แผนการเรียน
มัธยมปลาย

แนวคิดและกระบวนการสำคัญในการวิจัยทางการบริหารการศึกษา
Concepts and Important Process in Educational Administration Research
ปุณณิฐฐา มาเซค
Punniththa Mrazek
การวิจัยทางการบริหารการศึกษาเป็นกระบวนการศึกษาต้นหาความรู้ แนวคิด หรือวีธีการที่จะ
บทคัดย่อ
ทำให้การบริหารการศึกษาประสบความสำเร็จ ที่ช่วยให้ได้สารสนเทศ.เชิงคุณค่าที่น้ำไปสู่การตัดสินใจปรับปรุง
พัฒนาการบริหารการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลูเป้าหมายของการจัดการศึกษา แนวคิด
ของการวิจัยทางการบริหารการศึกษามีหลายมิติ เช่น การศึกษาพฤติกรรมการบริหาร การประยุกต์ทฤษฎี
พฤติกรรมองค์การ ประสิทธิผลของสถานศึกษา ความเป็นผู้นำ ภาวะผู้นำและการเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลง
และปรับปรุงสถานศึกษา รวมทั้งการศึกษาตามภารกิจของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แต่ปัจจุบัน
ได้ให้ความสำคัญต่อการศึกษาภาวะผู้นำเพื่อการเรียนรู้ ภาวะผู้นำร่วมเพื่อการเปลี่ยนแปลง

PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉