ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ชีววิทยา มหาวิทยาลัย

ช่วยหน่อยค่ะ ชีววิทยา

7. หมอตรวจพบว่าข้าวตังไม่สามารถย่อยอาหารประเภทลิพิตดได้เมื่อตรวจละเอียดพบว่าอวัยวะที่ผลิต (lipase ได้รับ ความเสียหายเป็นส่วนใหญ่นักเรียนติดว่าข้าวจะมีปัญหาอะไรตามมาในด้านการเมแทบอลิซึม จงอธิบายยกตัวอย่างกระบวนการควบคุมแบบป้อนกลับ 1 กระบวน (เป็นการควบคุมการหลั่งฮอร์อะไร และ เป็นการกระตุ้นหรือยับยั้งก็ได้)

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย

ช่วยหน่อยค่ะเหลือ Ex6 Ex4 ที่ยังทำไม่ได้

22:32 อ. 27 ก.ค. จe 58% 4 Exercise 6 Complete the following sentences. Write an adjective phrase that includes the preposition in parentheses. The first one has been done for you. 1. Is this the train to Tokyo (to)? 2. They live in a big house (near). 3. Emily's desk is (oppposite), 4. The bucket has a hole (in), 5. Who is the man - (with)? Exercise 4 Complete the following sentences. Write an adjective phrase, using the adjective in parentheses and another adjective linked with and or but. The first one has been done for you. 1. My dog is_small and brown (small), 2. His sister's hair is (black). 3. Our teacher is (oppposite), 4. Tomorrow's weather wilI be (sunny), 5. The museum waS (quiet),

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
ธุรกิจ มหาวิทยาลัย

ช่วยหาวิธีทำโจทย์ข้อ13 กับ 27หน่อยค่ะ เฉลยข้อ13) 17,659.50บาท ข้อ27) 84.33

13. นายน้ำนิ่งต้องการเก็บเงินเพื่อวางเงินดาวน์ในการซื้อรถยนต์ โดยเขาวางแผนจะฝากเงินทุกปี เป็นเวลา 3 ปีโดยจะฝากเงินก้อนแรกจำนวน 5,000 บาท ในอีก 1 ปีข้างหน้า และเนื่องจากเงินเดือนของเขาจะขึ้นทุกปีดังนั้น เขาจึงจะฝากเงินเป็นจำนวนเพิ่มขึ้นปีละ 10% หากอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 7% อยากทราบว่าในปีที่ 3 เขาจะมีเงิน ทั้งสิ้นเท่ากับเท่าใด 14. หลักทรัพย์ชนิดหนึ่งในวันนี้มีราคาเท่ากับ 1,300 บาท โดยหลักทรัพย์นี้ตกลงจะจ่ายผลตอบแทนให้ผู้

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย

แบบนี้ถูกไหมคะหรือต้องแก้ตรงไหน งงมากเลยค่ะ

เบบฝึกหัดที 1.10 กิดหนดให้ น. ใน2.3. 103, A = 1,2,3,43 B = ใน 2,3,57 จวหา / 1) A 2) 8 อันนี้โจทย์ค่ะ 3) A - B 4) B - A ส่วนของในวงที่มีเหมือนกันต้องระบายไหมคะ? 1 4 2 5 ข้อ1,2ต้อง ระบายสีพวกนี้ ไหมคะหรือ ระบายแต่ในวง 3 คะ? 4 ข้อ3,4ต้องระบาย ส่วนที่บัดสีเหลือง ไหมคะ?

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย

ช่วยหน่อยค่ะทำไม่ได้จริงๆ

17:11 จ. 19 ก.ค. @ 53%| เสร็จสิ้น := 2 Pronouns 2 (1 จาก 45) เปิดใน Office Some of the reflexive pronouns in the following sentences are used correctly, but some are not. Put a checkmark in the box if the reflexive pronoun is correct. Put an x x in the box if it is not correct. Then write the correct reflexive pronoun in the blank space. 1. Sometimes wash the dishes all by himself X 2. Dad had an accident. He cut herself with a knife. 3. Sally washes the car by herself| 4. Do you think the doctor can cure itself when he is ill? 5. The cat stays clean by licking itself| 6. Anna and May made the dinner all by herself 7. Mom lets me walk to school by myself| 8. Can you dress themselves , boys and girls? 9. David can swim all by himself| now. 10. This light is automatic. It switches itself on at night. Exercise 3 Write a short sentence using each of the interrogative pronouns below. Who is this man? Example: Wh0 Who Whose What Which Whom 30

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 2
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย

ช่วยกน่อยค่ะ

Exercise 7 Read the following passage. Write the missing collective nouns in the blank spaces. Remember that sometimes there are two words you can use. Mom took Kate, Rudy and Derrick to the zoo. The zoo was very busy. A of people had gathered round the monkeys. One of the monkeys had a of bananas. Watching the monkey eat made the children feel hungry. Mom took a of bread and some of cheese out of the picnic hamper and everyone made sandwiches. After eating the sandwiches, the children had two of chocolate each. Rudy wanted to give one piece to a monkey, but the Zookeeper gave Rudy a very useful of advice. "Monkeys may look friendly, but sometimes they are very fierce," he said. 18

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
1/11