ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

เคมี มัธยมปลาย

ช่วยทำวิธีทำข้อนี้ทีค่ะว่ามันจะต้องตอบข้อไหน

5. สารในข้อใดมีจำนวนอะตอมมากที่สุด ก. โอโซน (O) จำนวน 0.1 โมล ข. แก๊สออกซิเจน (O,) จำนวน 32 กรัม ค. แก๊สไฮโดรเจน (H) จำนวน 0.2 กรัม ง. แก๊สฮีเลียม (He) จำนวน 4,48 ลิตร ที่ STP จ. แก๊สคาร์บอนใดออกไซด์ (CO.) จำนวน 6.02 x 10 อะตอม

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
เคมี มัธยมปลาย

รบกวนช่วยหน่อยค่ะ อยากได้แนวคิดทุกข้อพร้อมคำตอบที่ถูกต้องค่ะ ขอบคุณล่วงหน้านะคะ🙏🏻😺

ตอนที่ 1 ข้อใดกล่าวถูกต้องให้นักเรียนตอบ ก ถ้าข้อใดกล่าวผิดให้ตอบข และแก้ให้ถูกหลังคำตอบด้วย 1. น้ำเชื่อมเข้มข้น 5 % โดยมวล หมายถึง มีน้ำตาลอยู่ 5 กรัม ในน้ำ 100 กรัม 2. น้ำเชื่อมเข้มข้น 15 % โดยมวล หมายถึง ในน้ำ 100 กรัมมีน้ำตาลอยู่ 15 กรัม 3. สารละลายกรดอะซิติก เข้มข้นร้อยละ 12 โดยมวล หมายถึง ในน้ำ 100 กรัม มีกรดอะซีติกอยู่ 12 กรัม 4. น้ำส้มสายชูเข้มข้นร้อยละ8 โดยปริมาตร หมายถึง มีกรดอะซิติกอยู่ 8 กรัมในสารละลาย 100 cm 5. ทิงเจอร์ไอโอดีนเข้มข้นร้อยละ10โดยมวลต่อปริมาตรหมายถึง มีไอโอคีนอยู่ 10 กรัมในเอทานอล 100 กร 6. สารละลาย NaOH 5 % โดยมวล หมายถึง มี NaOH อยู่ 5 กรัมในสารละลาย 100 cm ตอนที่ 2 ให้ตอบข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว ( ( 1ม 1 = 1, 0ี : 16, Fha = 83 C0 65.5 7. สาร ละลายน้ำตาลซูโครส C, H, O, เข้มข้นร้อยละ 16 โดยมวลต่อปริมาตร จำนวน 600 crm จะมีน้ำตาลซูโครสละลายอยู่ที่กรัม ก, 16 ข. 96 ค, 342 ง. 600 8. จากโจทย์ข้อ 7 จะมีน้ำตาลซูโครสละลายอยู่ที่โมล ก. 1 "ข. 0.96 ค. (0.42 ง, 0.28 9. จะต้องใช้ NaCl อย่างละกีกรัมในการเตรียมสารละลาย NaCI เข้มข้นร้อยละ 8 โดยมวล จำนวน 240 กรัม ก. 8.5 ข. 19.2 ค. 4,2 ง. 240 10. จากข้อ 9 จะต้องใช้ น้ำ อย่างละกีกรัมในการเตรียมสารละลาย NaCI เข้มข้นร้อยละ 8 โดยมวล จำนวน 240 กรัม ก. 240.1 ข. 220.8 ต. 19.2 ง, 8 11. สารละลาย H,SO, 96 % โดยมวล มีความหนาแน่น 1.84 cท จงหามวลของกรด 1,SO, ในสารละลาย 1 dm ( 1,000 cm ) ให้หามวลของ H,S0, ในสารละลาย 1 dm ก่อน โดยเอา 1.84 x1,000 จากนั้นจึงนำไปแทนต่าสูตรได้ ก. 1,84) ข. 184 ค. 1,766.4 ง. 176,64

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
เคมี มัธยมปลาย

ขอวิธีทำให้หนูหน่อยได้ไหมอ่ะคะ🥲😊

4. การรวมตัวของไนโตรเจน และ ไฮโดรเจน เป็นดังสมการ N. (g) + 3 H. (g) 2 NH, (g) พบว่าความเข้มข้นของ NH เพิ่มขึ้นจาก 0.05 moVL เป็น0.20 moVL ในเวลา 100 วินาที จงหาอัตราการลดลงของ N. (g)

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
เคมี มัธยมปลาย

เคมี ม.4 เรื่อง ร้อยละโดยมวลของธาตุครับ ช่วยแสดงวิธีทำข้อนี้หน่อยครับ ( คำตอบที่ถูกคือ10ครับ )

6. สารประกอบ Na2CrO4-nH20 มีธาตุใครเมียม (Cr) เป็นองค์ประกอบร้อยละ 15.2 โดยมวล จงหาว่า n มีค่าเท่าไร (กำหนดให้มวลอะตอมของ Cr เท่ากับ 52 ) e วิกคิด

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
เคมี มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ

การแก้ปัญหาโดยการบูรณาการความรู้ สมาชิกในกลุ่ม 1. นาย/นางสาว เลขที่ ม.6/. 2. นาย/นางสาว เลขที่ ม.6/.ะ 3. นาย/นางสาว เลขที่ ม.6/ สถานการณ์ ปัญหา คำถาม การสืบค้นข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง เน้นเคมี คำถามย่อย สมมติฐาน ตัวแปร ตรวจสอบสมมติฐาน เน้นการออกแบบเชิงวิศวกรรม วางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน นำเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน 4*ให้ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New ขนาด 16 บรรณานุกรม การเกิดปฏิกิริยาของโอโซนกับ CFCS http://www.lesa.biz/earth/global-change/0zone-depletion

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
เคมี มัธยมปลาย

รบกวนช่วยหน่อยค่ะ จะทบทวนก่อนสอบไม่แน่ใจว่าทำตรงนี้ถูกมั้ยค่ะรบกวนหน่อยนะคะ🙏🏻 จะสอบวัน28/12/64นี้แล้วค่ะ*** ช่วยหน่อยนะคะ❤️

ตอนที่ 1 ค่าชี้แจง ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 1. โมล หมายถึงหน่วยที่แสดงตามข้อใด ก. หน่วยที่แสดงจำนวน ดินสอ 1 โหล ข. หน่วยที่แสดงจำนวนอนุภาคของสารจำนวน 6.02 x 10 อนุภาค ค. หน่วยที่แสดงมวลของเนื้อหมู 100 กรัม ง. หน่วยที่แสดงปริมาตรของสารละลายน้ำเชื่อม 50 ลบ.ซม 2. แก๊ส 0, 1 โมล มีจำนวนอนุภาคเท่าไร 23 ก. 6.02 x 10 ข. 6.02 x 10 -23 ค. 6.02 x 10 3. สาร x จำนวน 0.5 mol มีจำนวนอนุภาคเท่าไร ง. 6.02 x 10 23 ก. 6.02 x 10 ข. 6.02 x 10 23 ค. 3.01 x 10 ง. 3.01 x 10 4. สาร a จำนวน 2.5 mol มีจำนวนอนุภาคเท่าไร 22 23 ก. 6.02 x 10 ข. 12.0 x 10 23 22 ค. 3.01 x 10 ง. 15.05 x 10 5. สาร H, SO, 0.5 mol มีจำนวนมวลโมเลกุลกีกรัม (มวลอะตอม H = 1, S = 32 , 0 = 16) ก. 49 ข. 62 ค. 98 ง. 105 6. ธาตุ S จำนวน 64 g มีจำนวนโมลเท่าไร (มวลอะตอม S = 32 ) ก. 1 ข. 2 ค. 3 ง. 4

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
เคมี มัธยมปลาย

รบกวนช่วยหน่อยค่ะ จะทบทวนก่อนสอบไม่แน่ใจว่าทำตรงนี้ถูกมั้ยค่ะรบกวนหน่อยนะคะ🙏🏻 จะสอบวัน27/12/64นี้แล้วค่ะ***

คำชี้แจง ให้นักเรียนแสดงวิธีทำในกระดาษคำตอบ 1. แก๊ส A 3 โมเลกุล มีมวล 60 x 1.66 x 10 4 กรัม มวลโมเลกุลของแก๊ส A เป็นเท่าใด 2. สารประกอบ CUSO, 3H,0 มีมวลโมเลกุลเท่าใด ( Cu=63.5 , N=14 , H=1 , S=32 ,0=16)

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
เคมี มัธยมปลาย

ขอวิธีทำ+คำตอบหน่อยค่ะ🥺🙏

5. ตามธรรมชาติโบรอน (B) มี 2 ไอโซโทป ประกอบด้วย "B มวลอะตอม 10.013 และ "B มวลอะตอม 11.009 และมวลอะตอมเฉลี่ยของ B เท่ากับ 10.811 จงหาร้อยที่พบในธรรมชาติ ของ B แต่ละไอโซโทป วิธีทำ

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1