คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ คณิตศาสตร์ ม.3 ค่ะ 🙏🙏🙏

4. ปริซึมฐานสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านประกอบมุมฉากยาว 3 และ 4 เซนติเมตร ตามลำดับ โดยมี ความยาว 10 เซนติเมตร แล้วจะมีปริมาตรเท่ากับกี่ลูกบาศก์ เซนติเมตร ก. 60 ลูกบาศก์เซนติเมตร ข. 40 ลูกบาศก์เซนติเมตร ค. 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร ง. 30 ลูกบาศก์เซนติเมตร 5. จงคำนวณหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่กำหนดให้ 10.5 2.5 ก. 222.25 ลูกบาศก์หน่วย ข. 180.50 ลูกบาศก์หน่วย ค. 63 ลูกบาศก์หน่วย ง. 220.50 ลูกบาศก์หน่วย 6. เส้นรอบรูปของฐานปริซึมฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็น 8 เมตร ความสูง ของปริซึมเป็น 3 เมตร จงหาพื้นที่ผิวข้าง ก. 24 ตารางเมตร ข. 20 ตารางเมตร ค. 16 ตารางเมตร ง. 36 ตารางเมตร 7. จงหาพื้นที่ผิวข้างและพื้นที่ผิวของปริซึมมุมฉากซึ่งมีฐานเป็นรูป สี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 15 เซนติเมตร และความสูงของปริซึมเป็น 24 เซนติเมตร ก. 1,440 และ 810 ตารางเซนติเมตร ข. 360 และ 810 ตารางเซนติเมตร ค. 1,440 และ 1,890 ตารางเซนติเมตร และ 1,665 ตารางเซนติเมตร ง. 360

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉