ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ชีววิทยา มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยได้ไหมคะ

5.ข้าวสารที่ผ่านการขัดสีเอารำ ข้าวออกไป จะทำ ให้จมูกข้าวหรือเอ็มบริโอซึ่งอยู่ที่ปลายเมล็ดหลุดออกไปด้วย ข้าวสารจะ งอกเป็นต้นกล้าได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 6. ถ้าเมล็ดไม่มีเอนโดสเปิร์ม จะงอกเป็นต้นกล้าได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 7.แป้งในเมล็ดข้าวโพดและถั่วลิสง สะสมอยู่ในโครงสร้างใดของเมล็ด cotyledon seed coat -Endosperm Pericarp" Germ plumule Embryonic shoot with first leaves. cotyledon radicle Embryonic root. Tip Cap @พ.ค. Armstrong 2005

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ชีววิทยา มัธยมปลาย

เรื่องห่วงโซ่อาหาร ช่วยด้วยค่ะ

จากภาพสายใยอาหาร นักเรียนสามารถแยกออกเป็นโซ่อาหารได้ทั้งหมดกี่โซ่ อะไรบ้าง เหยี่ยว มนุษย์ นกปรอด นาก นกอีลุ้ม หญ้า หนูนา หญ้า ปลา สาหร่าย แพลงก์ตอนสัตว์ ตัวสงกรานต์ หอย

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
ชีววิทยา มัธยมปลาย

🙏🙏

"must" and "mustnt" 1. true or false Read and circle true or false for these sentences. There are lots of rules at my school. You must be on time and you must listen to the teachers. You mustnt use your phone in class and you mustnt run in the corridors. You must do your homework and you mustทt copy! true false 4. There are lots of rules at his school. true false 6. Its OK to be late. true false C. Its necessary to listen to the teachers. true false d. Its OK to use your phone in class. true false e. Ifs not necessary to do your homework. 2. Make it right! Find the mistake in each sentence and correct if. - You must deing your homework. Vou TmLst do your homeNorik. 1. You must to be careful when cutting food. 2. You mustnt shouting in the museum. 3. He musts wear a school uniform. 4. You must say it louder.- 5. We rmustnt to pick the lowers at the park. 6. You no must run at the swimming pool. 7. We must looking both ways when crossing the road. 8. She mustnt took toys to schook. 9. You must to pay attention at school. 10. We must speaking English at work. Name Class No.

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ชีววิทยา มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยนะคะ🙏

คะแนน ใบงานเรื่อง โครโมโซม ชั้น เลยที่ ชื่อ คำชิ้นจง ให้นักเรียนเติมคำหรือข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 1. ภายในนิวเคลียสของเซลล์จะมีเส้นใยเล็กๆขตอยู่ เรียกว่า 2. เมื่อมีการแบ่งเซลล์เส้นใยจะขดถัวจนมีสักษณะเป็นท่อนๆ เรียกว่า 3. โตรโมโซมของเซลล์ร่างกายมี 4. โครโมโซมของเชลล์ลิบพันธุ์มี 5. เซลส์ร่างกายมนุษย์มีโตรโมโซม 6. เมื่อเซลล์สิบพันธุ์ของเพศชายที่มีจำนวน ชุด เขียนแทนด้วย -ชุต เขียนแทนด้วย แทง และเซลล์สิบพันธุ์มี แห่ง แท่ง และเซลส์สิบพันธุ์เพศหญิงจำนวน แต่ง มารวมกัน จะได้เซล์ใหมที่เรียกว่า ซึ่งมีจำนวนโตรโมโซมเท่ากับจำนวนโตรโมโซมปกติของ เรียกว่า ร่างกายคือ แทง คู่ โดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มได้แก่ 7. มนุษย์มีโครโมโซมทั้งหมด 7.1 ออโตโซม (Autosome) คือ 7.2 โครโมโซมเพศ (Sx Chromosome) คือ 8. โครโมโซมแต่ละแทงประกอบด้วยส่วนสำคัญสองส่วนคือ 9.โครโมโซมที่มีรูปร่างเหมือนกันและขนาดใกล้เคียงกันเรียกว่า 10. เดิมตัวเลขแสดงจำนวนโครโมโซมในเซลล์ร่างกายและเซลล์สิบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆให้ถูกต้อง แทง จำนวนโครโมโซม(แท่ง) สิ่งมีชีวิต เซลล์ร่างกาย(2n) เซลล์สินพันธุ์ (n) มนุษย์ 46 สุนัข 39 แมลงหวี่ 8 ถั่วสันเตา 7 ผ้าวโพส 20 ร้าว 12 3 ร 10 11 66 13 14 15 16 17 16 10 20 21 22 23 - ๆ ๆ โครโมโซมในภาพ เป็นโครโมโวมของเหตุ โดยดูจากโครโมโซมคู่ที่ ซึ่งโครโมโซมคูนี้ เรียกว่า

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
ชีววิทยา มัธยมปลาย

ชีววิทยา คือเราคือได้9ห่วงโซ มีใครพอได้บ้างคะ;—;

พิจารณาสายใยอาหารที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามต่อไปนี้ แบบฝึกหัดที่ 3.2 เหยี่ยว สุนัขจิ้งจอก กบ งูเห่า นก กระต่ายป่า ผี่เสือ ตั๊กแตน แมลงปอ พช 1. สิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้บริโภคขั้นที่ 1 มีกี่ชนิด อะไรบ้าง 2. สายใยอาหารข้างต้นมีโซ่อาหารจำนวนเท่าใด อะไรบ้าง

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1