คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ

1. ชุนสามเหลี่ยมดานเว่า ลี่เรงนาป เท่าใด ยาว 42 ชม. มีความสูง 8.5 ชมจเมีพีแที่ ก 58 ตร.6ม ป, 58.5 ตร. ชุม. ค. 59 ตร, ชุม ง.59.5 ตร.ขม 2. ฝ้าผื่นหนึ่ง เป็นรูปสีเลี่ยมจตร์ส มีความยาวมแรป 300 ชม ฝ่าฝีแนี้จมีพื้นที่เท่าด ก, 3,600 าร.ชม ป. 4,225 ตร.ชม ค 4900 ตร.ชม ง. 5,625 ตร.ชม 2 ส่วนดอกไม้ รูปสี่เหลียม ผนฝ้า กทาร ยาว 13 เมตร ตองตรน์ลูกนไม้ 1o เมๆร รงแล้วนห่างก์น้านล 50 ม. จะต้องใช้ ตนไม้ลี่ต้น ก 44 ป. 88 ค 92 ง. 220 4. สนาม เด็กเล่นฯนาดง 5 วา ยาว 8 วา ตั้งงตรซึ่ง ดินมากมสนามใหลง 70 ซม. เและราคดิน ลูกนาคก เมตละ 300 นาท จะต์0งง่ายงิน เท่า ก. 28,800 บาท ป. 23, 600 ชาท ค. 37, 650 บาท 3. 41,000 บภท 5. สนามรูปวกสมมี่จัดมีผาว 21 เมตร ต0ารบุดปอน้ำรูปวงกลม กลางสนาม รังมีน่อน้ำ ฯ เมตร จะเลือแที่สนามเท่าใด (กำหนด 1 ะ สนาม เท่า - ก. 1,232 ตร. ม. ข. 2,464 ตร.ม. ค 616 ตร.ม. 4 20% ตร.ม.

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉