สังคมศึกษา
มัธยมต้น

🥺🙏🏻

1.แผนที่ หมายถึง.. 2.แผนที่มีประโยชน์ 123101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ใบงานที่ 1 เรื่อง แผนที่ ชื่อ-สกุล........ 4.สัญลักษณ์ คือ.. 3.แผนที่ภูมิประเทศ หมายถึง 5.มาตราส่วน คือ sour 6.มาตราส่วนแบบเศษส่วน เป็นวิธีแสดงมาตราส่วน 7.มาตราส่วนแบบคำพูด เป็นวิธีแสดงมาตราส่วน 8.มาตราส่วนเส้น หรือบรรทัด เป็นวิธีแสดงมาตราส่วน เลขที่...................... 3/9... 10.ระบบพิกัด คือ... 11.เส้นเมริเดียน คือ 12เส้นเมริเดียนแรก คือ 13.เส้นเมริเดียนตะวันออก คือ NGHLGR Papratgan ROLIS 9.จากมาตราส่วนคำพูด 1เซนติเมตรต่อ 1 กิโลเมตร ทำให้เป็นมาตราส่วนเศษส่วน ได้ดังนี้ 1
17.ละติจูด คือ.. 18.ลองติจูด คือ.. 13.เส้นเมริเดียนตะวันตก คือ 14.เส้นแบ่งเขตวันสากล คือ 15.เส้นขนาน หรือเส้นศูนย์สูตร คือ 16.ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ หมายถึง... 19.จากตารางเขตเวลาแต่ตละเขต หรือแต่ละเส้นลองติจูด มีระยะห่างกัน ลองติจูด 15 องศา หรือเส้นลองติจูด 15 เส้น มีค่า 20.เวลามาตรฐานของไทยเร็วกว่ากรีนิช 21.จงบอก พิกัดภูมิศาสตร์ ตำแหน่ง ค ง ข 23101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก ละติจูด ลองติจูด ...........................นาที ชั่วโมง ชั่วโมง คำนวณเวลาโดยใช้เส้นลองติจูดที่ PREUPAGHUTUOS ANT AU กระจกมองหลัง กา พิกัดภูมิศาสตร์
23101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใบงานที่ 2 เรื่อง การับรู้จากระยะไกล (Remote Sensing-RS) รีโมตเซนซิ่ง หมายถึง กระบวนการทํางาน (210-meday ประโยชน์ของรีโมตเซนซิ่ง lavonzunget S Uversuimalerb ลักษณะภาพที่ได้ 2 ประเภท 1.ภาพถ่ายอากาศ คือ รูปถ่ายแนวดิ่งคือ รูปถ่ายแนวเฉียง คือ การรับรู้ระยะไกล (Remote Sensing-RS) 2.ภาพถ่ายดาวเทียม คือ ยกตัวอย่างดาวเทียม และประโยชน์ cancela 3
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉