ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ประวัติศาสตร์ มัธยมต้น

งงค่ะหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอ ขอด่วนๆเลยนะคะ ส่งวันพน.(25/05/65) หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ม.2

SUTASOL Pre-Test แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre - Test) ได้ คะแนน ชอ นามสกุล เลขที่ ชั้น คะแนนเต็ม 10 คะแนน ให้ระบายคำตอบที่ถูกต้องลงในวงกลมตัวเลือกให้เต็มวง (ห้ามระบายนอกวง) 1. ข้อใดเป็นวิธีการประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์แบบการประเมินภายนอก (1) การวิเคราะห์เนื้อหาที่บันทึก 2) ข้อมูลที่บันทึกว่าเป็นกลางหรือไม่ 3) การนำเสนอข้อมูลมีการบิดเบือนหรือไม่ (4) ความน่าเชื่อถือของบุคคลผู้บันทึกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 2. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในข้อใดเป็นหลักฐานขั้นปฐมภูมิทั้งหมด 1 พงศาวดาร ศิลาจารึก (2) จดหมายเหตุ อัตชีวประวัติ 3) โบราณวัตถุ ตำราประวัติศาสตร์ (4) โบราณคดี วรรณคดี 3. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในข้อใดไม่ใช่หลักฐานขั้นทุติยภูมิ วารสาร 2) กฎหมายตราสามดวง 3) หนังสือพิมพ์ (4) ภาษาศาสตร์ 4. ลักษณะของนักประวัติศาสตร์ที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร (1) มีการทดลองศึกษาเพียงครั้งเดียว (2) มีความละเอียดถี่ถ้วน ช่างสังเกต (3) ใช้สำนวนการบันทึกแบบโวหาร (4) ผลสรุปที่ได้จากการค้นคว้าถือว่าเป็นความจริงที่ใครโต้แย้งไม่ได้ 5. ข้อใดเป็นวิธีการประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์แบบการประเมินภายใน (1) ประสบการณ์ของผู้เขียน (2) ประวัติและผลงานของผู้บันทึก (3) ความถูกต้องของข้อมูลที่มีหลักฐานอ้างอิงชัดเจน 4) ความเป็นนักประวัติศาสตร์ที่มีขั้นตอนการบันทึกข้อมูลที่เป็นกลาง nomin

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่าา H36-H38 (คุมองค่ะ)

H36 KUMON H36a สมการเชิงตัวอักษร บทที่ 2 ถึง : วันที่ ชื่อ เวลา LD จงทำแบบฝึกหัดต่อไปนี้ให้สมบูรณ์โดยใช้สูตรการหาพื้นที่สามเหลี่ยม h (ความสูง) A = 60 สูตร A b (ความยาวฐาน) (1) จงหาพื้นที่สามเหลี่ยมที่มีฐานยาว 10 เซนติเมตร และมีความสูง 20 เซนติเมตร [วิธีทำ] จากสูตร A = bh A = X 10 x 2 ตอบ ตารางเซนติเมตร (2) จงเขียน 6 ในรูปของ A และ h 1 bh [ วิธีทำ] A = 2 2A = bh 6 = (3) จงหาความยาวฐานของสามเหลี่ยมที่มีพื้นที่เท่ากับ 25 ตารางเซนติเมตร และ มีความสูง 10 เซนติเมตร (วิธีทำ] จากผลลัพธ์ในข้อ ( 2) b = ตอบ เซนติเมตร @ 1998 Kumon Institute of Education JP Thailand 2003 TH

เคลียร์แล้ว จำนวนคำตอบ: 1
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ

1. ชุนสามเหลี่ยมดานเว่า ลี่เรงนาป เท่าใด ยาว 42 ชม. มีความสูง 8.5 ชมจเมีพีแที่ ก 58 ตร.6ม ป, 58.5 ตร. ชุม. ค. 59 ตร, ชุม ง.59.5 ตร.ขม 2. ฝ้าผื่นหนึ่ง เป็นรูปสีเลี่ยมจตร์ส มีความยาวมแรป 300 ชม ฝ่าฝีแนี้จมีพื้นที่เท่าด ก, 3,600 าร.ชม ป. 4,225 ตร.ชม ค 4900 ตร.ชม ง. 5,625 ตร.ชม 2 ส่วนดอกไม้ รูปสี่เหลียม ผนฝ้า กทาร ยาว 13 เมตร ตองตรน์ลูกนไม้ 1o เมๆร รงแล้วนห่างก์น้านล 50 ม. จะต้องใช้ ตนไม้ลี่ต้น ก 44 ป. 88 ค 92 ง. 220 4. สนาม เด็กเล่นฯนาดง 5 วา ยาว 8 วา ตั้งงตรซึ่ง ดินมากมสนามใหลง 70 ซม. เและราคดิน ลูกนาคก เมตละ 300 นาท จะต์0งง่ายงิน เท่า ก. 28,800 บาท ป. 23, 600 ชาท ค. 37, 650 บาท 3. 41,000 บภท 5. สนามรูปวกสมมี่จัดมีผาว 21 เมตร ต0ารบุดปอน้ำรูปวงกลม กลางสนาม รังมีน่อน้ำ ฯ เมตร จะเลือแที่สนามเท่าใด (กำหนด 1 ะ สนาม เท่า - ก. 1,232 ตร. ม. ข. 2,464 ตร.ม. ค 616 ตร.ม. 4 20% ตร.ม.

ยังไม่เคลียร์ จำนวนคำตอบ: 1
1/43