เคมี
มัธยมปลาย

วอนผู้รู้ค่ะฟังครูสอนไม่เข้าใจเลย555555

372 จากข้อมูลการทดสอบสารต่างๆ สารทั้ง 4 น่าจะเป็นสารใด (x หมายถึงไม่มีการเปลี่ยนแปลง) แป้ง น้ำตาลทราย กลูโคส ทดสอบด้วยสารละลายไอโอดีน สำลี สาร ทดสอบด้วยสารละลายเบเนดิกซ์ การละลาย ก่อนต้มกับ HCL หลังต้มกับ HCI ก่อนต้มกับ HCL ในน้ำ หลังต้มกับ HCL เกิดสารสีน้ำเงิน เล็กน้อย เกิดตะกอนสีแดงอิฐ เกิดตะกอนสีแดงอิฐ เกิดตะกอนสีแดงอิฐ เกิดตะกอนสีแดงอิฐ X X X ละลาย X *****8 ไม่ละลาย X X X เกิดตะกอนสีแดงอิฐ ละลาย X X X ในการทดสอบน้ำตาล จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าถูกหรือผิด ถ้าผิดให้แก้ไขให้ถูกต้อง ก) สารละลายเบเนดิกซ์ทำหน้าที่เป็นตัวออกซิไดซ์ และน้ำตาลจะถูกเปลี่ยนเป็นแอลกอฮอล์ ข) Cน ถูกออกซิไดซ์ไปเป็น Cน ค) เกิดตะกอนสีแดงอิฐของ CuO ง) น้ำตาลโมเลกุลคู่บางชนิดไม่เกิดปฏิกิริยากับสารละลายเบเนดิกต์ 4. สาร A เมื่อละลายในน้ำอุ่นจะมีลักษณะเป็นคอลลอยด์ เมื่อนำคอลลอยด์นี้ไปต้มกับกรด HCL และทำให้เป็นกลาง ด้วยสารละลาย NaOH หลังจากนั้นจึงต้มกับสารละลายเบเนดิกต์ มีตะกอนสีส้มเกิดขึ้น ถ้านำสาร A มาทดสอบต่อ จงพิจารณาว่าแต่ละข้อต่อไปนี้ถูกหรือผิด ก) นำ A ไปหมักด้วยยีสต์ จะได้สารที่ติดไฟได้ ข) คอลลอยด์ A เกิดปฏิกิริยากับสารละลายเบเนดิกต์ ค) หยดสารละลายไอโอดีนลงในคอลลอยด์ A จะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง ง) สารที่ได้หลังการต้มกับ HCI คือน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวเพียงอย่างเดียว 5. 12.2 กรดอะมิโนและโปรตีน
คาถามวัดความเข้าใจ จงตอบคำถามต่อไปนี้ HOา จงบอกพันธะที่เชื่อมต่อระหว่างโมเลกุลกรดอะมิโนนี้ 1) -NH ก คือ ข คือ NH H N. เพปไทด์นี้ประกอบด้วยกรดอะมิโนกี่โมเลกุล เพปไทด์นี้ประกอบด้วยกรดอะมิโนกี่ชนิด 2) "NH 0 3) NH2 โมเลกุลเพปไทด์นี้มีชื่อเรียกตามจำนวนหน่วยย่อยว่า โมเลกุลเพปไทด์นี้มีสมบัติเป็นกรดหรือเบสอย่างไร การไฮโดรลิซิสให้ได้กรดอะมิโนโดยสมบูรณ์ต้องใช้น้ำกี่โมเลกุลต่อเพปไทด์ 1 โมเลกุล กรดอะมิโนส่วนใหญ่มีสมบัติเป็นกลาง ส่วนกรดอะมิโนที่ไม่เป็นกลางนั้น ความเป็นกรดเบสเกิด 4) 5) 6) 7) จากโครงสร้างส่วนใด 8) กรดอะมิโนทั้ง 20 ชนิด มีสมบัติเป็นเบสกี่ชนิด เป็นกรดกีชนิด การทดสอบสารกลุ่มโปรตีนทดสอบโดยใช้ , 10) สารละลายที่ใช้ทดสอบโปรตีนเตรียมได้จาก 9)
382 11) ผลการทดสอบสารโปรตีนด้วยสารในข้อ 9 สังเกตเห็นผลอย่างไร 12) สีที่สังเกตเห็นในข้อ 11 เป็นสีของไอออนเชิงซ้อนที่มีโครงสร้างอย่างไร 13) กรดอะมิโนทดสอบด้วยสารในข้อ 9 จะให้ผลอย่างไร 14) ไดเพปไทด์ และ ไตรเพปไทด์ ให้ผลต่างกันหรือไม่อย่างไร เมื่อทดสอบด้วยสารในข้อ 9 15) กรดอะมิโน 3 ชนิด สามารถเกิดเป็นโมเลกุลไตรเพปไทด์ได้ทั้งหมดกี่โครงสร้าง 16) โมเลกุลไตรเพปไทด์ที่เกิดจากอะลานีนและไกลซีนมีได้กี่โครงสร้าง 17) โมเลกุลเตตระเพปไทด์ที่เกิดจาก ลิวซีน 2 โมเลกุล ไทอามีนและอาร์จีนีนอย่างละ 1 โมเลกุล มีได้กี่โครงสร้าง 18) การขดเป็นเกลียวของสารพอลิเพปไทด์เกิดจากสาเหตุใด 19) โครงสร้างของโปรตีนแบ่งออกเป็น ระดับ ได้แก่ 1. 2. 3. 4. 20) โปรตีน กับ พอลิเพปไทด์ต่างกันอย่างไร
เคมี
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?