ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ🥺💖

* ให้นักเรียนเขียนแสดงการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้สมบัติการไม่เท่ากัน พร้อมทั้งเขียนกราฟแสดงคำตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 1) 4x > 28 + + 2) -5n 220 +-+ ++ 3) 8a <-40 ๑๑๑๑๑๑๑๑๑๐๐๑๑๑๑๑๑๐๐๑๑๑๐๑๑ ๑๑๑๑๑๑๑๑ +
วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ช่วยบอกผมหน่อยครับ แคลคูลัส1 พืชคณิตเวกเตอร์ครับ

การบ้าน 1. จงหาระยะทางระหว่างจุด P (2,0,-2) และ Q (6,-1,4) 2. กำหนดให้ V = (3,1)และW = (1,2)จงหาค่าของ 3Vและ-3W 3. กำหนดให้ V = (-10,-6) และ W = (-3,7) จงหาค่าของ 3V + W, V-4Wและ 3V 31
เคมี
มัธยมปลาย

รบกวนด้วยค่ะ เรางงมากๆ TT

3. ธาตุ X มี 3 ไอโซโทป มีประจุในนิวเคลียสเป็น 6 เท่าของนิวเคลียสไฮโดรเจน และมีจำนวน นิวตรอนเท่ากับ 6, 7 และ 8 ตัว ตามลำดับ ข้อใดเป็นสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของทั้ง 3 ไอโซโทป 1. X * * 2. X X * 3. 12X 19x 16% 8 13 14 *, x, x, 'ร
ภาษาอังกฤษ
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่า พรุ่งนี้จะส่งแล้ว

14 Read. Circle the correct word. 1. The / A back wall of this art room is neon pink. 2. What's the / a name of this dark blue color? 3. Our classroom has a / the colorful work station. 4. The / A moon is very bright in the night sky. 5. Ibought a / the new pair of shoes. The / A color of these shoes is light green. 6. Lucy wore an / the orange and green scarf. I never saw it before today. 7. In some countries, seeing the /a black cat is g0od luck. 15 Fill in the blank. Use the or a/an. 1. The sign said to slow down, but Juan did not notice warning. 2. Walking on green grass is luxury for Linda because she lives in the desert. 3. Andi wants to start online company that sells fabric dyes. 4. wedding will be next Saturday afternoon. Ana is so nervous! 5. Have you ever seen violet clouds in sky?
ภาษาไทย
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ🕯 #ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ.🥰

ใบงานที่ ๒ เรื่อง ความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย คำชี้แจง : จงใช้คำที่กำหนดให้แต่งประโยคให้มีความหมายโดยนัย และขีดเส้นใต้คำที่มีความหมายโดยนัย ในประโยคให้ถูกต้อง ตัวอย่าง อุ้ม สามารถแต่งประโยคได้ดังนี้ (คุณธมลวรรณถูกอุ้มไปเรียกค่าไถ่จำนวนเงิน ๑๐ ล้านบาท) ๑. งูเห่า ๒. หงส์ ๓. ไม้ประดับ ๔. เสือ ๕. กา 5. ดวงใจ ๗. เกลือ ๔. ไฟเขียว ๔. ตอ ๑๐. ผ้าขาว ื่อ ชัน เลขที่
1/500