คำตอบ

✨ คำตอบที่ดีที่สุด ✨


1.1 การเมืองและความมั่นคง
ไทยมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมให้อาเซียนเป็นองค์กรความร่วมมือระดับภูมิภาค ซึ่งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างสันติภาพและลดความตึงเครียดทางการเมืองในภูมิภาคลง ทำให้อาเซียนสามารถขยายจำนวนสมาชิกจนครบ 10 ประเทศ

1.2 เศรษฐกิจ
ไทยได้เสนอและผลักดันให้มีการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน ตามแนวคิดของนายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี เพื่อให้อาเซียนรวมตัวเป็นตลาดเดียว

1.3 สังคม
ไทยสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์ในภูมิภาค ทั้งยังผลักดันให้อาเซียนมีปฏิญญาเกี่ยวกับโรคเอดส์ และเป็นผู้นำการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ รวมถึงการแก้ปัญหาภัยพิบัติ และเตรียมการสร้างระบบเตือนภัยต่างๆ

คอนเนอร์

2.1 ขยายการส่งออกและโอกาสทางการค้า จาการยกเลิกอุปสรรคภาษีและที่มิใช่ภาษีจะเปิดโอกาสให้สินค้า เคลื่อนย้ายเสรี

2.2 คาดว่า การส่งออกไทยไปอาเซียนจะสามารถขยายตัวได้ไม่ต่ำกว่า 18 - 20% ต่อปี

2.3เปิดโอกาสการค้าบริการ ในสาขาที่ไทยมีความเข้มแข็ง เช่น ท่องเที่ยว โรงแรมและร้านอาหาร สุขภาพ ทำให้ไทยมีรายได้จากการค้าบริการไปต่างประเทศเพิ่มขึ้น

คอนเนอร์

3.1พัฒนาตนเองเพื่อรองรับการแข่งขันในอนาคต
3.2การเรียนรู้เกี่ยวกับเพื่อนบ้านอาเซียน
3.3การเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ
3.4การเรียนรู้ภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนและภาษาที่สาม
3.5การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษา
3.6การสร้างประชากรที่มีคุณภาพและมีคุณธรรม

บูบู้

ขอบคุณมากๆเลยค่ะ🙏🙏🙏

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉