ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ภาษาไทย มหาวิทยาลัย

ใครทำได้มั้งใครพูดส่งสาร ข้อ10 ข้อ 11

๑๐. เหตุใดจึงต้องมีการแบ่งระดับของภาษาต่างกันออกไป เราสามารถใช้ภาษาระดับเดียวกัน สื่อสารในทุกโอกาส ได้หรือไม่ ๑๑. ให้นักศึกษาสารจาก "ธรรมะหลวงพ่อจรัญ" แล้ววิเคราะห์องค์ประกอบการสื่อสารตามหัวข้อ ต่อไปนี้ วันพรุ่งนี้ อยู่ไคล บังไม่เกิด างมันเกิด อย่าร้อน ไปก่อนได้ วันวานนี้ ตายแล้ว น้แล้วไป อย่าเอาใจไปข้อง ทั้งรองวัน ถ้าวันนี้ 4ดสัน ระรั่นจิต อย่าไปคิด หน้าหลัง มาคลั่งฝัน ซั่งที่แล้ว แล้วไปนrล้วกัน สั่งที่ฝันไม่มา อย่าอาวรณ์ พระอรรมสิงคแราจารย์ (หลวงพ่อารณ จิตอมุโม) ที่มา: ธรรมะหลวงพ่อจรัญ ๑๑.๑) ผู้ส่งสาร คือ. ๑๑.๒) ผู้รับสาร คือ. ๑๑.๓) สาร (สรุปสาระสำคัญ) คือ.. ๑๑.๔) เจตนาในการสื่อสาร คือ..

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 2
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย

ช่วยหน่อยครับ🙏🙏

C Complete the paragraph with the simple past tense of each verb. Frida Kahlo is a hero to many people in Mexico. She (1. be) born in Mexico in 1907. She (2. be) a great artist. She (3. marry) Diego Rivera, another artist, but they (4. have, not) any children. She (5. paint) many interesting and beautiful pictures, even though she (6. study, not) . art. She (7. นse) many ideas from Mexican culture in her paintings. She (8. be) also very brave. After a terrible accident in 1925, her health (9. be, not) very good. But she (10. Work) very hard and (11. create) Some of the most beautiful art in the world. in your country.

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย

ช่วยหน่อยครับ🙏🙏

12. had IIIIพ B) Look at Karen's list from yesterday. What did she do? Follow the example. Friday go to the post office She didn'tgotothepostoffice. 1. buy food for dinner / 1. 2. do my math homework / 2. 3. take my books to the library 3. 4. get new shoes 4. 5. see Mr. Sanchez / 5.

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
ชีววิทยา มหาวิทยาลัย

ช่วยหน่อยค่ะ ชีววิทยา

7. หมอตรวจพบว่าข้าวตังไม่สามารถย่อยอาหารประเภทลิพิตดได้เมื่อตรวจละเอียดพบว่าอวัยวะที่ผลิต (lipase ได้รับ ความเสียหายเป็นส่วนใหญ่นักเรียนติดว่าข้าวจะมีปัญหาอะไรตามมาในด้านการเมแทบอลิซึม จงอธิบายยกตัวอย่างกระบวนการควบคุมแบบป้อนกลับ 1 กระบวน (เป็นการควบคุมการหลั่งฮอร์อะไร และ เป็นการกระตุ้นหรือยับยั้งก็ได้)

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย

ช่วยหน่อยค่ะเหลือ Ex6 Ex4 ที่ยังทำไม่ได้

22:32 อ. 27 ก.ค. จe 58% 4 Exercise 6 Complete the following sentences. Write an adjective phrase that includes the preposition in parentheses. The first one has been done for you. 1. Is this the train to Tokyo (to)? 2. They live in a big house (near). 3. Emily's desk is (oppposite), 4. The bucket has a hole (in), 5. Who is the man - (with)? Exercise 4 Complete the following sentences. Write an adjective phrase, using the adjective in parentheses and another adjective linked with and or but. The first one has been done for you. 1. My dog is_small and brown (small), 2. His sister's hair is (black). 3. Our teacher is (oppposite), 4. Tomorrow's weather wilI be (sunny), 5. The museum waS (quiet),

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
ธุรกิจ มหาวิทยาลัย

ช่วยหาวิธีทำโจทย์ข้อ13 กับ 27หน่อยค่ะ เฉลยข้อ13) 17,659.50บาท ข้อ27) 84.33

13. นายน้ำนิ่งต้องการเก็บเงินเพื่อวางเงินดาวน์ในการซื้อรถยนต์ โดยเขาวางแผนจะฝากเงินทุกปี เป็นเวลา 3 ปีโดยจะฝากเงินก้อนแรกจำนวน 5,000 บาท ในอีก 1 ปีข้างหน้า และเนื่องจากเงินเดือนของเขาจะขึ้นทุกปีดังนั้น เขาจึงจะฝากเงินเป็นจำนวนเพิ่มขึ้นปีละ 10% หากอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 7% อยากทราบว่าในปีที่ 3 เขาจะมีเงิน ทั้งสิ้นเท่ากับเท่าใด 14. หลักทรัพย์ชนิดหนึ่งในวันนี้มีราคาเท่ากับ 1,300 บาท โดยหลักทรัพย์นี้ตกลงจะจ่ายผลตอบแทนให้ผู้

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย

แบบนี้ถูกไหมคะหรือต้องแก้ตรงไหน งงมากเลยค่ะ

เบบฝึกหัดที 1.10 กิดหนดให้ น. ใน2.3. 103, A = 1,2,3,43 B = ใน 2,3,57 จวหา / 1) A 2) 8 อันนี้โจทย์ค่ะ 3) A - B 4) B - A ส่วนของในวงที่มีเหมือนกันต้องระบายไหมคะ? 1 4 2 5 ข้อ1,2ต้อง ระบายสีพวกนี้ ไหมคะหรือ ระบายแต่ในวง 3 คะ? 4 ข้อ3,4ต้องระบาย ส่วนที่บัดสีเหลือง ไหมคะ?

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย

ช่วยหน่อยค่ะทำไม่ได้จริงๆ

17:11 จ. 19 ก.ค. @ 53%| เสร็จสิ้น := 2 Pronouns 2 (1 จาก 45) เปิดใน Office Some of the reflexive pronouns in the following sentences are used correctly, but some are not. Put a checkmark in the box if the reflexive pronoun is correct. Put an x x in the box if it is not correct. Then write the correct reflexive pronoun in the blank space. 1. Sometimes wash the dishes all by himself X 2. Dad had an accident. He cut herself with a knife. 3. Sally washes the car by herself| 4. Do you think the doctor can cure itself when he is ill? 5. The cat stays clean by licking itself| 6. Anna and May made the dinner all by herself 7. Mom lets me walk to school by myself| 8. Can you dress themselves , boys and girls? 9. David can swim all by himself| now. 10. This light is automatic. It switches itself on at night. Exercise 3 Write a short sentence using each of the interrogative pronouns below. Who is this man? Example: Wh0 Who Whose What Which Whom 30

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 2
1/11