ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ภาษาอื่นๆ มัธยมปลาย

ภาษาจีนม.4ช่วยหน่อยนะคะ

cdn.fbsbx.com เรียบร้อย ใบวานที่ 1 บาทที่ 4 ให้นักเรียนดูรูปภาพแล้วเขียนตอบประโยaเป็นภาษาจีนลวในสมุด t & sh i shน 1 1. A: 1e & % ? t & sh i CPALL t & sh i n & gu 6 r 6 n t & sh i r e n B: 1% %.... 2. A: 1% % # ? B: 1e#.. A : 1%% s E? B: 1% %... t a sh i shu f 3. A: 4t & it ? t a sh ) B: 4% & t a sh i n &gน 6 r e n t & sh i B: 4% % t & sh i shน 1 4. A: 4e & # ? t & sh i w 6 d e B: t a sh i n d gu 6 r 6 n A: 4t % s 8? t a sh i B: 4t ้

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอื่นๆ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยน่าา เป็นคำถามวิชาดาราศาสตร์ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ใบงานที่ 1 วิชาโลก ดาราศาสตร์ ม. 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ครูผู้สอน นางสาวดารุณี โตะแวมะ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง เรื่องย่อยที่ 1 โครงสร้างโลก ****** * * * * *************** ******* * ************ 1. นักเรียนคิดว่านักวิทยาศาสตร์สามารถศึกษาโครงสร้างภายในโลกได้ อย่างไร จงอธิบาย 2.แก่นโลกส่วนนอกและแก่นโลกส่วนในมีลักษณะที่แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอื่นๆ มัธยมปลาย

พอจะช่วยเราได้ไหมค่ะ🙏🏼🥺🥺❤️❤️

โ๒๐ ใบงานที่ เของ 3 การตรอจสอบหลักฐาน ทองประวัติศาสตร์ การวิเคราะห์หลัก คำชี้แจง จงวิเคราะห์ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ . แม้นเจ้าคร้ามเคราะห์กาจ จงอย่ายาตรยุทธนา เอาพัตราสตรี สวมอินทรีย์สร่างเคราะห์ ธ ตรัสเยาะเยี่ยงขลาด .. การตีความหลัก คัดจากบทกวีพระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่า ดำเนินเรื่องตามพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาตั้งแต่พระมหาธรรมราชาสวรรคต (พ.ศ. ๒๑๓ล ฝ่ายเมืองมอญได้ทราบข่าวพระเจ้าแผ่นดินไทยสวรรคต คาดว่าพระราชโอร คือ สมเด็จพระนเรศวรและสมเด็จพระเอกาทศรถคงจะวิวาทชิงราชสมบัติกัน พระเจ้าหงสาวดีจึงโปรดให้พระมหาอุปราชเป็นแม่ทัพยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา การสังเคราะ @ ในฐานะที่ผู้เรียนได้ศึกษาวรรณกรรมนี้จงลำดับขั้นตอนการศึกษาประวัติศาสตร์ด้วยวิธีก ทางประวัติศาสตร์ การตั้งคำถาม ใคร ทำอะไร ที่ไหน ทำไม

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอื่นๆ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ

1.2.2 ไมโครเวฟพื้นหลังจากอวกาศ อธิบายสมมติฐานว่าเอกภพเริ่มต้นจากบิกแบงเมื่อประมาณ 10 ล้านปีมาแล้ว ของนักวิทยาศาสตร์แต่ละท่าน

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอื่นๆ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะคิดไม่ออกแล้ว

15:18 A - ใบงานที่ 3หน่วยที่1.. เชั้น, ที่ ชื่อ นามสกุล.. เลข ใบงานที่ 3 เรื่อง กระบวนการวิทยาการข้อมูล คำสั่ง, ให้นักเรียนเลือกข้อความข้างต้นเรียงลำดับกระบวนการวิทยาการข้อมูล ทั้ง 5 ขั้นตอนพร้อมบอกความหมายให้ถูกต้อง การเก็บรวบรวมข้อมูล การตั้งคำถาม (ask an การสื่อสารและการทำผลลัพธ์ให้ การวิเคราะห์ข้อมูล การสำรวจข้อมูล (get the data) interesting question) เป็นภาพ (communicate and (analyze the data) (explore the data) visualize the results)

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอื่นๆ มัธยมปลาย

ใครพอทำได้บ้างคะ

4. นำข้อมูลที่ได้ในข้อ 1 และ 2 มาเขียนผังมโนทัศน์ ได้ดังนี้ สิ่งมีชีวิตที่กำหนดให้ กระต่าย หนอน สุกร กบ ปลาฉลาม ไก่ สุนัข สตรอเบอร์รี่ ผักกาด ปลาทอง วัว น้อยหน่า กุหลาบ ม้า แมลงปอ แมว ใช้ความแตกต่างของพืชและสัตว์เป็นเกณฑ์ พืช สัตว์ ใช้การใช้ประโยชน์ ของพืชเป็นเกณฑ์ ใช้ถิ่นที่อยู่อาศัยเป็นเกณฑ์

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอื่นๆ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะทุกคนน

21:31 l 79 คู่มือครู รายวิชาพื้น - : X online.fliphtml5.com สำหรับครูเท่านั้น ลิขสิทธิ์ สสวท. ห้ามเผยแพร่หรือแจกจ่ายบนสื่อสาธารณะ ห้ามจำหน่าย รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการค้ำนวณ) กิจกรรมที่ 4 การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ 33 ใบกิจกรรมที่ 4.1 คณะที่ใช่ ชื่อ-สกุล เลขที่ ถ้าต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี นักเรียนจะเลือกเรียนคณะหรือสาขาวิชาใด ให้กำหนดเงื่อนไข ความสำคัญ และให้คะแนนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เป็นคณะหรือสาขาวิชาที่เหมาะสมกับนักเรียนมากที่สุด ชื่อสาขาวิชาหรือคณะที่ต้องการศึกษาต่อ เงื่อนไขประกอบการตัดสินใจ เช่น ความถนัด ชื่อเสียงของสถานศึกษา รายได้หลังเรียนจบ ออกแบบตารางการตัดสินใจ เลือก เพราะ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทค Ads 11.11 Sale 200 11.11 Sale o0 Shopee B19 ซื้อสินค้า B17 ซื้อสินค้า BIG SALE X

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/38