ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มีใครพอช่วยได้มั้ยคะข้อ18-21(thermodynamics)

1-18 มาโนมิเตอร์บรรจุของเหลวที่มีความถ่วงจำเพาะ 0.8 ถ้าความ แตกต่างของระดับของเหลวในขาทั้งสองของมาโนมิเตอร์ เท่ากับ 300 mm จงหาความดันแตกต่างระหว่างจุดทั้งสอง และถ้าหากพิจารณาที่ความดันแตกต่างเท่ากัน รูปประกอบแบบฝึกหัดข้อที่ 1-17 แต่เปลี่ยน ของเหลวเป็นชนิดที่มีความหนาแน่น 13,600 kg/m จงหาว่าระดับของเหลวในขาทั้งสองของมาโนมิเตอร์ จะต่างกันเท่าใด (ตอบ 2.35 kPa, 17.6 mm) 1-19 มาโนมิเตอร์ที่ใช้สารบรรจุเป็นปรอท ( = 13,600 kg/m) ได้รับการต่อเข้ากับท่ออากาศดังแสดงในรูป (หน้า 29) เพื่อวัดความดันภายในท่อ ถ้าความดันบรรยากาศในบริเวณนั้นเป็น 100 kPa (ก) จงพิจารณา ว่าความดันในท่อว่าสูงกว่าหรือต่ำกว่าความดันบรรยากาศ (ข) จงคำนวณหาความดันสัมบูรณ์ในท่อ (ตอบ 102.0 kPa) แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเทอร์โมไดนามิกส์ 29 - ความดันเกจของอากาศในถังเป็น 80 kPa ดังแสดงในรูป จงหาความสูง 1 ของปรอทในมาโนมิเตอร์ ตอบ 58.2 cm) AIR P P= ? h = 15 mm รูปประกอบแบบฝึกหัดข้อที่ 1-19 A = 35 cm²81 80 kPa Air 30 cm 75 cm Water h รูปประกอบแบบฝึกหัดข้อที่ 1-20 Oil SG=0.72 -Mercury SG= 13.6 (ผิวของชั้นน้ำมันเปิดออกสู่ - ภาชนะบรรจุของเหลวหลายชนิดต่ออยู่กับหลอดรูปตัวยูดังแสดงในรูป บรรยากาศ) จงใช้ข้อมูลที่กำหนดในการคำนวณหาความดันเกจที่จุด A รวมทั้งพิจารณาว่าหากเปลี่ยน ของเหลวในภาชนะเป็นปรอท ความสูงของปรอทจะเป็นเท่าใดที่ความดันเท่ากัน (ตอบ 0.471 kPa และ 0.353 cm)

เคลียร์แล้ว จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาไทย มหาวิทยาลัย

ใครทำได้มั้งใครพูดส่งสาร ข้อ10 ข้อ 11

๑๐. เหตุใดจึงต้องมีการแบ่งระดับของภาษาต่างกันออกไป เราสามารถใช้ภาษาระดับเดียวกัน สื่อสารในทุกโอกาส ได้หรือไม่ ๑๑. ให้นักศึกษาสารจาก "ธรรมะหลวงพ่อจรัญ" แล้ววิเคราะห์องค์ประกอบการสื่อสารตามหัวข้อ ต่อไปนี้ วันพรุ่งนี้ อยู่ไคล บังไม่เกิด างมันเกิด อย่าร้อน ไปก่อนได้ วันวานนี้ ตายแล้ว น้แล้วไป อย่าเอาใจไปข้อง ทั้งรองวัน ถ้าวันนี้ 4ดสัน ระรั่นจิต อย่าไปคิด หน้าหลัง มาคลั่งฝัน ซั่งที่แล้ว แล้วไปนrล้วกัน สั่งที่ฝันไม่มา อย่าอาวรณ์ พระอรรมสิงคแราจารย์ (หลวงพ่อารณ จิตอมุโม) ที่มา: ธรรมะหลวงพ่อจรัญ ๑๑.๑) ผู้ส่งสาร คือ. ๑๑.๒) ผู้รับสาร คือ. ๑๑.๓) สาร (สรุปสาระสำคัญ) คือ.. ๑๑.๔) เจตนาในการสื่อสาร คือ..

เคลียร์แล้ว จำนวนคำตอบ: 2
1/12