ชีววิทยา
มัธยมปลาย

ขอ 2.1 นี้ทำไงหรอคะ

ด 3. กำหนดให้พืชชนิดนี้ต้นหนึ่งมีลักษณะดังนี้ ต้นเตี้ย ขอบใบหยัก ใบมีขน ก้านไม่มีหนาม ดอกสีแดงฝักแฟนฝักสีเขียว โดยแอลลีลบนโครโมโซมคู่ที่ 1 เป็นแอลลีลเด่นทั้งหมด และ บนโครโมโซมคู่ที่ 5 และ 7 เป็นเฮอเทอโรไซส 2.2 21 จงเขียนแผนภาพโครโมโซมทีแสดงตำาแหน่งแอลลีลควบคุมลักษณะของพืชที่กำหนด ต้นพืชที่กำหนดมีจีโนไทป์ควบคุม 7 ลักษณะนี้เป็นอย่างไร และจะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ ได้กี่แบบ อะไรบ้าง ถ้าในกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ไม่เกิดครอสชิงโอเวอร์ ชีววิทยา เล่ม 2 รุ่นที่ ลักษณะกลีบดอกของพืชชนิดหนึ่งมี 2 ซึ่งควบคุมโดยยีนบนออโตโซม 2 แบบ คือ ขอบกลีบดอกหยักและขอบกลีบดอกเรียบ จากการผสมพันธุ์ต้นที่มีขอบกลีบดอกหยักและต้นที่มี ขอบกลีบดอกเรียบในรุ่นที่ 1 จะได้เมล็ดซึ่งนำไปปลูกเป็นรุ่นที่ 2 นำต้นที่มีขอบกลีบดอกหยัก ในรุ่นที่ 2 ผสมกันเอง ได้เมล็ดซึ่งนำไปปลูกเป็นรุ่นที่ 3 ได้ผลดังตาราง 1 2 3 บทที่ 5 | การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม อย่างไร จำนวนต้น ขอบกลีบดอกหยัก ขอบกลีบดอกเรียบ 48 0 80 52 280 240 3.1 ลักษณะขอบกลีบดอกของพืชชนิดนี้แบบใดเป็นลักษณะเด่น และแบบใดเป็น ลักษณะด้อย 3.2 สามารถระบุจีโนไทป์ของแต่ละรุ่นได้อย่างแน่นอนหรือไม่ และระบุจีโนไทป์ได้ว่า 3.3 ถ้าต้องการผสมพันธุ์พืชชนิดนี้ให้ได้เมล็ดที่นำไปปลูกแล้วได้จำนวนต้นที่ จำนวนทั้งหมด 100 280 320 ในรุ่นใด ลักษณะอย่างไร ขอบกลีบดอกหยักและขอบกลีบดอกเรียบใกล้เคียงกัน ควรถ่ายเรณูระหว่างต้น
PromotionBanner

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉