แผนการเรียน
มัธยมปลาย

โลก ดาราศาสตร์ เเละอวกาศ เล่ม1 ม.4

2. ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ 2.1 เพราะเหตุใด อัลเฟรด เวเกเนอร์ จึงเชื่อว่าทวีปต่าง ๆ ในปัจจุบันเคยติดกัน เป็นแผ่นเดียวมาก่อน 2.2 การค้นพบสิ่งใดของ แฮรี่ เฮส ที่ถูกนำมาใช้สนับสนุนทฤษฎีการแผ่ขยาย พื้นมหาสมุทร 2.3 ถ้ามีการค้นพบสันเขากลางสมุทรในมหาสมุทรแห่งหนึ่ง ในเวลาต่อมามหาสมุทร แห่งนั้นจะกว้างขึ้น หรือแคบลง เพราะเหตุใด สันเขากลางสมุทรแอตแลนติกเกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีรูปแบบใด 2.5 หมู่เกาะภูเขาไฟรูปโค้งเกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีรูปแบบใด 2.4 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ เล่ม 1 บทที่ 2 | การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี 4. พิจารณารูป 1 และ 2 แล้วตอบคำถามดังต่อไปนี้ 4.1 จับคู่รอยต่อ A B และ C กับ รูป (ก) (ข) และ (ค) ให้มีความสัมพันธ์กัน โดยเขียนคำตอบลงในกล่องข้อความในรูปที่ 1 4.2 ธรณีสัณฐานที่ปรากฏในรูป 2 (ก) (ค) มีกระบวนการเกิดอย่างไร และมีบริเวณใด อีกบ้างที่มีลักษณะคล้ายกับในรูป 2 (ก) (ค) พร้อมยกตัวอย่าง รูป 1 รอยต่อของแผ่นธรณี 71
M คา d 991 2 b 72 บทที่ 2 | การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี By John Wiley UserJwan Barbara, California, Own work, BY 3.0, https://commo add-6028782 (ก) lepp, A โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ เล่ม 1 ทวีปอเมริกาใต้และแอฟริกา (ข) รูป 2 แสดงธรณีสัณฐานบริเวณต่าง ๆ บนโลก (ก) รอยเลื่อนซานแอนเดรียส ประเทศสหรัฐอเมริก (ข) สันเขากลางสมุทรแอตแลนติก (ค) ร่องลีกกันสมุทรญี่ปุ่น 5. จากหลักฐานการแผ่ขยายของพื้นมหาสมุทรแอตแลนติกส่งผลอย่างไรต่อการเคลื่อนที่ของ 6. ลักษณะของทวีปในปัจจุบันเหมือนหรือต่างกับทวีปเมื่อประมาณ 200 ล้านปีก่อนอย่างไร 7. แนวคิดทฤษฎีทวีปเลือน ทฤษฎีการแผ่ขยายพื้นมหาสมุทร และทฤษฎีธรณีแปรสัณฐาน มีความเหมือน และแตกต่างกันในเรื่องใดบ้าง 8. - เพราะเหตุใดเมื่อแผ่นธรณีมหาสมุทรและแผ่นธรณีทวีปเคลื่อนที่เข้าหากัน แผ่นธรณีสมุทร จึงมุดตัวลงข้างใต้แผ่นธรณีทวีป ส่วนที่สุดตัวจะลงไปอยู่ที่ส่วนใดของโครงสร้างโลก โลก ดาราศาสตร์ 9. จากรูปแสดงบ เข้าหากันของแ เคลื่อนที่ในทิศ จะเป็นอย่างไร ทิศทางการเคลื่อน ของแผ่นธรณี 10. นักเรียนคิด เพราะเหตุใด 11. จากรูปบริเ หลอมแผ่น
โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ เล่ม 1 9. จากรูปแสดงบริเวณที่ราบสูงทิเบต และแนวเทือกเขาหิมาลัย ซึ่งเกิดจากการเคลื่อนที่ เข้าหากันของแผ่นธรณีอินเดีย ออสเตรเลียและแผ่นธรณียูเรเซีย หากแผ่นธรณีดังกล่าว เคลื่อนที่ในทิศทางเดิมต่อไปเรื่อย ๆ นักเรียนคิดว่าลักษณะของธรณีสัณฐานบริเวณนั้น จะเป็นอย่างไร ทวีปอินเดีย ทิศทางการเคลื่อนที ของแผ่นธรณี เพราะเหตุใด (ก) J แนวเทือกเขาหิมาลัย cal, ก แผ่นยูเรเซีย (ก) ทิศทางการเคลื่อนที่บริเวณของแผ่นธรณี อินเดีย-ออสเตรเลีย และแผ่นธรณียูเรเซีย (ข) แนวเทือกเขาหิมาลัย ประเทศเนปาล นักเรียนคิดว่าการเกิดแผ่นธรณีขึ้นใหม่จะมีผลทําให้โลกมีขนาดใหญ่ขึ้นหรือไม่ บทที่ 2 | การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี Owork Aanon dhe (ข) 10. 11. จากรูปบริเวณใดบ้างที่แผ่นธรณีเกิดขึ้นใหม่และขยายตัวออก บริเวณใดบ้างเกิดการ หลอมแผ่นธรณีสู่ภายในเนื้อโลก เพราะเหตุใด ข รูปบริเวณที่ราบสูงธิเบต และแนวเทือกเขาหิมาลัย 73
เทศ IT ก. ก 74 บทที่ 2 | การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี 12. จากรูป ตอบคำถามต่อไปนี้ 12.1 ตำแหน่ง ก และ ข โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ เล่ม 1 ข เป็นธรณีสัณฐานแบบใด 12.2 ธรณีสัณฐานข้างต้นเกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีใด และเคลื่อนที่แบบใด 12.3 บริเวณใดคือรอยต่อของแผ่นธรณี ก Paray, 13, RP, apo, and a Q Usar Community og But D, Galys, Baby Geographics, CHESSAMDS, USDA, USG, ABX G รูปธรณีสัณฐาน บริเวณประเทศญี่ปุ่น
PromotionBanner

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉