ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

ช่วยแสดงวิธีทำให้ดูหน่อยได้ไหมครับ ขอบคุณลาวงหน้าครับ

กำหนดให้ r = {(x, y) y = 10x} ข้อใดคือโดเมนของ r ก. D, ={1r= 10} ข. D, = {x\xe R} ค. D, ={1x20} ง.D, ={xxs0} -

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

มีใครสามารถช่วยมั้ยคะ

ตอบ a- - พ่อค้านำขนมชนิดที่ 1 ราคาถุงละ 137.50 บาท และขนมชนิดที่ 2 ราคาถุงละ 75 บาท รวม 100 ถุง จากนั้นเขานำขนมมาผสมกันได้ 100 ถุง เท่าเดิม แล้ว ขายไปถุงละ 84 บาท เมื่อขายหมดปรากฏว่าขาดทุน 30% พ่อค้าซื้อขนมมา อย่างละกี่ถุง

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
เคมี มัธยมปลาย

ใครพอจะทำได้มั้ยคะ 🥺

ชื่อ - สกุล เลขที่ 1.6 เมื่อธาตุสมมติ Y เกิดเป็นไอออน จะมีประจุเป็นเท่าไรจึงเสถียร จงเขียนแสดงคำตอบในรูปของ สัญลักษณ์นิวเคลียร์ พร้อมระบุจำนวนอนุภาคมูลฐานของไอออน และเขียนแสดงการจัดเรียง อิเล็กตรอนแบบแผนภาพออร์บิทัลที่ใช้ก๊าซเฉื่อยเป็นแกนของไอออนที่เกิดขึ้น ตอบ (2 คะแนน) 1.7 เมื่อธาตุสมมติ X เกิดเป็นสารประกอบตามกฎ Octet กับธาตุ Chlorine(Cl) ให้นักเรียนเขียนสูตร เคมี อ่านชื่อ เขียนสูตรแบบจุด สูตรแบบเส้น รูปร่างโมเลกุลพร้อมระบุรูปทั่วไปของ VSEPR ระบุ สภาพขั้วของพันธะและสภาพขั้วของโมเลกุล พร้อมระบุแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล รวมถึง ประโยชน์และโทษของสารประกอบดังกล่าว (10 คะแนน) ตอบ 1.8 เมื่อธาตุสมมติ Y เกิดเป็นสารประกอบตามกฎ Octet กับธาตุ Fluorine(F) ให้นักเรียนเขียนสูตร เคมี อ่านชื่อ เขียนสูตรแบบจุด เขียน Born Haber Cycle เขียนสมการการละลายน้ำ รวมถึง ประโยชน์และโทษของสารประกอบดังกล่าว เมื่อนำสารประกอบดังกล่าวไปทำปฏิกิริยากับ AgNo,(aq) ให้นักเรียนเขียนสมการไอออนิกสุทธิแสดงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น (15 คะแนน) ตอบ

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 4
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ😢🙏

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เลขยกกำลัง 115 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ องเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว 1. 5 มีความหมายตรงกับข้อใด 8. ข้อใดเป็นรูปอย่างง่ายของ 1. 5+5+5+5+5+5+5 7 2 3. (-54p r) (27p 4) 2. 5X5X5X5X5X5X5 2 4 2 3. 7+7+7+7+7 1. 2p q" 12 8 8 2. 2p q1 3. - P r 29 r 4. 7x7x7X7x7 4. 2. - 243 เขียนในรูปเลขยกกำลังได้ดังข้อใด 1. 3 2. (-3) 9. ข้อใดเป็นรูปอย่างง่ายของ 3 4 5 -16p q r -2 -8pq 1 3. 7 4. (-7) 2 7 2pr 1. 7 -2p r 2. 3. (3 - 2 เท่ากับจำนวนใด 9 2 3 -2p r 3. 2 3 1. 17 2. 144 p r 4. 2q 3. 145 4. 289 (81 - 9 x(27) เท่ากับข้อใด 10. ข้อใดเป็นรูปอย่างง่ายของ 36a 6 42a b c 2 6b 1. 11 4 7a c 6b 2. 1. 2. 3" 7ac 4. 3 b 3. 6ac 3. 3" 4. 7ac 5. ข้อใดเป็นรูปอย่างง่ายของ (3a6 (-4ab) -56ab ? 1. ข้อใดเป็นรูปอย่างง่ายของ 24a bา 1. -12a bc 2. -12ab c 3ac 3. -76 1. -7b c 2. 3a b 4. - 4b 4c - 76 -76 2 5 3 6. ข้อใดเป็นรูปอย่างง่ายของ (-2. 1. 2: 3. - 8. 7 ข้อใดเป็นรูปอย่างง่ายของ นในรูป 3. 3a 4. 3a 6 15 2. -6x y ของ 10 5 8 4. -8x y 12. ข้อใดเป็นรูปอย่างง่ายของ 2ab (-6a 6) 6 15 12ab สัญกรณ์ ) เป็น 1. ab 2. -a6 (- 20m ก k) - (- 2mn k) 4. a 6 3. -a 1. -10m n 2. 10m n เท่ากับจำนวนใด 3 10m n k 4. 10m ก 1. 2 2 2 3. 2 4. 2

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 7
1/563