ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย

สวัสดีคับเราเด็ก66 อยากหาคนช่วยติวภาษาอังกฤษหรือเกาหลีให้ ติวฟรียิ่งดี แหะ อยากไปทุนเกาหลีป.ตรี ไม่อยากอยู่ปาเทดนี้แร้ว ฮื่ออ ใครใจดีมาเม... อ่านต่อ

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยครับ

PIRE-TEST PAPELR Directions: Use the following words in the sentences: ofter, before, already, stil, then, while. Nan Clasร. [A] 1.'ve had many teachers, but Mrs. Jones is my favorite, 2.Most of the guests had left by the time I got to the party. 3.We had been chatting we were waiting for the bus to come. 4.I"แmeet yoน school. we can go home together. 5.The manager signed the contract the lawyer cold check it.

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย

อยากสอบถามรุ่นพี่ค่ะ คือการเลือกมหาลัยและคณะที่จะเรียนในปัจจุบันนี้ คือเราเลือกคณะไว้ได้แต่ไม่ได้เลือกมหาลัยใช่มั้ยคะ แต่ทาง สทศ.เขาจะเป็... อ่านต่อ

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย

pz

8. Helen has been asked to help type a report but she has too much work. She politely refuses, saying: 1. Don'tyou see I'm busy? 2. No, I won't help. I have no time. 3. Sorry. Im too busy to type anything for you. 4. I'm Sorry. I'm really busy right now. 5. Get somebody else. I have a lot of work. เวลา

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย

ช่วยทำคำตอบหน่อยค่ะ

M 36% 13:49 Answer the correct answer. 1. Your sister speaks Spanish, 1 คะแนน ?* คำตอบของคุณ 0 จำเป็นต้องตอบคำถามนี้ 2. Janie wont tell her the truth, 1 คะแนน ? * คำตอบของคุณ 3. John can speak Spanish well, 1 คะแนน ? * . . :อ : อ คำตอบของคุณ 4. I m not the person with the tickets, 1 คะแนน *

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่า

1.PETER: Hey! That car just ran a Light and hit that truck! - - - 1] speed 2] green 3) red 2. JULIA: Hmm ... Yeah, that's a great idea! While we're here, let's pick up the 1] content 2] delicates 3) ingredients 3. JULIA: OK, what do we need? LOUISE: The____ calls for flour, sugar and butter. Oh, and we also need eggs and chocolate chips. 1) stream 2) recipe 3) design 4. LOUISE: Hey, Julia .. Look at those ---------- | How about bake some cookies today? 1) desserts 2) appetizers 3] main courses 5. PETER: I know. You have to be so when you're driving. 1) careless 2] carefree 3] careful 6. PETER: They're going an ambulance and a police car right away. 1] to show 2] to send 3) to play

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ english m.4

Superlative Adjectives A: fill in the blank with superlative adjectives 1. My mother is 2.Marry is 3.Dorothy is 4. This shop is woman in the world. (lovely) student in the class. (successful) Lgirl in the class. (thin) shop in the city center. (luxury) |house in our neighborhood. (large) cake I have ever eaten. (delicious) film ever!(bad) person Ive ever met.(pretty) mountain in the world. (high) |diamonds in the 5.Our house is 6. This is 7.l think that King Kong was 8.Yaya is 9.Mount Everest is 10. The Millennium Star is one of wrld. (expensive) B: Complete the sentences using a comparative or a superlative form. Examples: We stayed at the cheapest hotel in the town. (cheap) Our hotel was cheaper than all the others in the town (cheap) France. (large) I am? (old) of all the other trains. (fast) 1. America is much 2.Do you think she is 3.The TGV is 4.Ed Sheeran is singer in UK. (popular) Susan. (intelligent) 5.Shirley is a lot 6.Judy receives a TV show reward. This is one of moment in her life. (happy) 7. My father is much 8. I thinks tulips are he was. (good) daffodils. (beautiful) river in the world? (long) 9. What is 10. Tony is Nick. (handsome)

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ ม.4

Comparative Adjectives A) ผrite the comparadve Forms of the Cl ศl In the blanks wlth the comparadve adjectves. form of the adjectves. 1) This bag is - the others. (heavy) 1) Good 2) Bad 2 The train is the helicopter. ( sjow) 3) A giraffe is 3) BIg ) Expensve 5) Eegant a horse. (tall) A lion is (lid) 6) Brlght a cat. 7 Healthy 5) An elephant is atiger. (heavy) 8) Happy 9) Generous 6 A laptop is - - - a computer. (lght) 7 My Cat is 10) Funny 11) Exddng all the cats. (Iovely) 12) Borlng 8) Maria is party. (beaudณl ) 9) My sister is Alice in the my brother. ( educated) 10) George is--. Frank. handsome) 11) Going to beach is at home. (exddng Staying 12) This skirt is that dress. (expenslve ) 13) Magee is her mother. (ddy) 19 Our new neighbors are - -- the Old ones. (hepul ) 15) Tm - John. (bad) at driving 16) Luis is - students in the class. ( smart) 17 Suzy is - - Marta. (fat) 18) My brother is all the me. (lazy) เT

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
1/22