สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยงับ

☺ ใบงาน เรื่อง บทบาทของพระมหากษัตริย์ในสมัยรัชกาลที่ 4-7 กลุ่มสาระ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระ : ประวัติศาสตร์ ชื่อ คําชี้แจง : ให้นักเรียนยกตัวอย่างพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระมหากษัตริย์ที่กำหนดในฐานะบทบาท ของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของชาติไทยลงในช่องว่าง พระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชกรณียกิจสำคัญ พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตัวชี้วัด (ส 4.3 ม.3/1) เลขที่ พระราชกรณียกิจสำคัญ ชน. พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชกรณียกิจสำคัญ พระบาทสมเด็จ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชกรณียกิจสำคัญ
ใบงาน เรื่อง กลุ่มสาระ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระ : ประวัติศาสตร์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยสมัยประชาธิปไตย ชอ. พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ ที่มีต่อราษฎรและประเทศชาติ ชน. คำชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยสมัยประชาธิปไตย ลงในช่องว่าง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตัวชี้วัด (ส 4.3 ม.3/2) เลขที่.. การมีทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งทางบกและทางทะเล การสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ ปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อความมั่นคง และความเจริญรุ่งเรืองของไทย การมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ
PromotionBanner

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉