คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ คณิตศาสตร์ ม.3 ค่ะ 🙏🙏🙏

17. ทรงกระบอกรัศมียาว 7 เซนติเมตร สูง 21 เซนติเมตร มีปริมาตร เท่ากับข้อใด (กำหนดให้ 7 = 3.14) ก. 3,231 ลูกบาศก์เซนติเมตร ข. 3,244 ลูกบาศก์เซนติเมตร ค. 3,234 ลูกบาศก์เซนติเมตร ง. 2,334 ลูกบาศก์เซนติเมตร 18. จงหาปริมาตรของพีระมิด ซึ่งมีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้าน ละ 15 เซนติเมตร สูงตรงเป็น 45 เซนติเมตร ก. 4,375 ลูกบาศก์เซนติเมตร ข. 3,475 ลูกบาศก์เซนติเมตร ค. 3,375 ลูกบาศก์เซนติเมตร ง. 4,735 ลูกบาศก์เซนติเมตร 19. 15 7 ซม. จงคำนวณหาพื้นที่หน้าตัดของทรงกระบอกต้นดังรูป (กำหนดให้ = 3.14) ก. 176.625 ตารางเซนติเมตร ข. 176.25 ตารางเซนติเมตร ค. 100.48 ตารางเซนติเมตร ง. 353.25 ตารางเซนติเมตร 20. กรวยอันหนึ่งสูงเอียง 18 เซนติเมตร รัศมีของฐานมีความยาว 8 เซนติเมตร จงหาพื้นที่ผิวของ กรวยนี้ (กำหนดให้ 1 = 3.14) ก. 653.02 ตารางเซนติเมตร ข. 536.12 ตารางเซนติเมตร ค. 653.12 ตารางเซนติเมตร ง. 563.21 ตารางเซนติเมตร

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉