ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ภาษาอื่นๆ มัธยมปลาย

(ช่วยหน่อยนะคะ🥺🙏🏼👇🏻) 1.โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง " ปลาในอ่าง เก็บน้ำบ้านตรอก โครงการพัฒนาพื้นที่ อำเภอปรางค์กู่อันเนื่องมาจากพระ ราชดำริ" ... อ่านต่อ

7.หัวข้อ รายการ รายละเอียดที่ต้องระบุ อยู่ ใขั้นตอนใดของการทำโครงงาน ก. การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ข. การคิดและเลือกหัวเรื่อง ค. การนำเสนอผลงาน ง. การเขียนเค้าโครงของโครงงาน 8.สิ่งที่ควรทําเป็นอันดับแรกในการทำโครงงาน »k คือทําอย่างไร ก. เตรียมสถานที่ที่จะทำโครงงาน ข. สอบถามเรื่องที่จะทําจากอาจารย์ที่ปรึกษา ค. ศึกษาหาสถานทที่ที่จะประกวด ง. คิดหัวเรื่องที่จะทํา 9.ข้อใดไม่จัดเป็นครงงานวิทยาศาสตร์ ก. การทํายาหม่องจากสูตรที่คิดขึ้นเอง การทําการทดลองเรื่องการสกัดสารกําจัด ศัตรู พืชจากสะเดาซึ่งซ้ำกับการทดลองของนัก วิทยาศาสตร์ ข. ค. การประกอบอาหารแปลกๆตามสูตรอาหารที่ คิดขึ้น ง. การสํารวจปริมาณการใช้น้ำประปาในเขต ดอนเมืองโดยแยกตามอาชีพของประชาชน 10.การเค้าโครงร่าง หรือเค้าโครงงานนำ เสนอ อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอความคิดเห็น และค่า ปรึกษาว่าจะนําเนินการอย่างไร ก. กำหนดขอบเขตของการศึกษา ข. การวางแผนวิธีการดำเนินงาน ค. การกําหนดปัญหาหรือที่มาของโครงงาน ง. กำหนดวัตถุประสงค์และสมมติฐาน 11.เอกสารอ้างอิงเขียนไว้ในส่วนใด ก. บทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ ข. ค. ภาคผนวก ง. บรรณานุกรม

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอื่นๆ มัธยมปลาย

ช่วยทำหน่อยยอค่ะ😢😢😢

ตัวอย่างที่ 2 นางสาวปาริชาติ 2557 เม.ย. วันที่ 2557 เม.ย. เปิดกิจการรับวางระบบบัญชีและให้คำปรึกษาภาษีอากร ชื่อ ปาริชาติการบัญชี มีรายการดังนี้ ผังบัญชี 2 ปาริชาติ สินทรัพย์ต่างๆ มาลงทุน คือ เงินสด 20,000 บาท เงินฝากธนาคาร 30,000 บาท เครื่องตกแต่ง 15,000 บาท และ อุปกรณ์สำนักงาน 50,000 บาท ซื้อวัสดุสำนักงาน 2,500 บาทเป็นเงินสด 5 10 รับเงินสดเป็นค่าบริการให้คำปรึกษาจากลูกค้า 3,000 บาท 14 ซื้อเครื่องโทรสารมูลค่า 10,000 บาท โดยจ่ายเงินสด 3,000 บาท ที่เหลือขอค้างชาระ 20 ให้บริการลูกค้าในการวางระบบบัญชี 15,000 ยังไม่ได้รับเงิน 23 จ่ายชำระหนี้ค่าอุปกรณ์ที่ซื้อเมื่อวันที่ 14 ม.ค. ด้วยเช็ค 28 จ่ายเงินเดือนพนักงาน 12,000 บาท 30 รับชำระเงินจากลูกค้าที่ค้างชำระเมื่อ 20 ม.ค. 31 รับบิลเรียกเก็บค่าเช่าร้าน 4,000 บาท แต่ยังไม่ได้รับชำระ 2 เงินสด รายการ สมุดรายวันทั่วไป (General Journal) เลขที่บัญชี ปาริชาตินําสินทรัพย์ต่างๆ มาลงทุน เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้การค้า วัสดุสำนักงาน อุปกรณ์สํานักงาน เครื่องตกแต่ง เจ้าหนี้การค้า ทน-นางสาวปาริชาติ รายได้ค่าบริการ เงินเดือน ค่าเช่า ค่าสาธารณูปโภค เดบิต 101 102 103 104 105 106 201 301 401 501 502 503 หน้า .......... เครดิต

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/41