ภาษาไทย
มัธยมต้น

ตอบหน่อยค่ะ

37. จงหาความสัมพันธ์ของคำประพันธ์ที่กำหนด “เรือนรายชายฝั่งสองฟาก เรียงหินเป็นเพื่อนที่ชายคลอง หัวข้อ เป็นโวหาร ประเภทใด หัวข้อ สาระสำคัญ ของเรื่องคือ ข้อใด คําถาม 1) 2) 3) บรรยายโวหาร | พรรณนาโวหาร อุปมาโวหาร สอดคล้องกับ สํานวนได ป่าจากเขมรากล้าพูร่อง รับฟองคลื่นฟูอยู่เย็นเย็น 1) 2) 3) 4) คำประพันธ์ สั่งสอนให้รู้คุณค่า บอกการตั้ง คร่ำครวญถึงการ เปรียบเทียบให้ ต้องการสื่อสารของธรรมชาติริม บ้านเรือนและ ในเรื่องใด ฝั่งคลอง พลัดพรากจาก เห็นความงามของ บ้านเรือน สิ่งมีชีวิตริมคลอง ธรรมชาติริม คลอง ตาราง 1 38. จงหาความสัมพันธ์ของข้อความที่กำหนด ประเทศ ตลอดจนถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ และสิ่งแวดล้อมดี ก็จะส่งผลให้ประชาชนในประเทศมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีด้วย คำถาม 1) คุณภาพชีวิต ของประชาชน “ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นมีความสำคัญมากต่อการพัฒนาและความเจริญของ 1) ทรัพย์ในดินสิน ในนา ตาราง 2 ตาราง 1 2) สร้างวิมานใน อากาศ ภาษาไทย ป.6 หน้า 13 4) เทศนาโวหาร ตาราง 2 2) 3) การพัฒนา การพัฒนาและ คุณค่าของ ทรัพยากรธรรมชาติ ความเจริญของ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประเทศ และสิ่งแวดล้อม 3) อยู่ดีกินดี 4) ตั้งหลักปักฐาน
39. จงหาความสัมพันธ์ของบทประพันธ์ พระสมุทรสุดลึกลับ สายดิ่งทิ้งทอดมา เขาสูงอาจวัดวา จิตมนุษย์นี้ไซร์ คาถาม ข้อความที่อ่าน 1) ตรงกับลํานวน รู้อย่างเปิด โด คําถาม สํานวนดังกล่าว 1) 2) 3) 4) ตรงกับข้อใด สุชาติไม่รู้จักนิสัย วิรัชรู้ทุกเรื่องแต่ | วันเพ็ญต้องทำ บุษบารู้จักธาตุแท้ ใจคอที่แท้จริง ไม่ชัดเจนสักเรื่อง หน้าที่เป็นพิธีกร ของวิมลเป็น อย่างดี ของบุญชู ทุกครั้งเพราะเธอ 40. จงหาความสัมพันธ์ของบทประพันธ์ กบน้อยไปเห็นน้ำ อวดบ่ตนอาศัย รู้น้อยเท่าทรงไตร รองอวดเองค้า คําถาม มีความหมาย ตรงกับสานวนใด คําถาม สอดคล้องกับ ข้อใด คณนา หยั่งได้ ก้าหนด ยากแท้หยั่งถึง 1) กบเลือกนาย ตาราง 1 2) 3) รู้มากยากนาน รู้หน้าไม่รู้ใจ 2) กบจําศีล ตาราง 2 มีความรู้ดีและทํา หน้าที่ได้ดี สมุทรไทย เพียบน้ำ ยังไป เห็นแฮ แข่งรู้เหลือตัว ตาราง 1 4) รู้เช่นเห็นชาติ 3) 4) กบในกะลาครอบ กบเกิดใต้บัวบาน ตาราง 2 1) 2) 3) 4) ผู้ที่ขาดโลกทัศน์ ผู้ที่ต้องการเปลี่ยน ผู้ที่อยู่กับบ้านไม่ ผู้ที่อยู่ใกล้ของดี ที่กว้างไกลและ ผู้บังคับบัญชา ออกไปพบปะ และคนตีกลับไม่ คิดว่าตนเองรู้มาก อยู่เรื่อย บุคคลภายนอกเลย เห็นคุณค่า
41. จงหาความสัมพันธ์ของบทร้อยกรอง เจ้าจะอยู่เป็นข้าพระทรงจักร หมั่นเฝ้าเช้าเย็นเป็นนิจกาล สิ่งใดพระองค์จะตรัสถาม อย่าแต่งตัวโอ้อวดพระทรงชัย คําถาม บทร้อยกรองนี้มี 1) จุดมุ่งหมายใด แนะนํา คําถาม 42. จงหาความสัมพันธ์ของข้อความที่กำหนด วรรณกรรมนี้ให้ คุณค่าอะไร จงพิทักษ์รักษากับอาหลาน อย่าเกียจคร้านแต่ตามอำเภอใจ อย่าเบาความเพ็ดทูลแต่โดยได้ ที่ในพระโรงรัตนา ตาราง 1 2) สั่งสอน คําถาม นําไปใช้ใน 1) การรู้จักตนเอง ข้อใดคือ 1) 2) 3) 4) สาระสำคัญของ แนะนำให้มีความ ตักเตือนว่ากล่าว สั่งสอนให้ประพฤติ บอกกล่าวเกี่ยวกับ จุดมุ่งหมาย ขยันหมั่นเพียร ให้พูดในสิ่งที่ ปฏิบัติตนให้ การแต่งตัวให้ ดังกล่าว เป็นจริง ถูกต้องในหน้าที่ เหมาะสม ตาราง 2 พระอภัยมณีและศรีสุวรรณเดินทางไปหาวิชาความรู้จนมาถึงสำนักอาจารย์ทิศาปาโมกข์ ศรีสุวรรณพูดว่า “น้องรักวิชากระบองมาแต่ไหนแต่ไรแล้วถ้าเราเรียนรู้กระบองได้ว่องไว เก่งกล้า ก็จะชิงชัยข้าศึกได้ พระอภัยมณี พูดว่า “ถูกแล้วน้องรัก มีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนและเป็นที่ยำเกรงของคน ไม่มีใครกล้าดูหมิ่นได้ สำหรับพี่นั้นไม่มีใจรักในทางนักเลง ชอบวิชาดนตรี แม้ว่าจะเป็น การเล่นประโลมโลกก็จริง แต่วิชาดนตรีก็สามารถทำให้มนุษย์เราสดชื่นรื่นเริง ลืมความทุกข์ ความโศก เสียได้ชั่วคราว คําถาม 2) ตาราง 1 3) ตักเตือน การแสวงหา ความรู้ 3) ความ ขยันหมั่นเพียร ตาราง 2 ภาษาไทย ป.6 หน้า 15 บอกกล่าว 1) 2) 3) ชีวิตประจําวัน ทํางานที่ได้รับ ค้นหาความรู้จาก ทำให้ผู้อื่นมี ได้อย่างไร มอบหมายจนสำเร็จ แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ความสุข 4) ความเห็นอก เห็นใจผู้อื่น เลือกเรียนในสิ่ง ที่ตนเองชอบ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?