ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

ประวัติศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยบอกหน่อยนะ 🙏🙏🙏

ก จ หหร” จนทกมทั้งนักกา จ ต่างชา| ราชการ ตินแดนป: ร์ทูต พ่อค้า นักเผชิญโขคที่เดินทาวว ทางพ เหตุ 'ระเทศไทยสมัยต่าง ๆ 1รชามนไน 2 2 6 ใหล้กกนตต: 0 กฐานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ และการปกครองที่รัฐมีต่อ ราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิ: อ เละส่วนภูมิภาค 7 | การนําหลักฐานไปใช้ต้องระมัดระวังเพราะผู้บันที, ผู้บันทึกมีวัฒนธรรม ความคิดที่แตกต่างจากคนไทย 8 | จารึกลงบนวัสดุหลายประ| 'เภท เช่น แทนศิลาหรือแผ่นศิลา แผ่นทอง แผ่นเงิน ใบลาน 9 | หลักฐานที่ให้คุณค่ามากในการศึกษาประวัติศาสตร์โดยเฉพาะสมัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์จนถึงต้นรัชกาลที่ ๕ 10 หลักฐานที่มีลักษณะเด่นในเรื่องการให้รายละเอียดและความถูกต้อง 'ในเรื่องเวลา มีการแทรกความคิดเห็นของผู้บันทึกลงไปด้วย ” คําสิ่งที่ 4« ให้นักเรียนนําตังเลขหน้าข้อความใสลงในช่องว่างด้านล่างให้สัมพันธ์กัน ม อาณาจักรทวารวดี 2. อาณาจักรละโว้ 3. อาณาจักรโยนกเชียงแสน 4. อาณาจักรหริภุญชัย 5. อาณาจักรล้านนา 6. อาณาจักรลังกาสุกะ 7. อาณาจักรตามพรลิงค์ 8. อาณาจักรศรีวิชัย 9. อาณาจักรโคตรบูรณ์ 10. อาณาจักรอิศานประ 2 ค ด ศาสนสถานที่สําคัญเช่น พระบรมธาตุไชยา อ.ไชยา เทวรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ที่วัดศาลาทึง อ.ไชยา เป็นต้น .มีการขุดพบเหรียญที่มีจารึกภาษาสันสกฤษว่า “ศรีทวารวดี ศวรบุณยะ” แปลว่าการบุณญ์ของพระเจ้าศรีทวารวดีที่ จ.นครปฐม ..รุ่งเรืองในสมัยพระเจ้าอิศานวรมัน ต่อมาแตกแยกออกเป็นเจนละบกเจนละนําพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ทรงรวบรวมเป็น อาณาจักรขอม ' ภา ' อ 0 ' เรื่องราวของอาณาจักรปรากฏอยู่ในตํานานสิงหนวัติกุมารและตํานานลวจังกราช มีศูนย์กลางอยู่ที่ อ.เชียงแสน จ. เชียงราย .หลักฐานที่สําคัญ เช่นพระปรางค์สามยอด เทวสถานปรางค์แขก เทวรูปพระนารายณ์ เทวรูปพระโพธสัตว์อวโลกิเตศวร มีต ก็ตวม ฮ่ ม 4 ล, ซึ, เดิ“ ๕- เจ้- .มีศูนย์อยู่ที จ.นครพนม มีอาณาเขตควบคลุมพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตลอดจนดินแดนฝั่งช้ายของแม่นําโขง ผู้ก่อตั้งอาณาจักรคือ พระยามังรายมหาราช มีศูนย์กลางที่ จ.เชียงใหม่ ศาสนสถานสําคัญ เช่น วัดเจดีย์หลวง วัดเจดีย์เจดีย์เจิดยอด -ศูนย์กลางของอาณาจักรอยู่บริเวณ จ. นครศรีธรรมราชในปัจจุบัน .ตํานานจามเทวีวงศ์ระบุว่า ถาษ๊วาสุเทพเป็นผู้สร้างเมือง และขอให้กษัตริย์ละโว้ส่งเชื้อพระวงศ์มาปกครอง .มีศูนย์กลางอยูที่ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี เป็นศูนย์กลางสําคัญของพระพุทธศาสนานิกายมหายาน ดังปรากฏหลักฐานจากจดหมายเหตุของ สี+เลื้ด. หลวงจีนอิจิง
คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

วอนผู้รู้ช่วยแสดงวิธีทำที่ครับ ข้อนี้ผมมั่วถูกเฉยยยย

=329เ(สก82-6)7=1ญท((4ก0-8 =ยห น((8ก00-4=2 ดังนั้น ๓(4 บ 8 บ 6)เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ 1 73 (622 94 3 96 4, 96 5. ไม่มีข้อใดถูก 1 0 50<04< 2และ 2001*0 -+ 6๕๐5๐๐20 - 3” “7 10 =0 แล้วค่าของ 51ท 0 * 6๐05 0เท่ากับข้อใด 15 1 0 23 3.ง3 ๒6 ป 2 4 450:4 โป จากรูป05 ขนาน 8 อัตราส่วน ๐ : ส = 2:3 ถ้าพื้นที่ ฯ 1 ๓ ข่ มเหลยม 6๕068 = 24ตารางหน่วย จงหาพืนทิสามเหลีย
แผนการเรียน
มัธยมปลาย

เป็นคนที่พื้นฐานม.ต้นแย่มากค่ะ เรียกได้ว่าแทบไม่มีอะไรติดตัวมาเลย ตอนนี้อยู่ ม.4 สายวิทย์-คณิต เราอยากทราบว่า 1.เราควรเรียนเนื้อหา ม.ต้นใหม่ให้พื้นฐานแน่นๆหรือว่าควรเรียนล่วงหน้าเนื้อหา ม.ปลาย 2.เราฝันอยากเรียนหมอ มากๆๆๆๆๆ ถ้าเตรียมตัวตอนนี้จะช้าไปหรือเปล่า ขอคำปรึกษาหน่อยค่ะ ตอนนี้ไม่รู้จะเตรียมตัวยังไงดี เราเป็นคนมีปัญหาในการเรียน เรียนห่วยทุกๆวิชาเลย เราอยากปรับปรุงตัว แต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหน กลัวว่างแผนในการเรียนผิดแล้วจะเสียเวลา ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ภาษาไทย
มัธยมปลาย

ช่วยเริ่มให้เราหน่อยได้มั้ยคะคิดไม่ออกส่งพน.แล้ว ㅠㅠ​

เรื่อง การเขียนอธิบาย บรรยาย พรรณนา คร ม ซะ 7, ร %“% คําสัง : ใหนักเรียนเขียนบรรยายและพรรณนาความทุกข์ของชาวนาจากสถานการณ์ปัจจุบัน
เคมี
มัธยมปลาย

ทำไงคะช่วยหน่อยนะ

2 พลังงานไอออไนเซซันของ 11” 0 น มีค่า 1.91% 107 ๐=3.0%10”ท๓ร7) จูล จะ: มความยาวคลื่นกี่นาโนเมตร (กําหนดให้ ก = 6.626 10“ ๑, 3. เส้นสเปกตรัมสีแดงมีความยาวคลื่น 656 กกา เล้นสเปกตรับสีม่วงมี| ความถี่ 7.31 % 10"“ ๑7 (12) เล้นสเปกตรับทั้งสองบี พลังงานต่างกันเท่าใด (กําหนดให้ ก = 6.626 %« 10 ” 5 ,0= 3.0 % 10” ฑร )
1/437