ภาษาอังกฤษ
มัธยมปลาย

ภาษาอังกฤษ ม.5
New Frontiers 5
สอบถามหน่อยค่ะ ใครพอมีเฉลย หนังสืออังกฤษพื้นฐาน ทั้งเล่มเป็นไฟล์หรือ Unit 6 ไม่ก็หน้าในรูป รบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะ🥺

STUDENT BOOK หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 NEW FRONTIERS Vais BVA 20 pudende velenderdag B1* Upper Intermediate กว่ศาระการเรียนรักษาต่อ Thomas Hong Tapanga Koe 5 OHH P
able alog sary. after Grammar Look at the table. Causative Pattern Form: Subject + have / let / make + object + base verb. The man had the repairman fix his bike. pribe Passive Pattern Form: Subject + be / get + past participle (+ by someone). His bike was fixed by the repairman. The causative passive is used to express an action that someone else does for you. Form: Subject + get / have (in any tense) + object + past participle (+ by someone). The man got his car fixed by the mechanic. I had my hair cut by my mom. Sam will have the room painted by his little brother. Causative Passive Unscramble. 1. our house/ robotic butler. / We have / by a / cleaned 2. done by/barber. / Joey got / a mechanical/his hair 3. my song/player./have/played by / I will / a digital music 4. will get / by a robotic / Mick and Raquel / their clothes / dry cleaner. / cleaned 5. groceries delivered / had their / Ricky and Bobby/ drone. / by a personal robotic teacher Speak Up Talk with a partner. Practice the conversation. Then look at the different products. What will you have them do for you? Manny: What do you think of my new robotic maid? Nicole: It looks particularly useful for cleaning your rugs. Nor Manny: Totally! Rather than clean by myself, I can have my robotic maid clean everything. Nicole: So what has it done for you so far? lly my Manny: So far, I've had my room cleaned by it. But I really want to have my clothes washed by it. Nicole: That's cool. If I had a robotic maid, I would have all my chores done by it. digital assistant E robotic pets SILLNPA TEL Challenge 8 Work with a partner to develop a new technology. Talk about what you will have it do for you. Use the grammar and patterns learned in the lesson to talk about how it will make life better. Then present your technology to the class.
new frontiers 5

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉