ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

เคมี มัธยมปลาย

รบกวนช่วยหน่อยค่ะ อยากได้แนวคิดทุกข้อพร้อมคำตอบที่ถูกต้องค่ะ ขอบคุณล่วงหน้านะคะ🙏🏻😺

ตอนที่ 1 ข้อใดกล่าวถูกต้องให้นักเรียนตอบ ก ถ้าข้อใดกล่าวผิดให้ตอบข และแก้ให้ถูกหลังคำตอบด้วย 1. น้ำเชื่อมเข้มข้น 5 % โดยมวล หมายถึง มีน้ำตาลอยู่ 5 กรัม ในน้ำ 100 กรัม 2. น้ำเชื่อมเข้มข้น 15 % โดยมวล หมายถึง ในน้ำ 100 กรัมมีน้ำตาลอยู่ 15 กรัม 3. สารละลายกรดอะซิติก เข้มข้นร้อยละ 12 โดยมวล หมายถึง ในน้ำ 100 กรัม มีกรดอะซีติกอยู่ 12 กรัม 4. น้ำส้มสายชูเข้มข้นร้อยละ8 โดยปริมาตร หมายถึง มีกรดอะซิติกอยู่ 8 กรัมในสารละลาย 100 cm 5. ทิงเจอร์ไอโอดีนเข้มข้นร้อยละ10โดยมวลต่อปริมาตรหมายถึง มีไอโอคีนอยู่ 10 กรัมในเอทานอล 100 กร 6. สารละลาย NaOH 5 % โดยมวล หมายถึง มี NaOH อยู่ 5 กรัมในสารละลาย 100 cm ตอนที่ 2 ให้ตอบข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว ( ( 1ม 1 = 1, 0ี : 16, Fha = 83 C0 65.5 7. สาร ละลายน้ำตาลซูโครส C, H, O, เข้มข้นร้อยละ 16 โดยมวลต่อปริมาตร จำนวน 600 crm จะมีน้ำตาลซูโครสละลายอยู่ที่กรัม ก, 16 ข. 96 ค, 342 ง. 600 8. จากโจทย์ข้อ 7 จะมีน้ำตาลซูโครสละลายอยู่ที่โมล ก. 1 "ข. 0.96 ค. (0.42 ง, 0.28 9. จะต้องใช้ NaCl อย่างละกีกรัมในการเตรียมสารละลาย NaCI เข้มข้นร้อยละ 8 โดยมวล จำนวน 240 กรัม ก. 8.5 ข. 19.2 ค. 4,2 ง. 240 10. จากข้อ 9 จะต้องใช้ น้ำ อย่างละกีกรัมในการเตรียมสารละลาย NaCI เข้มข้นร้อยละ 8 โดยมวล จำนวน 240 กรัม ก. 240.1 ข. 220.8 ต. 19.2 ง, 8 11. สารละลาย H,SO, 96 % โดยมวล มีความหนาแน่น 1.84 cท จงหามวลของกรด 1,SO, ในสารละลาย 1 dm ( 1,000 cm ) ให้หามวลของ H,S0, ในสารละลาย 1 dm ก่อน โดยเอา 1.84 x1,000 จากนั้นจึงนำไปแทนต่าสูตรได้ ก. 1,84) ข. 184 ค. 1,766.4 ง. 176,64

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
เคมี มัธยมปลาย

ขอวิธีทำให้หนูหน่อยได้ไหมอ่ะคะ🥲😊

4. การรวมตัวของไนโตรเจน และ ไฮโดรเจน เป็นดังสมการ N. (g) + 3 H. (g) 2 NH, (g) พบว่าความเข้มข้นของ NH เพิ่มขึ้นจาก 0.05 moVL เป็น0.20 moVL ในเวลา 100 วินาที จงหาอัตราการลดลงของ N. (g)

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
เคมี มัธยมปลาย

เคมี ม.4 เรื่อง ร้อยละโดยมวลของธาตุครับ ช่วยแสดงวิธีทำข้อนี้หน่อยครับ ( คำตอบที่ถูกคือ10ครับ )

6. สารประกอบ Na2CrO4-nH20 มีธาตุใครเมียม (Cr) เป็นองค์ประกอบร้อยละ 15.2 โดยมวล จงหาว่า n มีค่าเท่าไร (กำหนดให้มวลอะตอมของ Cr เท่ากับ 52 ) e วิกคิด

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
เคมี มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ

การแก้ปัญหาโดยการบูรณาการความรู้ สมาชิกในกลุ่ม 1. นาย/นางสาว เลขที่ ม.6/. 2. นาย/นางสาว เลขที่ ม.6/.ะ 3. นาย/นางสาว เลขที่ ม.6/ สถานการณ์ ปัญหา คำถาม การสืบค้นข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง เน้นเคมี คำถามย่อย สมมติฐาน ตัวแปร ตรวจสอบสมมติฐาน เน้นการออกแบบเชิงวิศวกรรม วางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน นำเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน 4*ให้ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New ขนาด 16 บรรณานุกรม การเกิดปฏิกิริยาของโอโซนกับ CFCS http://www.lesa.biz/earth/global-change/0zone-depletion

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
เคมี มัธยมปลาย

รบกวนช่วยหน่อยค่ะ จะทบทวนก่อนสอบไม่แน่ใจว่าทำตรงนี้ถูกมั้ยค่ะรบกวนหน่อยนะคะ🙏🏻 จะสอบวัน28/12/64นี้แล้วค่ะ*** ช่วยหน่อยนะคะ❤️

ตอนที่ 1 ค่าชี้แจง ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 1. โมล หมายถึงหน่วยที่แสดงตามข้อใด ก. หน่วยที่แสดงจำนวน ดินสอ 1 โหล ข. หน่วยที่แสดงจำนวนอนุภาคของสารจำนวน 6.02 x 10 อนุภาค ค. หน่วยที่แสดงมวลของเนื้อหมู 100 กรัม ง. หน่วยที่แสดงปริมาตรของสารละลายน้ำเชื่อม 50 ลบ.ซม 2. แก๊ส 0, 1 โมล มีจำนวนอนุภาคเท่าไร 23 ก. 6.02 x 10 ข. 6.02 x 10 -23 ค. 6.02 x 10 3. สาร x จำนวน 0.5 mol มีจำนวนอนุภาคเท่าไร ง. 6.02 x 10 23 ก. 6.02 x 10 ข. 6.02 x 10 23 ค. 3.01 x 10 ง. 3.01 x 10 4. สาร a จำนวน 2.5 mol มีจำนวนอนุภาคเท่าไร 22 23 ก. 6.02 x 10 ข. 12.0 x 10 23 22 ค. 3.01 x 10 ง. 15.05 x 10 5. สาร H, SO, 0.5 mol มีจำนวนมวลโมเลกุลกีกรัม (มวลอะตอม H = 1, S = 32 , 0 = 16) ก. 49 ข. 62 ค. 98 ง. 105 6. ธาตุ S จำนวน 64 g มีจำนวนโมลเท่าไร (มวลอะตอม S = 32 ) ก. 1 ข. 2 ค. 3 ง. 4

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
เคมี มัธยมปลาย

รบกวนช่วยหน่อยค่ะ จะทบทวนก่อนสอบไม่แน่ใจว่าทำตรงนี้ถูกมั้ยค่ะรบกวนหน่อยนะคะ🙏🏻 จะสอบวัน27/12/64นี้แล้วค่ะ***

คำชี้แจง ให้นักเรียนแสดงวิธีทำในกระดาษคำตอบ 1. แก๊ส A 3 โมเลกุล มีมวล 60 x 1.66 x 10 4 กรัม มวลโมเลกุลของแก๊ส A เป็นเท่าใด 2. สารประกอบ CUSO, 3H,0 มีมวลโมเลกุลเท่าใด ( Cu=63.5 , N=14 , H=1 , S=32 ,0=16)

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
เคมี มัธยมปลาย

ขอวิธีทำ+คำตอบหน่อยค่ะ🥺🙏

5. ตามธรรมชาติโบรอน (B) มี 2 ไอโซโทป ประกอบด้วย "B มวลอะตอม 10.013 และ "B มวลอะตอม 11.009 และมวลอะตอมเฉลี่ยของ B เท่ากับ 10.811 จงหาร้อยที่พบในธรรมชาติ ของ B แต่ละไอโซโทป วิธีทำ

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
เคมี มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่าา🥺

2. N, 3.01 x 104 โมเลกุลมีกี่ dm ที่ STP (Ans. 12 dm) 3. N, 3.01 x 104 อะตอมมีกี่ L ที่ STP เ24 3 4. 0, 6.4 g มีกี่ dm ที่ STP (Ans. 4.48 dm) 3 5. N,0 448 dm ที่ STP มีมวลที่กิโลกรัม

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
1/31