ชีววิทยา
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยครับ

ตอนที่ 2 จากภาพโครงสร้างต่อไปนี้ จงตอบคำถามให้ถูกต้อง (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อและสามารถตอบ ซ้ำได้) -875- te Carboxylic CH₂OH OH H H OH ⓇM H Side chain H -NH₂ ⒸOO E D-pleated sheet Amine ©p @ Phoshate ********************* Sugar 3.48 OH mada 39 booooo00 00000000000 Booogo viso Baaaaaaa 1. หน่วยย่อย (Monomer) ที่เล็กที่สุดของคาร์โบไฮเดรต 2. หน่วยย่อย (Monomer) ที่เล็กที่สุดของโปรตีน 3. เป็นโครงสร้างหลักของ cell wall 4. มีหน่วยย่อย (Monomer) เป็นน้ำตาล glucose 5. โครงสร้างของพอลิแซ็กคาไรด์ที่เป็นองค์ประกอบของแป้ง 6. โครงสร้างของพอลิแซ็กคาไรด์ที่พบในเซลล์กล้ามเนื้อ 7. โครงสร้างของโปรตีนที่พบใน keratin และ fibroin 8. โครงสร้างของสารใดที่มีธาตุ CHON เป็นองค์ประกอบหลัก 9. พอลิแซ็กคาไรด์ (Polysaccharide) 10. มีหมู่คาร์บอกซิลและหมู่อะมิโนเป็นหมู่ฟังก์ชัน booooo aaaaaa **************** โชคดีจ้า CH,
30. จากภาพข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง 32. ข้อกำหนดต่อไปนี้ H H HOH₂C XXXL OH H CH₂OH HO OH - 1. ประกอบด้วย monosaccharide ตั้งแต่ 2 – 10 โมเลกุล 2. เชื่อมกันด้วย glycosidic bond ชนิด Hydrogen bond 3. Uu Disaccharide un lactose 4. เสียโมเลกุลของ H2O ไป 1 โมเลกุล 31. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับ monosaccharide a) กระดองปู 1. a และ b 5 1. ข้อ ก และ ข 2. ข้อ ก และ ค 33. เราจะพบ polysaccharide แบบสะสมได้ใน OH 1. deoxyribose เป็นองค์ประกอบสำคัญในสารพันธุกรรมหลักของคนเรา 2. glucose เป็นน้ำตาลที่พบมากที่สุดในหลอดเลือดแดงของมนุษย์ 3. galactose เป็นองค์ประกอบของอินูลิน ไม่เกิดอิสระในธรรมชาติ 4. fructose เป็นน้ำตาลที่มีรสหวานที่สุด OH b) ตับหมู H ก. คาร์โบไฮเดรตบางชนิดมี H: O = 2 : 1 ข. มอลโตส แป้ง เซลลูโลส เซลโลไบโอส และไกลโคเจน ล้วนมีกลูโคสเป็นองค์ประกอบ ค. เปลือกหุ้มลำตัวของกุ้ง และเป็นสารประกอบชนิดเดียวกัน ข้อใดถูกต้อง CH₂OH c) ผนังเซลล์ยีสต์ d) มันฝรั่ง 4. b และ d 2. a และ C 3. b และ C 34. ในเซลล์เมล็ดฟักทองที่กำลังงอกมีปฏิกิริยาการสร้างน้ำตาลมอสโทส (maltose) สารประกอบสำคัญนี้สูตร โมเลกุลตามข้อใด 1. C12H22O11 3. ข้อ ข และ ค 4. ทง ก ข และ ค 4. C12H20011 2. C12H24012 3. C12H21012 35. ข้อใดเป็นลักษณะร่วมของเซลลูโลส (Cellulose) และอะไมโลเพคติน (Amylopectin) 1. ย่อยได้ด้วยน้ำลาย 3. มีการแตกแขนงของสายน้ำตาล 2. รูปแบบของพันธะไกลโคซิดิก 4. ชนิดของน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวที่เป็นองค์ประกอบ Han
Austerba H₂N -C COOH 1 R₁ จากภาพโครงสร้าง ใช้ตอบคำถามข้อ 39 - 40 39. NH2 จากโครงสร้างเรียกว่าหมู่อะไร 1. แอมโมเนีย 2. ยูเรีย 40. COOH จากโครงสร้างเรียกว่าหมู่อะไร 1. คาร์บอน 2. คาร์บอกซิล 7 ข 3. อะมิโน 3. คาร์บอนไดออกไซด์ จากรูปแสดงโครงสร้างส่วนหนึ่งของพอลิแซ็กคาไรด์ จงตอบคำถามต่อไปนี้ข้อ 41 - 45 mga sação am Maaaad 0000000000 xxxxxxx 200000XOX B0000 4. ไนโตรเจน 4. คาร์บอนิล 41. พอลิแซ็กคาไรด์ชนิดใดบ้างที่เป็นองค์ประกอบของแป้ง 42. พอลิแซ็กคาไรด์ชนิดใดบ้างที่พบใน cell wall พืช 43. พอลิแซ็กคาไรด์ชนิดใดบ้างที่มีพันธะไกลโคซิฟิกแบบ 3 (3-glycosidic bond) 44. พอลิแซ็กคาไรด์ชนิดใดบ้างที่พบในเซลล์กล้ามเนื้อ 45. พอลิแซ็กคาไรด์ชนิดใดบ้างที่มีขนาดโมเลกุลใหญ่ที่สุด 46. สิ่งใดต่อไปนี้มีโปรตีนเป็นองค์ประกอบ ยกเว้น 1. เขาควาย, นอแรด daa in Juner Sandy 2. เส้นไหม, ใยแมงมุม 3. ผม, พิษงู 4. เปลือกปู, นมวัว 47. โมเลกุลขนาดใหญ่ในเซลล์สิ่งมีชีวิตมักพบอะตอมของธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน และไนโตรเจนเป็น องค์ประกอบหลัก พันธะในข้อใดเชื่อมต่อระหว่างอะตอมคาร์บอนกับอะตอมในโคตรเจน (C-N-) 1. พันธะเอสเทอร์ระหว่างกลีเซอรอลกับกรดไขมัน 2. พันธะไฮโดรเจนระหว่างเบสอะดีจีนและเบสไทมีน 3. พันธะเพปไทด์ระหว่างกรดอะมิโนไกลซีนและซิสเทอีน 4. พันธะไกลโคซิดิกในซูโครสระหว่างกลูโคสและฟรักโทส TowION W
36. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับคาร์โบไฮเดรตโมเลกุลใหญ่ ดังภาพ สิ่งที่เปรียบเทียบ 1. หน้าที่ในสิ่งมีชีวิต 2. หน้าที่ในสิ่งมีชีวิต 1. glucose 3. ขนาดโมเลกุล 4. ขนาดโมเลกุล 37. จากภาพคือโครงสร้างของน้ำตาลชนิดใด A H H₂N-C-&-OH A อาหารสะสมในพืช ผนังเซลล์พืช เล็กสุด ใหญ่สุด H-C-CH3 CH₂ CH, HOH₂C 000 B 6 C 1. มันฝรั่ง, 2 3. ปลาทู, 2 OH B อาหารสะสมในพืช อาหารสะสมในพืช ใหญ่สุด ใหญ่รองลงมา OH -C 2. galactose 3. fructose 38. โมเลกุลจากภาพควรเป็นองค์ประกอบหลักของสารใด และมีหมู่ฟังก์ชันอยู่ที่หมู่ H CH₂OH C C อาหารสะสมในสัตว์ อาหารสะสมในสัตว์ ใหญ่รองลงมา เล็กสุด 4. Sucrose 2. มาร์การีน, 2 4. ถั่วเหลือง, 4

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉