คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ช่วยด้วยคับ

แบบทดสอบหน่วยที่ 3 เรื่อง มัธยฐาน ฐานนิยม วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (133102) 1. กำหนดข้อมูล 2 ชุดเป็นดังนี้ 12 23 32 45 16 พิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด 1) ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดที่ 1 น้อยกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดที่ 2 2) ฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้ มีค่าต่างกัน 2 3) ข้อมูลทั้ง 2 ชุดนี้ มีค่ามัธยฐานเท่ากัน 2. กำหนดข้อมูล 9, 10, 10, 10, 11, 13, 14 ถ้านำ 10 ไปหารข้อมูลทุกจำนวน และนำ 3 บวกเข้ากับข้อมูลใหม่ที่ได้ทุกจำนวน ข้อมูลชุดใหม่มีมัธยฐาน และฐานนิยมเป็นเท่าไร ร้านที่ 1 3. จากการสุ่มเก็บข้อมูลค่าจ้างรายวัน (บาท) ของพนักงานชั่วคราวของร้านสะดวกซื้อ 2 แห่งเป็นเวลา 10 วัน ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 แสดงได้ดังนี้ 325 225 280 232 244 220 จงหามัธยฐาน และฐานนิยมของค่าจ้างรายวันของพนักงานแต่ละร้าน ร้านที่ 2 ชุดที่ 1 : ชุดที่ 2 : 248 260 คะแนน 53 60 60 75 27 36 49 57 64 64 79 30-39 40 - 49 50 - 59 60 - 69 70 - 79 80 - 89 90 - 99 4. ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบวิชาภาษาไทยของนักเรียน 10 คน คือ 73 คะแนน ถ้าคะแนนสอบของนักเรียน 8 คน คือ 39, 46, 54, 70, 83, 86, 93 และ 99 ส่วนคะแนนสอบของนักเรียนอีก 2 คน ต่างกัน 2 คะแนน อยากทราบว่า มัธยฐานของ ข้อมูลชุดนี้มีค่าเท่าไร 5. น้ำหนักโดยประมาณของไข่ไก่ 30 ฟอง เป็นกรัม แสดงดังแผนภาพลำต้นและใบต่อไปนี้ 6 0 0 4 4 5 6 88 7 0033 3 4 4 5 5 6 7 7 8 889 8 01355 9 1 จํานวน (คน) 3 2 10 11 12 14 8 346 320 248 256 จงหา มัธยฐาน และฐานนิยม 6. จงหามัธยฐานและฐานนิยมของคะแนนสอบวิชาสถิติของนักเรียน จำนวน 6 คน ดังนี้ 284 275 325 375 235 244 280 276
ค่ามัธยฐานและะฐานนิยม
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?