ประวัติศาสตร์
มัธยมต้น

งงค่ะหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอ ขอด่วนๆเลยนะคะ ส่งวันพน.(25/05/65) หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ม.2

SUTASOL Pre-Test แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre - Test) ได้ คะแนน ชอ นามสกุล เลขที่ ชั้น คะแนนเต็ม 10 คะแนน ให้ระบายคำตอบที่ถูกต้องลงในวงกลมตัวเลือกให้เต็มวง (ห้ามระบายนอกวง) 1. ข้อใดเป็นวิธีการประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์แบบการประเมินภายนอก (1) การวิเคราะห์เนื้อหาที่บันทึก 2) ข้อมูลที่บันทึกว่าเป็นกลางหรือไม่ 3) การนำเสนอข้อมูลมีการบิดเบือนหรือไม่ (4) ความน่าเชื่อถือของบุคคลผู้บันทึกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 2. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในข้อใดเป็นหลักฐานขั้นปฐมภูมิทั้งหมด 1 พงศาวดาร ศิลาจารึก (2) จดหมายเหตุ อัตชีวประวัติ 3) โบราณวัตถุ ตำราประวัติศาสตร์ (4) โบราณคดี วรรณคดี 3. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในข้อใดไม่ใช่หลักฐานขั้นทุติยภูมิ วารสาร 2) กฎหมายตราสามดวง 3) หนังสือพิมพ์ (4) ภาษาศาสตร์ 4. ลักษณะของนักประวัติศาสตร์ที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร (1) มีการทดลองศึกษาเพียงครั้งเดียว (2) มีความละเอียดถี่ถ้วน ช่างสังเกต (3) ใช้สำนวนการบันทึกแบบโวหาร (4) ผลสรุปที่ได้จากการค้นคว้าถือว่าเป็นความจริงที่ใครโต้แย้งไม่ได้ 5. ข้อใดเป็นวิธีการประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์แบบการประเมินภายใน (1) ประสบการณ์ของผู้เขียน (2) ประวัติและผลงานของผู้บันทึก (3) ความถูกต้องของข้อมูลที่มีหลักฐานอ้างอิงชัดเจน 4) ความเป็นนักประวัติศาสตร์ที่มีขั้นตอนการบันทึกข้อมูลที่เป็นกลาง nomin
6. ผลสรุปของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในอดีตสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ (1) ไม่ได้ เพราะทำให้เกิดความสับสน (2) ได้แล้วแต่ความเห็นของนักประวัติศาสตร์ (3) ไม่ได้ เพราะเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ (4) ได้ ขึ้นอยู่กับหลักฐานข้อมูลที่อาจมีการค้นพบเพิ่มเติมในภายหลัง 7. บันทึกประวัติศาสตร์ธรรมชาติและการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยามในสมัยแผ่นดินของ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นผลงานทางประวัติศาสตร์ของบุคคลใด (1) นิโกลาส แชรเวล 2 ลา ลูแบร์ (3) สันต์ ท.โกมลบุตร (4) ศ. ขจร สุขพาณิช 8. ข้อใดให้คำจำกัดความความจริงทางประวัติศาสตร์ได้ถูกต้องมากที่สุด (0) ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านการตรวจสอบ/วิเคราะห์แล้ว (2) เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับจากบุคคลทั่วไป (3) ข้อเท็จจริงเหตุการณ์ในอดีตที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นความจริงโดยมีหลักฐานขั้นปฐมภูมิ กล่าวถึงและยืนยันเหตุการณ์นั้นๆ (4) ข้อมูลเหตุการณ์ในอดีตที่มีการบันทึกและเล่าสืบเนื่องต่อกันมาตามยุคสมัย มีหลักฐานยืนยัน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 9. ข้อใดเป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ (1) ศึกษาประวัติศาสตร์ต้องอาศัยข้อมูลทางสถิติ (2) นักประวัติศาสตร์ต้องเป็นคนหัวโบราณ (3) มีวิธีการศึกษาคล้ายกับวิธีการแบบคณิตศาสตร์ (4) ประวัติศาสตร์เป็นเรื่องราวการสืบสวนค้นคว้ามีความ 10. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการวิเคราะห์ข้อมูลและตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ (1) ทำให้ทราบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์อย่างถ่องแท้ (2) เป็นการสร้างนักประวัติศาสตร์ให้เป็นที่ยอมรับของวงการวิชาการ (3) ช่วยขยายขอบเขตของความรู้ที่มีอยู่ให้กว้างขวางออกไป (4) เป็นการนำเสนอองค์ความรู้ใหม่ให้แก่ผู้สนใจได้ศึกษา
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉