คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ขอวิธีทำหน่อยค่ะ

1 แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 วิชาคณิตศาสตร์ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 1.2 ประเภทสถานที่ท่องเที่ยวที่คนไทยชื่นชอบ 1.4 ปริมาณการนำเข้าน้ำมันดิบรายเดือน 1.6 ยอดขายรถยนต์รายเดือน 2. การวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณด้วยตารางความถี่แบบใดเหมาะสมกับการใช้ค่าที่เป็นไปได้ 1. ข้อใดเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ 1.1 ยี่ห้อโทรศัพท์มือถือของพนักงานฝ่ายผลิต 1.3 หมายเลขบัตรประชาชนของแม่ค้าในตลาด 1.5 อาชีพของผู้ปกครองของนักเรียนห้องหนึ่ง จำนวนน้อยและแบบใดเหมาะสมกับการใช้ค่าที่เป็นไปได้จำนวนมาก 3. จงบอกค่าทุกค่าที่เป็นไปได้ว่ามีค่า 3.1 คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน 3.2 คะแนนสอบวิชาเคมีมีคะแนนเต็ม 8 คะแนน 3.3 คะแนนสอบวิชาสังคมมีคะแนนเต็ม 88 คะแนน 4. การแบ่งข้อมูลที่เป็นไปได้ทั้งหมดออกเป็นช่วง ๆ เราจะเรียกแต่ละช่วงนั้นว่าอะไร 5. จงหาความกว้างของอันตรภาคชั้น ต่อไปนี้ 5.1 จำนวนอันตรภาคชั้นเป็น 9 ชั้น ค่าเริ่มต้น เท่ากับ 67 ค่าสุดท้าย เท่ากับ 189 5.2 จำนวนอันตรภาคชั้นเป็น 6 ชั้น ค่าเริ่มต้น เท่ากับ 54 ค่าสุดท้าย เท่ากับ 94 5.3 จำนวนอันตรภาคชั้นเป็น 8 ชั้น ค่าเริ่มต้น เท่ากับ 45 ค่าสุดท้าย เท่ากับ 102 6. ค่ากึ่งกลางระหว่างค่าของข้อมูลที่มากที่สุดในชั้นก่อนหน้ากับค่าของข้อมูลที่น้อยที่สุดในชั้นนั้น คืออะไร 7. ค่ากึ่งกลางระหว่างค่าของข้อมูลที่มากที่สุดในชั้นนั้นกับค่าของข้อมูลที่น้อยที่สุดในชั้นถัดไป 8. จงหาความหมาย ต่อไปนี้ คืออะไร 8.1 แผนภาพจุด 8.2 แผนภาพลำต้นและใบ 9. จงเขียนซิสโทแกรม ต่อไปนี้ (ตารางขวามือหาขอบบนและขอบล่างของชั้น จำนวนสมาชิกในครอบครัว 2 3 4 5 10. ให้บอกข้อมูลว่ามีค่าอะไรบ้าง สรุปข้อมูลจากแผนภาพที่ได้ และบอกฐานนิยมจากแผนภาพต่อไปนี้ + 2 3 4 ● 5 6 จํานวนครอบครัว 3 5 4 3 7 8 จ 10 8.3 แผนภาพกล่อง 8.4 แผนภาพการกระจาย 1 คะแนน 55-69 60-64 65 - 69 70-74 :::: : 3 4 5 6 7 9 10 2 จํานวนนักเรียน 3 4 6 4
1 0 1 1 2 3 4 + 2 ● 2 3 12.2 7 7 8 9 15 7 2 3 33 5 7 7 7 8 M 1 1 0 20 24 15 13 11. ให้แผนภาพจุดมา หาพิชัยระหว่างควอร์ไทล์ โดยหาได้จาก ควอร์ไทล์ที่ 3 ลบ ควอร์ไทล์ที่ 1 4 ● + + 3 4 5 12 38 12 1 5 1 6 6 7 ● 6 7 32 23 29 32 15 7 9 8 9 22 + 8 ≈ 9 10 35 25 22 34 จ 10 24 10 . . 1929 1 28 2 29 3 4 5 Or 12. ให้ข้อมูลมาแล้วให้หาตำแหน่งและค่าข้อมูลของ ควอร์ไทล์ที่ 1, ควอร์ไทล์ที่ 2 และควอร์ไทล์ที่ 3 121- + 2 ● + 3446 1 2 2 4 5 1 7 8 9 0 3 4 2 3 4 7 8 9 11 14 14 17 18 18 25 27 29 32 13. ให้แผนภาพกล่อง แล้ววิเคราะห์ข้อมูลว่าเป็นอย่างไร เช่น ควอร์ที่ 1 มีค่าเท่ากับเท่าใด 15 13 17 27 25 28 38 17 15 26 19 ● + 5 d ● 5 6 16 17 6 7 8 9 10 + 9 10
14. ข้อเขียน ให้นักเรียนศึกษาตามใบความรู้ที่ครูแจกให้เกี่ยวกับการสร้างตารางความถี่แบบแบ่งข้อมูลเป็นช่วง พร้อมแสดงความถี่สัมพัทธ์และความถี่สะสมสัมพัทธ์ คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/65 จำนวน 60 คน ซึ่งมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน แสดงได้ดังนี้ 79 62 65 71 67 81 78 78 80 82 73 71 92 74 68 81 76 62 68 48 53 75 77 61 96 79 70 81 57 60 76 93 72 56 88 35 กำหนดให้จำนวนอันตรภาคชั้นเท่ากับ 7 ชั้น ค่าเริ่มต้นเท่ากับ 30 คะแนน และค่าสุดท้ายเท่ากับ 101 คะแนน 62 80 76 74 61 75 65 75 52 68 57 60 84 67 63 73 62 65 67 60 51 66 69 75

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉