สังคมศึกษา
มัธยมต้น

🥺🙏🏻

123101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใบงานที่ 3 เรื่อง ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System-GIS) ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ หมายถึง celormers (27) boulertsal untrymerberánu ข้อมูล 2 รู้แบบ 1.ข้อมูลแวกเตอร์ คือ องค์ประกอบ 2.ข้อมูลแรสเตอร์ คือ เว็ปไซด์ทางภูมิศาสตร์ -www -www -www -WWW ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic System-GIS) -www Surnulfvertralert ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ใบงาน 201
ส23101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใบงานที่ 4 เรื่อง ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก (Global Positioning System-GPS) ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก หมายถึง reaker Bur 1.ส่วนอากาศ ระบบการทำงาน GPS 2.ส่วนสถานีควบคุม 3.ส่วนผู้ใช้งาน องค์ประกอบ GPS rap ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก (Global Positioning System-GPS) ประโยชน์ GPS จงบอกพิกัดภูมิศาสตร์ ของ ทวีปอเมริกาเหนือ ละ .... ลองติจูด 5 ประ BL 12
123101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใบงานที่ 5 เรื่อง ประโยชน์ของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ................................ ชื่อ-สกุล.. เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ประเภทสื่อ ความรู้ทางภูมิศาสตร์ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ประเภทสื่อ เก็บรวบรวมข้อมูล tvaralgab Rocuse ...nplan ngitus ทางภูมิศาสตร์ เข็มทิศ ตำราเรียนภูมิศาสตร์ เว็ปไซด์เผยแพร่ความรู้ภูมิศาสตร์ แผนที่ประเภทต่างๆ ลูกโลกจำลอง ภูมิประเทศจำลอง รูปถ่ายทางอากาศ (29D-medzy? gaivoni209 Iscold) aluse ภาพถ่ายดาวเทียม เทปวัดระยะทาง กล่องสามมิติ เทอร์โมมิเตอร์ ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก(GPS) ข้อมูลจากการรับรู้ระยะไกล (Remote Sensing-RS) 245 urezOLUNE บาโรมิเตอร์ ไฮโกรมิเตอร์ แอโรแวน อนนิโมมิเตอร์ ไซสโมมิเตอร์ บอลลูน, โดรน เครื่องบิน 6 บบล
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉