ภาษาอังกฤษ
มัธยมปลาย
เคลียร์แล้ว

ต้องการแก้โจทย์แบบเข้าใจ

3. upbringing 5. participate in 10. His findings were interesting but they weren't exactly conclusions. 1. awe-inspiring 3. bad- tempered 5. handmade 1. to watching 3. watching 5. being watch 12. A: Your hair needs Part 2: Grammar (Items 11 - 25) Directions: Choose the best grammatical answer. 11. A: Won't you stay? There is a good Japanese film on TV. B: No thanks, I hate Japanese films. B: Yes, I'm getting it 1. to be cut / cut 3. be cut / cutting 5. being /cut 13. A: I've got a headache. Shall I take an aspirin? B: Well, you can try 1. to be taken 3. taking 5. being take 14. A: Did they play that song on the radio? B: Well, I heard it 1. play 3. to be played 5. being play 15. You must regret 1. tell 3. told 5. being tell doesn't it? this weekend. 16.1 tried them. 1. to be stopped 3. stopping 5. to stop 4. elaborate on 2. easygoing 4. groundbreaking 2. watch 4. having watched 2. cutting / to be c 4. cutting / be cut an aspirin if you like. 2. to take 4. taken on the radio this morning 2. played 4. playing your sister about her husband now. 2. telling 4. to be told the thieves but they were both on motorbikes 2. being stop 4. stopped
Part 1: Vocabulary (Items 1-10) Directions: Read the passage and fill in the blank with the most appropriate word. 1. The fireman insisted that he was just a(n) person doing his job. The public, h was a hero. 1. weird 3. alternative 5. odd 2. The weather here in summer is very 1. predictable 3. remarkable 5. shrink 7. The children wanted to know how the frog 2. ordinary 4. offbeat 1. grow 3. decline 5. resulted 8. Some programmers are at the 1. far-reaching 3. cutting edge 5. right-handedness 5. nondescript 3. After such a fantastic vacation, my daily routine of getting up and going to work seemed 1. commonplace 2. unpredictable 4. exceptional 3. extraordinary 5. mundane 4. Be careful when you're sailing. The weather can be quite and storms by lunchtime. 1. off-the-wall 3. unpredictable 5. predictable 5. Have you ever had fried ice cream? I know it sounds 1. ordinary 3. remarkable 5. exceptional 6. The number of people out of work is a university degree. 1. increasing 3. decrease You know you will get sunshine eve 2. mundane 4. unpredictable 2. run-of-the-mill 4. out of the ordinary 21-6 2. alternative 4. weird 2. transforming 4. lead to 2. lead 4. turned with blue skies so it is more important than ever to but it tastes great! into a handsome prince in the fa of technology. They decide our future. 2. never-ending 4. open-minded
10:18 น. ← 19 ธ.ค. 2023 11:11 collection. Directions: Circle the correct option to complete each sentence. *** บ บ ท แนนเต็ม 5 คะแนน 31. There are (as few / less / fewer) students in our class than there were last ye 32. (Much / Many / More) and more people are taking online courses these days 33. You probably can't see the difference but my hair's (as dark / slightly darker than my mom's. 34. (A worse / The worst / The more worse) grade I ever got in a test was a D. 35. I'm finding it (hard and harder / more and more / harder and harder) to finc there. 4.3 36. There's too much traffic on this highway. We need to find (a better / the bet exam. 56 f 37. The sooner you start to review, (just as good / the better / more better) ch แชร์ 38. "Where is (the nicer / as nice as / the nicest) beach around here?" "There's around here!" 39. My brother is slightly taller than I am but I'm clearly (a lot more / as much / handsome than he is! 2 แก้ไข 40. There are (the fewest/ far fewer / more fewer ) stores in my area than ther Q Google L... : เพิ่มเติม Ť
ต้องแก้โจทย์แบบเข้าใจ

คำตอบ

✨ คำตอบที่ดีที่สุด ✨

เมคเฟรนไว้คุยกันโอกาสหน้าด้วยไหมคุณ น่าจะยาวเลยค่ะถ้าอธิบาย

N

เอาแบบเข้าง่ายไปก็ได้ค่ะ☺️

แสดงความคิดเห็น
PromotionBanner

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉