ภาษาไทย
มัธยมต้น

ใครพอจำได้มั้ยคะTT

แบบฝึกหัดที่ เรื่อง ฟระอภ์ยมณี ตอน พรงอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง แล้วอัปโหลดส่งใน google classroom 2 1. ให้นักเรียนรวบรวมคำที่แสดงอาการเคลื่อนไหวและคำเลียนเสียงธรรมชษาติ จากคำประพันธ์ เรื่องพระอภัยมณี อย่างละ 3 คำ หากเป็นคำที่แสดงการเคลื่อนไหว ให้นักเรียนระบุลกษณะ การเคลื่อนไหวและหากเป็นคำเลียนเสียงธรรมชาติให้ระบุว่าเสีืยงนั้นเป็นเสียงอะไร ตอบ คำแสดงการเคลื่อนไหว จำนวน 3 คำ ดังนี้ 1. คำว่า กระโจนโจม แสดงการเคลื่อนไหว คือ โถมและพุ่งเข้าใส่เต็มกำลัง 2. 3. คำเลียนเสียงธรรมชาติ จำนวน 5 คำ ดังนี้ 1. เลียงโฮโฮ เป็นเสียงร้องให้พของนางผีเสื้อสมุทร 2. 3. 2. บกตัวอย่างเขียนคำประพันอ์เรื่องพระอภัยมณี จำนวน 2 บท แล้วระบุตำแหน่งคำที่มีสัมผัสใน และสัมผัสนอก ทั้งสัมผ์สพย์ญชนะและสัมผัสสระ ตอบ สัมผัสใน (สัมผัสภายในวรรคเดียวกัน) มีคำสัมผัสดังนี้ สัมผัสพบัญหนะ ได้แก่คำว่า สัมผัสสระ ได้แก่คำว่า - - สัมผัสนอก (สัมผัสระหว่างวรรคและสัมผัสระหว่างบท) มีคำสัมผัสดังนี้ - สัมผัสพบัญหนะ ได้แก่คำว่า สัมผัสสระ ได้แก่คำว่า - 3. เขียนบทประพันธ์ 1 บท แล้วระบุว่าบทประพันธ์ดังกล่าวเป็นโวหารภาพพจน์หนิดใด ตอบ เขียนบทประพันธ์ 1-2 บท แล้วระบุว่าบทประพันธ์ดังกล่าวเป็นรสในวรรณคดีษนิดใด ตอบ 5. ปกตัวอย่างชข้อคิดจากเรื่องพระอภ์บมณีและบกตัวอย่างการนำข้อคิดไปประบุกต์ใช้ในชีวิตของตนเอง ตอบ
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉