ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ😢🙏

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เลขยกกำลัง 115 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ องเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว 1. 5 มีความหมายตรงกับข้อใด 8. ข้อใดเป็นรูปอย่างง่ายของ 1. 5+5+5+5+5+5+5 7 2 3. (-54p r) (27p 4) 2. 5X5X5X5X5X5X5 2 4 2 3. 7+7+7+7+7 1. 2p q" 12 8 8 2. 2p q1 3. - P r 29 r 4. 7x7x7X7x7 4. 2. - 243 เขียนในรูปเลขยกกำลังได้ดังข้อใด 1. 3 2. (-3) 9. ข้อใดเป็นรูปอย่างง่ายของ 3 4 5 -16p q r -2 -8pq 1 3. 7 4. (-7) 2 7 2pr 1. 7 -2p r 2. 3. (3 - 2 เท่ากับจำนวนใด 9 2 3 -2p r 3. 2 3 1. 17 2. 144 p r 4. 2q 3. 145 4. 289 (81 - 9 x(27) เท่ากับข้อใด 10. ข้อใดเป็นรูปอย่างง่ายของ 36a 6 42a b c 2 6b 1. 11 4 7a c 6b 2. 1. 2. 3" 7ac 4. 3 b 3. 6ac 3. 3" 4. 7ac 5. ข้อใดเป็นรูปอย่างง่ายของ (3a6 (-4ab) -56ab ? 1. ข้อใดเป็นรูปอย่างง่ายของ 24a bา 1. -12a bc 2. -12ab c 3ac 3. -76 1. -7b c 2. 3a b 4. - 4b 4c - 76 -76 2 5 3 6. ข้อใดเป็นรูปอย่างง่ายของ (-2. 1. 2: 3. - 8. 7 ข้อใดเป็นรูปอย่างง่ายของ นในรูป 3. 3a 4. 3a 6 15 2. -6x y ของ 10 5 8 4. -8x y 12. ข้อใดเป็นรูปอย่างง่ายของ 2ab (-6a 6) 6 15 12ab สัญกรณ์ ) เป็น 1. ab 2. -a6 (- 20m ก k) - (- 2mn k) 4. a 6 3. -a 1. -10m n 2. 10m n เท่ากับจำนวนใด 3 10m n k 4. 10m ก 1. 2 2 2 3. 2 4. 2

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 7
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค้าบ

คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ม. 1 เล่ม 1 47 ข้อใดใช้สมบัติการสลับที่ของการคูณ 19. 22. ข้อใดใช้สมบัติการแจกแจงได้ถูกต้อง ก (-4) x 9] x 7 ก (2 x 3) - (7 x 3) = (-4) x (9 x 7) = (2 - 7) x 3 ข (7 + 5) x 3 ข [5 + (-4)] x (-5) = (7 x 3) x (5 x 3) ค (3 + (-6)] x (-8) = (-8) x [3 + (-6)] = [5 x (-5)] + [4 x (-5)] ค (7 x 2) + (7 x 9) = (7 x 2) + (-9) ง ((-12) + 8] x 7 ง (-3) x 5] - [(-3) x 4] = [(-12) x 7] + [8 x 7] = (-3) x (5 + 4) 20. (-8) + 2] - (-1) 23. ข้อใดถูกต้อง = (-8) + [2 + ก (3 + 4 - 6) x 2 = 2 จำนวนใน คือข้อใด ข (-7) + 13 - 6) x 4 = 4 ก -5 ค (-4) x 3) + (5 x 3) = -3 ข -1 ง ((-8) + 9 + (-2)] - 0 = 0 ค 0 ง 1 24. ค่าของจำนวนใน ของข้อใดมีค่าน้อย ที่สุด ก (5 x 4) + [(-8) x 4] = x 4 21. ข้อใดใช้สมบัติการเปลี่ยนหมู่ได้ถูกต้อง ก 10 - (6 + 4) = (10 - 6) + 4 ข (-5) x [3 + 6]) ข (19 x 17) + (19 x 3) = [(-5) x 3] + 6 = 19 x ค (-9) + (-1)] x (-2) ค (-13) + 7) - (-2) = (7 + 2) + ง (6 x 3) - (6 x 4) + (6 x 5) - 6 x = (-9) + [(-1) x (-2)] ง (-1) + (-2)] + 5 = (-1) + [(-2) + 5) SOY INK.

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ

แบบฝึกหัด 1.3 จงเขียนประวัติหรือที่มาของทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับทฤษฎีบทพีทาโกรัส พร้อมโจทย์ตัวอย่าง 2 ข้อ (ทฤษฎีละ 2 ข้อ)

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ

บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง แบบฝึกหัด 2.1 1. จงเขียนเศษส่วนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปทศนิยม 15 2) 8 1) 6 11 4) 35 3) 24 15 6) 37 5 5) 132 2. จงเขียนทศนิยมซ้ำต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปเศษส่วน 2) 2.52 4) 1.236 1) 0.7 3) 0.48 5) 0.0876 6) -0.07 3. จำนวนในแต่ละข้อต่อไปนี้เป็นจำนวนตรรกยะ เพราะเหตุใด 1) 2 3.2 2) 1.3 3) $ 2,5 3 7 + 4) -3.56 - 4.81 6) * 25 5) -4.6 x 0.7 7) -5.6 - 1.1 8) (-6) E 4. จงหาเลขโดดในทศนิยมตำแหน่งที่ 100 ของจำนวนต่อไปนี้ 1) 0.3i27 2) 0.3i27 + 0.21 22 3) 7 1 19

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 2
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยเค้าหน่อยค่าา😭🥺 ====🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻====

แบบฝึกหัดที่ 3 เรื่อง การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 1) จงพิจารณาว่าสมการต่อไปนี้เป็นสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวหรือไม่ (1.1) x - 1 = 3 ตอบ. เพราะ (1.2) m = 5 + 2n ตอบ. เพราะ (1.3) 8(m - 6) = 32 ตอบ. เพราะ (1.4) k(k + 1) = 0 ตอบ. เพราะ (1.5) a - 8 = b + 7 ตอบ... เพราะ.. 2) จงตรวจสอบว่าจำนวน งเล็บ [ ] เป็นคำตอบของสมการที่กำหนดให้หรือไม่ (2.1) 0.5a + 3 = 0 [-0.6] ตอบ. เพราะ 1 7 (2.2) 8m + " = 2 2 ตอบ. เพราะ (2.3) 10(2t - 7) + 1 = 31 [5] ตอบ. เพราะ (2.4) 5n - 15 = 3n - 1[ 8 ] ตอบ. เพราะ X+42 (2.5) 11 = 2x [ 2] ตอบ. เพราะ 3) จงหาคำตอบของสมการต่อไปนี้ โดยใช้วิธีลองแทนค่าตัวแปร (3.1) m + 3 = -15 ตอบ. (3.2) 7x = -2 ตอบ. (3.3) 3m + 27 = 0 ตอบ. (3.4) 5n = 8n ตอบ. (3.5) a + 3a = 48 ตอบ.

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

มีคนเก่งคนไหนว่างช่วยเค้าไหมคะ👉👈 งงมาวันสองวันแล้วบิดคำตอบจากสมองมาไม่ได้สักที ถ้ามีอธิบายด้วยก็จะดีมากมากเลยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้านะคะ(><)

ถ้าคำตอบของสมการ x+kx+5 = 0 2 มีค่าเท่ากัน แล้ว k มีค่าเท่าไร 1. 10 และ -10 2. 25 และ -25 3. (5 และ -5 4. 2/5 และ -2/5

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ

แบบฝึกหัด 1.3 ดิหรือที่มาของทฤษฎีบที่ทาโกรัสและบทกลับทฤษฎีับทพีทาโกรัส พร้อมโจท แบบฝึกหัด 1.3 จงเขียนประวัติหรือที่มาของทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับทฤษฎีบทพีทาโกรัส พร้อมโจทย์ตัวอย่าง 2 ข้อ (ทฤษฎีละ 2 ข้อ) คาตอบ ไม่มี คำตอบ

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

มีใครช่วยอธิบายให้ได้บ้างคะว่าอันนี้มันคืออะไร T_T

14. มายด์มีลูกอมน้อยกว่าจำ 5 เม็ด ถ้าค่าเฉลี่ยเลขคณิตลูกอมของทั้งสองคนไม่เกิน 20 เม็ด จงพา ว่าจำมีลูกอมมากที่สุดกี่เม็ด 1. 22 เม็ด 2. 24 เม็ด 3. 26 เม็ด 4. 28 เม็ด

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 2
1/143