ฟิสิกส์
มัธยมปลาย

รบกวนช่วยหน่อยนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่า🥹🙏

! 20:57 น. 4. ภาพเสมือน ขนาดเล็กกว่าวัตถุ ข้อใดถูกต้อง 1, 2และ 3 1 และ 3 2และ 4 8. ทันตแพทย์ใช้เครื่องมือตรวจฟันที่เป็นก ระจกเงาเว้า ตรวจดูฟันภายในช่องปาก จะ เห็นเป็นภาพเสมือน ขนาดขยาย เมื่อใด @ 4G all vill มีระยะวัตถุ มากกว่าทางยาวโฟกัสของ กระจกเงาเว้า มีระยะวัตถุ น้อยกว่าทางยาวโฟกัสของ กระจกเงาเว้า มีระยะวัตถุ เท่ากับทางยาวโฟกัสของ กระจกเงาเว้า วางกระจกเงาเว้าชิดกับฟันที่จะตรวจ โฟด้วดเองจรขอดมาโลงได้ลดต้อง ||| 9. วางวัตถุไว้หน้ากระจกเงาโค้งเป็นระยะ 30 * เซนติเมตร ให้เกิดภาพหัวตั้งขนาดใหญ่กว่า วัตถุ 2 เท่า ข้อใดกล่าวถึงชนิดและความยาว = > 100% * 0
! 20:29 น. คําตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ (1) และ ข้อ (2) ข้อ (1) และ ข้อ (3) เฉพาะข้อ 1 เท่านั้น ข้อ (1) ข้อ (2 )และ ข้อ ( 3) 5. เมื่อวางกระจกเงาราบ 2 บาน วางทำมุม กัน 45 องศา ถ้านำวัตถุมาวางระหว่าง กระจกทั้งสองนั้น จะมองเห็นภาพของวัตถุ จากกระจกทั้งสองบานเป็นกี่ภาพ 4 ภาพ 5 ภาพ 6 ภาพ 7 ภาพ 6.นายเอ สูง 180 เซนติเมตร ต้องการ กระจกเงาราบที่ใช้ส่องมองเห็นได้ตลอดตัว กระจกเงาราบจะมีความยาวได้น้อยที่สุดที่ เซนติเมตร มากกว่า 180 เซนติเมตร 4G .. |||| = 100% * 2
! 20:29 น. แบบ3ทดสอบหน่วยที่ 3 แ…….… ความเร็วเท่ากัน ตัวกลางที่มีความหนาแน่นมาก ตัวกลางที่มีสถานะเป็นของแข็ง แสงจะเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางแต่ละชนิดด้วย 3.พรอกซิมา เทนทรอรี เป็นดาวฤกษ์ที่อยู่ ห่างจากโลก 4.3 ปีแสง ถ้ายานอวกาศ เคลื่อนที่ได้ ด้วยความเร็ว 40 กิโลเมตรต่อวินาทีjยาน อวกาศจะใช้เวลาเดินทางถึงดาวดังกล่าวใน เวลากี่ปี (กำหนดความเร็วแสงเท่ากับ 3 x 108 เมตรต่อวินาที) 3.0 x 10^12 O 1.0 x 10^12 4G ill 5.2 x 10^11 3.2 x 10^4 = 4. ภาพที่เกิดจากกระจกเงาราบ มีลักษณะ ตามข้อใด O 100% * Ads 2
! 20:35 น. เซนตเมตร แบบ3ทดสอบหน่วยที่ 3 แ.…. Q กระจกเงาเว้า มีความยาวโฟกัส เท่ากับ 60 เซนติเมตร กระจกเงานูน มีความยาวโฟกัส เท่ากับ 20 เซนติเมตร กระจกเงานูน มีความยาวโฟกัส เท่ากับ 60 เซนติเมตร 10.วัตถุอันหนึ่งถูกวางไว้หน้ากระจกเงาเว้าที่ มีความยาวโฟกัส 8.0 เซนติเมตรโดยอยู่ห่าง จากกระจกเงาเว้า 4.0 เซนติเมตร ถ้าภาพที่ เกิดขึ้นมีความสูง 4.0 เซนติเมตร ความสูง ของวัตถุนี้เป็นกี่เซนติเมตร 0 1.0 เซนติเมตร 2.0 เซนติเมตร 4G .. 3.0 เซนติเมตร 8.0 เซนติเมตร 11. ถ้าดรรชนีหักเหของแก้วมากกว่า |||| ดรรชนีหักเหของอากาศ ข้อความใดถูกต้อง Q O 100% * Ads 2
! 20:43 น. รังสีหักเหจะเป็นอย่างไร เคลื่อนที่ไปตามเส้นแนวฉาก เบนเข้าจากเส้นแนวฉาก เบนออกหาเส้นแนวฉาก แสงจะไม่หักเห arcsin 1/3 13. จงหามุมวิกฤตระหว่างแก้วกับอากาศ ถ้า * ดรรชนีของแก้วเท่ากับ 1.5 arcsin 1/4 arcsin 3/4 arcsin2/3 14.แสงเดินทางจากวัตถุ A ที่มีดัชนีหักเห 1.4 ไปยังอากาศ ด้วยมุมตกกระทบ 30 องศา มุมหักเห ในอากาศมีค่าเท่าใด กำหนดให้ดัชนีหักเหของอากาศเป็น 1.0 sin-1 (0.1) sin-1 (0.3) ||| = @ 4G till l ||| O 100% * 2
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉