ อย่างไร 8. สหกรณ์ออมทรัพย์มีการดำเนินงานอย่างไร 9. ธนาคารแห่งประเทศไทยมีบทบาทและหน้าที่อะไรบ้าง 10. ผู้บริโภคหรือครัวเรือนมีความสำคัญในระบบเศรษฐกิจอย่างไร

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
สังคมศึกษา มัธยมต้น

ลักษณะทางกายภาพส่งผลต่อการพัฒนาเอเชียใต้อย่างไร(ลักษณะทางกายภาพ คือ ที่ตั้ง ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ พืชพรรณธรรมชาติ) ช่วยหน่อยนะคะ🙏🙏

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
สังคมศึกษา มัธยมต้น

รู้ข้อไหนบอกก่อนได้นะคะ🙏🙏

กิจกรรมที่ 1 ให้นักเรียนอ่านข้อความที่กำหนดให้แล้วพิจารณาว่าข้อความดังกล่าวเป็นการออมทรัพย์หรือการลงทุน 1. ก้อยมีรายได้เหลือจากการใช้จ่ายเป็นประจำทุกเดือน 2. แก้มนำเงินที่เก็บสะสมไว้ไปซื้อพันธบัตรรัฐบาล 3. กิ่งมีเงินรายได้จากการทำงานเดือนละ 25,000 บาท และมีรายจ่ายในชีวิตประจำวันเดือนละ 10,000 บาท 4. แก้วนำเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายในแต่ละเดือนไปลงทุนผลิตสินค้า 5. ก้านใช้เวลาหลังเลิกเรียนในการหารายได้พิเศษ 6. กุ้งพล่ารับซื้อเสื้อผ้าที่ไม่ใแล้วจากเพื่อนร่วมงานแล้วนำไปขายที่ตลาดนัด 7. ทั้งใช้ทรัพย์สินและเงินทองอย่างประหยัดเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น 8. เกมร่วมหุ้นกับเพื่อน ๆ ทอดลูกชิ้นขายหลังเลิกเรียน 9. เก่งเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเงินเรียนต่อโดยไม่ดต้องรบกวนพ่อแม่ 10. แอมมีเงินหยอดกระปุกวันละ 20 บาท หลังจากการใช้จ่ายที่โรงเรียน 11. อ๋อยซื้อพันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และทองคำ 12. เอมฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ทุกเดือน 13. อ้อมวางแผนการสะสมเงินให้เพิ่มพูนต่อเนื่องในระยะยาว . 14. แอ้วสะสมเงินไว้ใช้จ่ายในยามชรา 15. เอินเปิดร้านขายของที่ระลึก เป็นสินค้าที่หายาก รูปแบบแปลกตามไม่ซ้ำใคร ซึ่งเธอซื้อสะสมไว้จากการเดินทาง ท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ..

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
สังคมศึกษา มัธยมต้น

ถามผู้รู้คำตอบหน่อยค่ะ🙂

ตอนที่ 2 จงจับคู่ข้อความที่สัมพันธ์กัน โดยเลือกคำตอบที่กำหนดให้ แล้วนำตัวเลือกหน้าข้อความไปใด่ในช่อง .. ตัวเลือกคำตอบ ก สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ค สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยก่อนสุโขทัย สมัยธนบุรี สมัยรัตนโกสินทร์ ข ง จี ฉ คำถาม 1. สมัยที่พระเจ้าตากสินขึ้นครองราชย์ 2. สมัยที่ยังไม่มีลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้ในการสื่อสาร 3. สมัยที่พ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์หลักศิลาจารึก 4. รัชกาลที่ 1 ทรงครองราชย์และต่อมาได้มีการสถาปูนากรุงเทพฯเป็นเมืองหลวง 5. เริ่มมีการปกครองแบบจตุสดมภ์และจัดระบบสังคมแบบศักดินา 6. สมัยเริ่มต้นประวัติศาสตร์ใทยประมาณปี พ.ศ. 800 ตอนที่ 3 จงตอบคำถามต่อไปนี้ โดยเลือกคำตอบที่กำหนดให้ แล้วนำหมายเลขหน้าข้อความไปใส่ในช่องด้านล่าง ตัวเลือกคำตอบ 6. อักษรคิวนิฟอร์ม 1. กำแพงเมืองจีน 7. ปราสาทนครวัด 8. บันทึกของนักเดินทาง 2. เทวรูป 3. เครื่องสังคโลก 9. จดหมายเหตุ 4. พงศาวดารไทย 10. ศิลาจารึกพ่อขุน 5. ตำหนักฮ่องเต้ คำถาม จงพิจารณาตัวเลือกข้างบนแล้วนำหมายเลขใส่ในช่องด้านล่างให้ถูกต้อง หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
สังคมศึกษา มัธยมต้น

ช่วยหน่อยยยยยน้า

คำชี้แจง ให้นักเรียนเชขียนเครื่องหมาย / องใน หน้าข้อความที่เป็นการใช้สิทธิออกเสียงเือกตั้งตาม ระบอบประชาธิปไตย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภามีอำนาจเหนือประชาชน อำนาจของประชาชนคือ การลงคะแนนเลือกตั้ง เลือกคนดีเพื่อไปควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจในการบริหารประเทศ ถ้าพบการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งให้รีบหลีกหนี เมื่อครบอายุ 18 ปีบริบูรณ์ ต้องออกไปใช้สิทธิการเลือกตั้ง การซื้อสิทธิและขายเสียงการเลือกตั้งเป็นกระบวนการเลือกตั้งที่ถูกต้องตาม ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมประชาธิปไตย การส่งเสริมเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของนักเรียนเพียงเท่านั้น นักเรียนมีบทบาทส่งเสริมเชิญชวนให้ผู้ปกครองออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หน้าที่หลักของพระสงฆ์ต้องไปเลือกตั้ง

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
สังคมศึกษา มัธยมต้น

ช่วยหาคำตอบอีกอันให้หน่อยค่าาา ช่วยหน่อยน๊าาา

คำชี้แจง : นำข้อความที่กำหนดให้ไปเติมลงในตาราง ตามขั้นตอนให้ถูกต้อง (ตารางในหน้าที่๑) ทรงแสดง ทางสายกลาง คือ อริยมรรคมีองค์แปดประการ ได้แก่ เห็นชอบ ดำริชอบ เจรจาชอบ การงานชอบ อาชีพชอบ สติชอบ พยายามชอบ และสมาธิชอบ เทพทั้งหลายได้ป่าวร้องต่อๆกัน ไปถึงหมู่พรหมว่า พระพุทธเจ้าทรงหมุนกงล้อ คือ พระธรรม ที่ไม่มีใคร ไม่ว่าสมณพราหมณ์ เทวดา มาร พรหม ที่จะสามารถหมุนกลับได้ ทรงแสดงอริยสัจสี่ประการ ประกอบด้วย ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ) โดยแสดงครบวงจร 1 น ( ว่าพระองค์ทรงตรัสรู้สิงเหล่านี้อย่างไร ทรงชี้ว่า มีทางสุดโต่ง ๒ ทาง ที่บรรพชิตไม่ควรปฏิบัติ คือ การหมกมุ่นในกามอันเป็นทางหย่อนเกินไป และ การทรมาณตนเองให้ลำบากอันเป็นทางตึงเกินไป เป็นผลหลังจากการแสดงธรรมจบลง อาจารย์ผู้รวบรวมคัมภีร์นำมาผนวก หลังจากฟังเทศน์จบ โกณฑัญญะได้ขอบวช เป็นสาวกรูปแรกในพระพุทธศาสนา

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
สังคมศึกษา มัธยมต้น

มีใครมีเฉลยแบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม ของม.2 มั้ยคะ คือต้องส่งภายในวันที่11อะค่ะ แล้วเรา... อ่านต่อ

เครื่องมือวัดแสะประเมินปสนเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หน้าที่พลเมือง อักษร วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิในสังคม ม.2 แบบวัด และบันทึกผลการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 100% 70% 50% LLLT

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 2
สังคมศึกษา มัธยมต้น

ทุกคนช่วยวงตรงข้อที่ถูกให้หน่อยค่ะ

LINE 4 12:49 96% < หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ทวีปอเมริกาใต้ คำชี้แจง เลือกค้ำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว 1. ชาวตะวันตกกลุ่มแรกที่ค้นพบทวีปอเมริกาใต้เป็นชนชาติใด ขอิตาลี ค อังกฤษ ก สเปน โปรตุเกส 2. หมู่เกาะสำคัญทางตะวันตกของทวีปอเมริกาใต้คือหมู่เกาะอะไร ก โตเบโก 3. ประเทศอาร์เจนตินาตั้งอยู่ในที่ราบสูงอะไร ก บราซิล 4. น้ำตกเอนเจลอยู่ในที่ราบสูงใดในทวีป่อเมริกาใต้ ก ที่ราบสูงกีอานา ที่ราบสูงแอลติพลาโน 5.แม่น้ำมักดาเลนาในประเทศโคลอมเบียมีต้นกำเนิดมาจากเขต ง ข ตรินิแดด ค บาร์เบโดส ง กาลาปาโกส ข กีอานา ค มาตูโกรสซู ง ปาตาโกเนีย ข ที่ราบสูงบราซิล ค ที่ราบสูงมาตูโกรสซูง ภูมิประเทศเขตใด ก็ เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำ ข เขตที่ราบสูงทางตะวัน ออก ค เขตเทือกเขาสูงทางตะวันตก 6. แม่น้ำใดเกิดจากเทือกเขาในเขตที่ราบสูงบราซิล ก ปารานา สกู 7.เพราะเหตุใดประชากรของทวีปอเมริกาใต้ที่อยู่ในเขตละติจูดต่ำและอยู่ ตอนในของภาคพื้นทวีปต้องอาศัยอยู่บนที่สูง ก เพราะที่สูงมีอากาศไม่ร้อน เขตเงาฝน ง ข้อ ข และ ค รวมกัน ข โอรีโนโก ค มักดาเลนา ง เซาฟรังซี ข เพราะจะได้หลีกหนีจาก ค เพราะในที่ต่ำมีฝนตกชุกมากเกินไป เขาสูงอยู่ตลอดทั้งพื้นที่ 8. ทะเลสาบอะไรมีขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาใต้ ก ซุพีเรียร์ 9. บริเวณใดของทวีปอเมริกาใต้มีภูมิอากาศเหมือนภาคตะวันออกเฉียง เหนือของประเทศไทย ก เมืองอีกีเก ประเทศชิลี บราซิล ค เขตทุ่งหญ้ากัมโป ประเทศบราซิล อาร์เจนตินา ง เพราะมีแนวเทือก ข ตีตีกากา ควินนิเพก ง มาราไกโบ ข ป่าเซลวาส ประเทศ ง เขตทุ่งหญ้าปัมปา ประเทศ 10. ทุ่งหญ้าสะวันนาแถบลุ่มน้ำโอรีโนโกมีชื่อว่าอะไร ก ยาโน กรันชาโก 11. บริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกของทวีปอเมริกาใต้มีพืชพรรณ ธรรมชาติเป็นแบบใด ขกัมโป ค ปัมปา ง ก ทุ่งหญ้ายาว ไม้สนและไม้ผลัดใบ ข ไม้พุ่มมีหนาม ค ทุ่งหญ้าและป่าโปร่ง

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
สังคมศึกษา มัธยมต้น

ยกตัวอย่างวัฒนธรรมสากลที่มีการนำมาประยุกต์ใช้ในสังคมไทยและอธิบายลักษณะของวัฒนธรรมนั้นๆพร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ.😷💕🙏🏼 #รบกวนช่วยหน่อยนะคะ.🥺

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
1/11